Yrkeshögskoleutbildning

Försäljningsingenjör El och automation


Vill du jobba med el- och automationskomponenter och samtidigt ha kundkontakt? Som Försäljningsingenjör jobbar du både med teknisk data och människor.

Kursfakta

Plats

Poäng

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Nästa kursstart

Utbildningslängd

Ansökningsperiod

undefined till undefined

Kontaktuppgifter

Telefon

0771-650 650

E-post

kundservice@lernia.se

Hemsida

www.lernia.se

Om utbildningen

Under utbildningen får du lära dig:

 • Om el- och automationssystem.
 • Om elkomponenter och dess funktioner.
 • Ritningsläsning och grundläggande verkstadsteknik.
 • Företagsekonomi och kalkylering.
 • Robotik och hur robotar samverkar i ett system.
 • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom programmering/kommunikation.
 • Programmeringsmetoder och hur produkter kommunicerar med varandra i gränssnitt/protokoll.
 • Enklare beteendevetenskap och hantering av olika beteenden i säljsammanhang.
 • Förstå olika typer av personligheter i mötet med kunden.
 • Marknadsföring, målgruppsanalys, segmentering och marknadsföringskanaler.
 • Försäljningsteknik, argumentationsteknik och säljhjälpmedel.

Framtagen av arbetslivet 

Utbildningen är framtagen tillsammans med arbetslivet. Det betyder att den är utformad efter den kompetens som företagen efterfrågar. Det ökar chanserna för dig att få jobb efter examen. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag och organisationer.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

Mekanik/verkstadsteknik, 5p

Denna kurs går igenom verkstadsarbete såsom borrning, gängning, bockning, håltagning, lödning och kontaktering. Du får lära dig ritningsläsning, måttsättning och viss materiallära. Vi går även igenom mekaniskt arbete och användningen av tillhörande verktyg.

Ellära lik-/växelström, 10p

Kursen går igenom serie- och parallellkoppling, Kirchhoffs lagar och effekt. Du lär dig att behärska instrument för mätteknik. Vi går också igenom kopplingsschemans uppbyggnad och dess funktion och symboler. 

Enfas- och trefassystem, 10p

Kursen går igenom komponenter inom enfas- och trefassystem, såsom motorer, strömställare och dimmers. Du lär dig att göra mätningar/kopplingar på både enfas- och trefassystem. Vi går även igenom hur trefas- och enfassystemet fungerar. Du lär dig om kopplingsschemans uppbyggnad och dess funktion och symboler. 

Automationssystem 1, 55p

Kursen går igenom logiska funktioner och dess användning i både vardagen och industrin. Du lär dig grunderna inom fastighetsautomation och dess olika protokoll och arbetssätt. Du får även kunskap i att göra inkopplingar av komponenter.

Vi går igenom grunderna inom PLC-programmering, pneumatik, hydraulik, relässtyrning och DC. Du får öva i att koppla samman system baserat på olika industriella komponenter. Du lär dig även hur automationssystem kan vara uppbyggt.

Automationssystem 2 , 55p

Denna kurs ger fördjupade kunskaper inom PLC-programmering. Du lär dig även om analoga system. Vi går också igenom styrning av växelströmsmotorer och dess kommunikation med PLC.

Kursen ger en introduktion till robotar, kinematik och enkel programmering. Du får även arbeta med felsökning inom både el och automationskomponenter. Vi går igenom grunderna inom industriella processer, industriell kommunikation och dess påverkan på produktionen. 

Företagsekonomi, 15p

Kursen ger kunskaper om hur rabattering och prissättning påverkar företagets lönsamhet. Vi går igenom hur försäljningen hänger ihop med logistik och produktion. Du lär dig om företagets uppbyggnad och dess ekonomiska system. Kursen ger också kunskap om  arbetsflödet mellan olika avdelningar. Du får även öva på att genomföra enklare prognoser. 

Försäljningsteknik, 50p

I denna kurs lär du dig om säljprocessen. Vi går igenom säljarbetets verktyg, till exempel CRM-system. Du lär dig planering, genomförande och uppföljning av kundsamtal och kundbesök.

Kursen ger även kunskaper inom behovsanalys, förhandlingsteknik och argumentationsteknik. Vi går igenom USP:ar och dess innebörd samt genomförandet av en enklare konkurrensanalys. Du lär dig att arbeta med målgruppsanalys och segmentering. Kursen tar även upp vikten av att analysera inblandade parter i en affär.

