<
Bord Och Fönster

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är centralt för vår verksamhet, och våra medarbetare skapar värde och samhällsnytta varje dag.


Så jobbar Lernia med hållbarhet

För Lernia handlar hållbarhet väsentligen om att leverera rätt kompetens till företag och förse individer med kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar.

Lernia bidrar till social hållbarhet genom att leverera rätt kompetens till företag och förse individer med kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar idag och imorgon. När fler arbetsgivare hittar rätt medarbetare och fler individer har en anställning och kan försörja sig själva skapas en mer hållbar arbetsmarknad vilket stärker Sveriges konkurrenskraft.

Sysselsättning och ekonomisk självständighet är centralt i ett socialt hållbart samhälle. Vi vill bygga en hållbar arbetsmarknad genom en inkluderande kompetensförsörjning.

Vårt hållbarhetsarbete kan delas in i tre primära områden:


Jobbskapande

Vi stärker människors konkurrenskraft i yrkeslivet genom att ge dem rätt kompetens och matcha dem till rätt jobb, vilket bidrar till ökad egenförsörjning. På så sätt bidrar vi till att skapa en väl fungerande och hållbar arbetsmarknad nu och i framtiden. Genom att erbjuda utbildningar och tjänster som svarar mot arbetsmarknadens nuvarande och framtida behov bidrar vi till att skapa ett mer inkluderande arbetsliv – till nytta för individen, arbetsgivare och samhället. 

Lernias mål inom jobbskapande:

 • Mål: Lernia vill bidra till att fler hittar vägen till jobb. För 2024 är målet att minst 10 000 får ett nytt jobb genom Lernias tjänster.
  Utfall 2023: 12 000 personer som med hjälp av Lernia fick nytt jobb eller möjlighet till nytt jobb


Arbetsmiljö

På Lernia ska medarbetare, deltagare/elever trivas, utvecklas och må bra. Vi ska erbjuda en god och säker arbets- och utbildningsmiljö, såväl fysisk som psykosocial. Att våra medarbetare och deltagare/elever trivs på Lernia bidrar till goda relationer med våra kunder.

Lernias mål inom arbetsmiljö:

 • Minskning av arbetsplatsolyckor med frånvaro som mäts och följs upp via:
  - antal olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar
  - andel bemanningskonsulter som genomgår Lernias interna introduktionsprogram innan de startar uppdrag hos kund
  - fördelning av kunder inom bemanningsverksamheten enligt Lernias modell för arbetsmiljökategorisering

  Utfall 2023: 9% ökning jämfört med 2022
 • Medarbetare som rekommenderar Lernia som arbetsgivare med mål om
  eNPS på 25 
  Utfall 2023: 9 för stationära medarbetare och 25 för bemanningskonsulter


Mångfald

Lernia värdesätter människors olikheter och skilda kompetenser. Genom att arbeta inkluderande skapas mångfald som leder till en bättre arbetsmiljö samt ökad affärsnytta när olika erfarenheter, perspektiv och kunskap nyttjas på bästa sätt. Lernias chefer ska spegla den etniska mångfald som finns i samhället. Att aktivt arbeta för att hjälpa unga till sitt första jobb är en viktig insats för att motverka ungdomsarbetslöshet.

Lernias mål inom mångfald:

 • Mål: Lernia strävar efter en jämn könsfördelning inom Lernias olika yrkeskategorier. Stationära medarbetare ska ha en fördelning om 40-60 procent och andelen kvinnliga bemanningskonsulter ska vara minst 32 procent. 
  Utfall 2023: Andel kvinnor 31 procent totalt sett
 • Mål: Lernia vill bidra till en ökad integration på arbetsmarknaden för människor med utländsk bakgrund
  Utfall 2023: 47,5 procent av Lernias medarbetare har utländsk bakgrund
 • Mål: Inga osakliga löneskillnader ska förekomma
  Utfall 2023: Kvinnors lön i andel av männens lön 96 procent
 • Mål: Bidra till att unga personer har ett arbete
  Minst 50 % av konsulter som anställs inom vår bemanningsverksamhet är vara 24 år eller yngre
  Utfall 2022: 61 procent av de nyanställda konsulterna var 24 år eller yngre

Läs om hur vi jobbar med social hållbarhet och varför det är viktigt här.

 

Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning

Ovan fokusområden och övergripande mål är fastställda 2021 utifrån en väsentlighetsanalys genomförd i början av 2021 och måltalen har reviderats av Lernias styrelse under våren 2022.

