<
Kvinna Skriver Pa Laptop

Personuppgifter och dataskydd

Vi samlar in personuppgifter i syfte att möjliggöra för dig att delta i våra utbildningar, söka lediga tjänster, köpa våra tjänster, komma i kontakt med oss eller prenumerera på våra nyhetsbrev.


Vi vill att du ska vara säker på att Lernia AB vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar till oss.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel ett namn, en adress, ett telefonnummer och en e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till Lernia AB skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Lernia behandlar dina personuppgifter när du

  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss eller hos våra kunder.
  • Är anställd.
  • Söker och deltar i en utbildning, omställning eller matchningsaktivitet.
  • Köper tjänster av oss.
  • Beställer publikationer.
  • Anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m.
  • Deltar i undersökningar och lämnar uppgifter.
  • Söker kontakt med oss i övrigt.

Kontaktinformation

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Lernia AB
Box 1181
111 91 Stockholm.

För frågor om behandling av personuppgifter kan du nå oss via e-post dpo@lernia.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Det finns flera olika typer av data som vi samlar in och behandlar. Se respektive område nedan.

Kontakt via telefon och e-post

När du ringer till Lernias kundservice spelar vi in samtalet i syfte att förbättra vår kundservice. Samtalet sparas under en begränsad tid och som längst i 16 dagar.

De uppgifter du lämnar vid telefonsamtalet, till exempel namn, e-post, telefonnummer och ärende/meddelande, använder vi för att hjälpa dig med ditt ärende. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hjälpa dig med din begäran, till exempel att koppla dig till den person du söker eller få svar från kundservice.

När du kontaktar Lernia via e-post använder vi uppgifterna, till exempel namn, kontaktuppgifter och ärende/meddelande, för att hjälpa dig med ditt ärende. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra din begäran, till exempel vidarebefordra ditt ärende inom organisationen där behandling sker så som det beskrivs för respektive verksamhet och ändamål.

För att skydda Lernias IT-system mot oönskade angrepp och spridande av skadlig kod via e-post, använder vi program som skyddar mot skadlig e-post. De uppgifter du lämnar i e-post behandlas i krypterad form och endast i det fall skadligt innehåll misstänks vidtas åtgärder som innebär att uppgifter i e-post kan granskas manuellt. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för Lernias IT-säkerhet.


Utbildningsverksamhet

För att kunna utföra utbildningen är det nödvändigt för Lernia att behandla en del personuppgifter om deltagarna. Generellt för alla personuppgifter om deltagarna gäller att de ska användas för elev-/deltagaradministrativa ändamål, dvs. att kunna planera, genomföra och följa upp deltagarens utbildning i enlighet med skollagen, lagen om yrkeshögskolan, Skolverkets föreskrifter om utbildning, läroplaner, kursplaner och andra av myndigheter beslutade styrande dokument för utbildning. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår utbildningsverksamhet.


Omställningsverksamhet

För att kunna utföra tjänster som gäller karriärväxling och omställning är det nödvändigt för Lernia att behandla en del personuppgifter om deltagarna. Generellt för alla personuppgifter om deltagarna gäller att de ska användas för deltagaradministrativa ändamål, dvs. att kunna planera, genomföra och följa upp deltagarens omställningsaktiviteter i enlighet med gällande lagar, avtal och andra av myndigheter beslutade styrande dokument för omställningsverksamhet. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår omställningsverksamhet.


Matchningstjänster

För att kunna utföra matchningstjänster är det nödvändigt för Lernia att behandla en del personuppgifter om deltagarna. Generellt för alla personuppgifter om deltagarna gäller att de ska användas för deltagaradministrativa ändamål, dvs. att kunna planera, genomföra och följa upp deltagarnas aktiviteter i enlighet med gällande lagar, avtal och andra av myndigheter beslutade styrande dokument för matchningsverksamhet. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår matchningsverksamhet.


Kandidater

Tjänsten innebär att Lernia får och kommer att försöka förmedla rekrytering, anställning, bemanning eller utbildning mellan kandidat och Lernia eller Lernias kunder m.fl. Det vill säga matcha kandidat mot Lernia eller Lernias kunders eller samarbetspartners önskemål om personal eller deltagare. För att kunna utföra Tjänsten är det nödvändigt för Lernia att behandla en del personuppgifter. Så behandlar vi personuppgifter under rekryteringsprocessen.


Bemanningskonsulter

Lernia månar om våra konsulters integritet och behandlar deras personuppgifter endast i enlighet med gällande regler. I Sverige gäller Dataskyddsförordningen och andra föreskrifter till skydd för behandling av personuppgifter. Bestämmelserna syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. En viktig del i integritetsskyddet är att informera våra konsulter om vilken behandling som sker och för vilka ändamål. Läs mer om hur vi behandlar våra bemanningskonsulters personuppgifter.


Kontaktformulärdata

På vår hemsida finns ett flertal formulär där du som besökare frivilligt kan ställa frågor till oss eller anmäla intresse för att prenumerera på lediga jobb, få nyhetsbrev och eventinbjudningar eller för att få material skickat till dig. Den data som efterfrågas (så kallad "Form data") är till exempel namn, e-post och ärende/meddelande.

Vi använder den data som finns i kontaktformuläret för att bearbeta dina förfrågningar, för att tillhandahålla begärda tjänster eller för att tillhandahålla den begärda informationen i kontaktformuläret. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna svara på din begäran (t.ex. svara på frågor och skicka nyhetsbrev eller eventinbjudningar).

Data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår hemsida


Loggfiler

När du använder Internet från din mobila enhet eller dator, vanligtvis i din webbläsare, kommer viss information att överföras, så kallade loggfiler. Detta är en fil som innehåller datorns logg, alltså en kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i datorn eller den mobila enheten. När du besöker vår webbplats lagras detta besök i dina loggfiler. Denna information är anonym och kan inte härledas till dig som person.


Cookies

På vår webbplats används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. 

Läs mer om hur vi hanterar cookies här.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter på dpo@lernia.se. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.