Psykologi, 20p

Med stöd från bakomliggande forskning går vi igenom olika beteenden hos människor. Du lär dig att hantera olika människor i olika säljsituationer. Du lär dig även att fånga olika personlighetstypers uppmärksamhet. 

Kalkylering, 20p

Kursen ger kunskaper om produktens livscykel och dess påverkan på sälj och ekonomi. Du lär dig även att utföra matematiska beräkningar. I kursen behandlas olika prissättningsstrategier. Kursen ger också kunskaper om hur rabatter och prissättning påverkar bolagets lönsamhet. 

Taktisk marknadsföring, 30p

Kursen handlar om hur du når ut med målgruppsanpassad marknadsföring. Du lär dig om marknadsföringsmixen och dess olika metoder och påverkan på säljarbetet.

Marknadsföringsmixen beskriver produktens strategiska position på marknaden. Man utgår från en teori som kallas 4P - Produkt, Pris, Påverkan och Plats. På senare tid har även Personal, Process och Påtaglighet lagts till.

Kursen ger också kunskaper om olika marknadsföringskanaler såsom reklam och sociala medier. Vi går igenom hur de hänger ihop och hur de påverkar individen. 

LIA (Lärande i arbete) 1, 50p

I denna kurs får du använda dina teoretiska kunskaper i praktiken. Du får ökad kunskap om din bransch och yrkesroll. Du får även möjlighet att knyta professionella kontakter. LIA 1 är tekniskt inriktad. Här har du möjlighet att prova olika teknikområden. Du lär dig om teknikområdets koppling till produkten och vilka fördelar som kan påverka försäljningen. 

LIA (Lärande i arbete) 2, 50p

I denna kurs får du fördjupa dina teoretiska kunskaper i praktiken. Du får ökad kunskap om branschen och yrkesrollen. Du får också möjlighet att ytterligare öka kontaktytorna. Denna LIA-period är mer inriktad på deltagandet i säljarbetet, alternativt företagets marknadsföring. Du får arbeta mer självständigt och prova på uppdrag under handledning. 

Examensarbete, 30p

Du utför examenarbetet genom ett projekt. Du får sammanställa uppgifter från projektet och redovisa det skriftligt. I examensarbetet visar du upp kunskaper, färdigheter och kompetenser som du lärt dig under utbildningen. I slutet av kursen presenterar du även arbetet muntligt.

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
 2. Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

 

Du ska ha:

 • Lägst betyget Godkänd på minst 2 250 poäng från ett fullständigt gymnasieprogram (slutbetyg fr o m 2010-01-01) eller,
 • Lägst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg (slutbetyg före 2010-01-01) eller,
 • Fullständigt avgångsbetyg från minst 2-årig linje på gymnasiet (äldre gymnasielinjer med sifferbetyg) eller,
 • Slutbetyg/avgångsbetyg från motsvarande vuxenutbildningar som ovan

Kontakta studievägledare i din hemkommun om du är osäker på om ditt betyg ger grundläggande behörighet.

 

Du kan också uppfylla kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en utländsk utbildning som motsvarar kraven i en svensk utbildning enligt beskrivning ovan.

  Detta kan du nå om du har validering från VHS/UHR (Verket för Högskoleservice/Universitets- och högskolerådet), som intygar att du har motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier. Eller att du får dina betyg översatta av en auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Tänk på att denna process kan ta några månader, så kolla upp detta i god tid!
 2. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 3. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens

Vad betyder reell kompetens?

Reell kompetens betyder kunskap (kompetens) som är betydelsefull för utbildningen, men som du skaffat dig på andra sätt än genom studier. Det kan till exempel vara genom arbetslivserfarenhet. Om du vill söka in till en vårdutbildning men saknar gymnasiebetyg skulle ett extrajobb inom hemtjänsten kunna vara reell kompetens. Det kan även vara att du läst kurser eller gått någon annan utbildning inom området. För en vårdutbildning skulle till exempel en kurs i hjärt- och lungräddning (HLR) kunna vara reell kompetens.

 

Vad behöver du göra?

I din ansökan till utbildningen skickar du med information där du beskriver vad du saknar. Du skickar även in viktiga dokument som visar vad du har för tidigare erfarenheter/reell kompetens. Det kan till exempel vara arbetsgivarintyg, betyg från högre studier, testresultat, annan dokumentation eller liknande för att visa att du ändå har vad som krävs. I stycket här under ser du hur du går tillväga för att ansöka om, eller åberopa som det kallas, reell kompetens.

Det är ditt eget ansvar att visa att du har motsvarande kunskaper och/eller att du kommer klara utbildningen trots att det saknas formella betyg för ett eller flera behörighetskrav. I den individuella prövningen ställs alltid den åberopade kompetensen i förhållande till den specifika utbildningen du har ansökt till.