I Lernias års- och hållbarhetsredovisning redovisar vi vårt hållbarhetsarbete. Rapporterna hittar du på sidan Finansiell information

"Vi behöver få ut fler människor i arbetslivet"

Lernia jobbar för att öka individens möjligheter i samhället, minska utanförskapet och skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det gör vi genom att ligga i framkant och samarbeta med olika aktörer. Läs intervjun med vår hållbarhetschef här.

Ceciliahedin Crop2

Ett hållbart miljö- och kvalitetsarbete

Lernias miljö- och kvalitetsarbete utgår från bolagets miljöpolicy som slår fast att miljöhänsyn ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet samt bolagets kvalitetspolicy som baseras på vår affärsidé att kartlägga, utveckla och matcha människors kompetens med arbetsmarknadens behov.

Lernia har ett ledningssystem som sammantaget uppfyller kraven enligt ISO 14001:2015 (miljö) och ISO 9001:2015 (kvalitet).

Interna och externa kvalitets- och miljörevisioner genomförs årligen med ambition att samtliga Lernias verksamheter ska revideras minst en gång under en 3-årsperiod.


Miljöpolicy och miljömål

Med utgångspunkt från Lernias miljöpolicy utarbetas och fastställs miljömål för verksamheten.

Naturvårdsverkets ”Sveriges miljömål” används som vägledande kriterier vid identifiering av Lernias betydande miljöaspekter, vilka utvärderas årligen. Lernias mest betydande miljöaspekter är:

 • Persontransporter i tjänsten
 • Förbrukningsmaterial
 • Restprodukthantering
 • Utbildning
 • Energianvändning, el

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor har identifierats som en viktig miljöpåverkande faktor, då vår nationellt spridda verksamhet leder till många persontransporter. Här utgör koldioxidutsläpp från såväl flyg- som bilresor en stor del. För att begränsa den påverkan på miljön som våra tjänsteresor utgör ska vi välja det mest miljövänliga och effektiva sättet att resa på. Vi ska alltid efterfråga och använda miljöbilar där detta är möjligt. Bilar som hyrs av medarbetare ska i första hand vara miljöklassade bilar, berättigade till skattereduktion enligt Transportstyrelsens kriterier och riktlinjer. Vidare ska vi i möjligaste mån reducera fysiska möten och använda webbmöten mer.


Kvalitetspolicy och kvalitetsmål

Med utgångspunkt från Lernias kvalitetspolicy utarbetas och fastställs årliga kvalitetsmål för verksamheten.

Lernia är kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001. Det betyder att vi har ett väl genomarbetat arbetssätt för kvalitetsfrågor, som är inriktat på att ge ett högt kundvärde där Lernia uppfyller kundens krav och förväntningar. Vi arbetar efter genomtänkta rutiner och på ett systematiskt sätt, med återkommande mätningar av hur nöjda våra kunder och deltagare är. Det innebär att vi hela tiden arbetar på att förbättra vår verksamhet och kan därmed garantera en trygghet i leveransen till kund.

Exempel på kvalitetsmål som Lernia arbetar med är kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, andel utbildnings- och matchningsdeltagare som får jobb samt flera olika mått på intern effektivitet som påverkar våra kunder, deltagare och medarbetare.


Medlem i FN:s Global Compact

Lernia är medlem i FN:s Global Compact och förbinder sig till att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera sitt arbete till FN. Arbetet grundar sig i Global Compacts 10 grundläggande principer som är baserade på internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption.

De tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption stämmer väl överens med Lernias egna värderingar och följs i praktiken bland annat i vår interna uppförandekod och leverantörsbedömning.

 

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Lernia har identifierat vilka av FN:s 17 mål som Lernia bidrar positivt till och var vårt arbete har störst effekt och de är:

Läs mer om alla 17 globala målen.


Lernias hållbarhetsredovisning

Mer om våra hållbarhetsmål och utfall kan du läsa i Lernias års- och hållbarhetsredovisning som du hittar under rubriken Aktuella rapporter på sidan Finansiell information.

I bilagan nedan finns kortfattad information om Lernias fokus och mål inom hållbarhet på svenska och engelska.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners

Lernia är ett statligt ägt bolag och ska agera föredömligt inom alla aspekter av hållbarhet. Vi strävar efter långsiktiga och stabila relationer med våra leverantörer och samarbetspartners, där såväl miljö och klimat, etik, bolagsstyrning som sociala frågor är väldigt viktiga. Därför har vi tagit fram den här uppförandekoden för våra leverantörer och samarbetspartners.

Uppförandekoden baseras på internationella initiativ och standarder och utgör en miniminivå för det ansvarstagande som ska ligga till grund för vårt samarbete.

Ladda ned uppförandekoden för leverantörer och samarbetspartners här.