All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in.

 

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens:

 1. Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
 2. Ladda ner blanketten ”Formulär för kompetenskartläggning”
 3. Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

 

Vi erbjuder behörighetstester i:

 • Svenska 1
 • Matematik 1
 • Engelska 5

Så här går det till

Om du inte har godkända betyg i något av ovan listade ämnen kan du göra ett test för att se om du uppfyller kunskapskraven och på så sätt bli behörig att söka.

Du får göra testet en gång och behörigheten gäller endast på Lernias Yrkeshögskolas utbildningar.

Du kan boka upp dig på ett test efter att du har sökt utbildningen och din ansökan har blivit granskad av Lernia. Testet görs online.

 

Är du osäker på om du har rätt behörighet eller behöver ansöka om reell kompetens?

Skicka in din ansökan så fort som möjligt så bedöms den av antagningsenheten. Om du behöver komplettera med reell kompetens så kommer du att få ett meddelande från yh-antagningen.

Formulär för kompetenskartläggning

Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se.

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Så här gör du för att söka till utbildningen

För att ansöka klickar du på knappen ”Ansök nu” på den utbildning du är intresserad av. Därefter behöver du skapa ett konto på Yh-antagning.se. Instruktioner hur du gör det finns på antagningssidan.

Var noga med att läsa igenom alla instruktioner när du genomför din ansökan så att du inte missar något.

När du har lämnat in din ansökan måste du kolla din mejl regelbundet, för det är via Yh-antagning.se som Lernia informerar dig löpande om status på din ansökan.

 

Betyg/intyg måste finnas med i ansökan

Betyg/intyg som styrker din behörighet måste finnas med, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivna av rektor eller vara vidimerade.

Antingen skannar du in eller fotar med din mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med. En skärmdump är inte ett giltigt underlag.

Om du inte har kvar dina betyg, kontakta först gymnasieskolan där du studerade och finns de inte kvar där kan du kontakta stadsarkivet i den kommun du studerade.

 

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Antagningsprocessen sker i tre steg:

Steg 1 – Behörighetsprövning

Successivt som ansökningarna kommer in påbörjas arbetet med att i första hand titta igenom de betyg och intyg som bifogats ansökningshandlingarna. Vi bedömer om de sökande har den behörighet som krävs för utbildningen. Alla behöriga sökande går vidare till nästa steg.

Steg 2 – Urval

Om det till utbildningen är fler behöriga sökande än antalet studieplatser sker ett urval. De sökande kontaktas i så fall och blir kallade till ett urvalsprov

I provet kan de sökande få visa sina teoretiska och/eller praktiska förkunskaper inom det utbildningsområde som man har sökt. Urvalsprovet är utformade efter respektive utbildnings krav. Det kan röra sig om:

 • skriftliga prov som är inriktade på kunskaper och färdigheter relaterade till utbildningen och yrkesrollen och eller/
 • muntliga prov, individuellt eller i grupp, inriktade på samma som ovan, och/eller
 • praktiska prov/arbetsprov, individuellt eller i grupp.

Proven säkerställer att de personer som kommer med i antagningen är de som har de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen.

Till vissa utbildningar finns kriterier som anger att vissa meriter ska poängsättas i urvalsprovet. Detta kan till exempel gälla betyg i specifika kurser, yrkeserfarenhet eller specifikt gymnasieprogram.

Steg 3 - Antagning

Alla behöriga sökande rangordnas efter det sammanlagda resultatet på urvalsprovet i steg 2. De med bäst resultat antas sedan till utbildningen och övriga blir tilldelade reservplatser. Antagningsbesked brukar skickas ut ca 5-11 veckor efter sista ansökningsdag.

Efter utbildningen

Efter examen har du kunskaper i att:

 • Utföra kopplingar med automation/elkomponenter. Exempel på dessa är pneumatik, givare och motorsystem.
 • Programmera en robot och applicera den i ett sammanbyggt system bestående av el/automationskomponenter.
 • Programmera PLC och mikrodator samt koppla samman PLC med el/automationssystem. 
 • Slutföra projekt inom ekonomi. Du kan skapa priskalkyler och resultat- och balansräkning. Du förstår hur dessa påverkar lönsamheten i företaget.
 • Utveckla målgruppsanalyser och marknadens segmentering.
 • Välja rätt marknadsföringskanal för budskapet.

Efter utbildningen kan du jobba som:

 • Försäljningsingenjör inom el och automation.