Skip to main content

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är centralt för vår verksamhet, och våra medarbetare skapar värde och samhällsnytta varje dag.


Vårt hållbarhetsarbete indelat i tre primära områden

För Lernia handlar hållbarhet väsentligen om att leverera rätt kompetens till företag och förse individer med kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Vårt hållbarhetsarbete kan delas in i tre primära områden:

Jobbskapande

Vi stärker människors konkurrenskraft i yrkeslivet genom att ge dem rätt kompetens och matcha dem till rätt jobb, vilket bidrar till ökad egenförsörjning. På så sätt bidrar vi till att skapa en väl fungerande och hållbar arbetsmarknad nu och i framtiden. Genom att erbjuda utbildningar och tjänster som svarar mot arbetsmarknadens nuvarande och framtida behov bidrar vi till att skapa ett mer inkluderande arbetsliv – till nytta för individen, arbetsgivare och samhället. 

Lernias mål inom jobbskapande:

 • Öka antalet personer i nytt jobb:
  Minst 15 000 personer i nytt jobb varje år

Arbetsmiljö

På Lernia ska medarbetare, deltagare/elever trivas, utvecklas och må bra. Vi ska erbjuda en god och säker arbets- och utbildningsmiljö, såväl fysisk som psykosocial. Att våra medarbetare och deltagare/elever trivs på Lernia bidrar till goda relationer med våra kunder.

Lernias mål inom arbetsmiljö:

 • Minska antalet olyckor med frånvaro
  Minska antalet olycksfall med frånvaro med 10 % varje år. Visionen är noll olycksfall med frånvaro.
 • Medarbetare som rekommenderar Lernia som arbetsgivare
  eNPS 30 för stationära medarbetare och 20 för bemanningskonsulter 

Mångfald

Lernia värdesätter människors olikheter och skilda kompetenser. Genom att arbeta inkluderande skapas mångfald som leder till en bättre arbetsmiljö samt ökad affärsnytta när olika erfarenheter, perspektiv och kunskap nyttjas på bästa sätt. Lernias chefer ska spegla den etniska mångfald som finns i samhället. Att aktivt arbeta för att hjälpa unga till sitt första jobb är en viktig insats för att motverka ungdomsarbetslöshet.

Lernias mål inom mångfald:

 • Öka mångfald inom Lernia avseende könsfördelning och utländsk bakgrund
  Lernia ska spegla samhället avseende utländsk bakgrund
  Inga osakliga löneskillnader
  Jämn könsfördelning
 • Motverka ungdomsarbetslöshet
  Minst 50 % av konsulter som anställs inom vår bemanningsverksamhet ska vara under 26 år

Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning

Ovan mål är fastställda 2021 utifrån en väsentlighetsanalys genomförd i början av 2021. I Lernias års- och hållbarhetsredovisning redovisar vi årligen vårt hållbarhetsarbete. Rapporterna hittar du på sidan Finansiell information

Ett hållbart miljö- och kvalitetsarbete

Lernia arbetar aktivt med att minska den påverkan som vår verksamhet har på miljön, även om det inte i vår väsentlighetsanalys har identifierats som ett område där vi har så stor påverkan. Vårt miljö- och kvalitetsarbete utgår från bolagets miljöpolicy som slår fast att miljöhänsyn ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet samt bolagets kvalitetspolicy som baseras på vår affärsidé att kartlägga, utveckla och matcha människors kompetens med arbetsmarknadens behov.

Lernia AB och Lernia Bemanning AB har ett ledningssystem som sammantaget uppfyller kraven enligt ISO 14001:2015 (miljö) och ISO 9001:2015 (kvalitet).

Lernia Utbildning AB har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 14001:2015 och är kvalitetscertfiierade via Utbildningsföretagen.

Både interna och externa kvalitets- och miljörevisioner genomförs årligen och under 2020 gjordes 17 interna och 8 externa revisioner.

Naturvårdsverkets ”Sveriges miljömål” används som vägledande kriterier vid identifiering av Lernias betydande miljöaspekter, vilka utvärderas årligen. Lernias mest betydande miljöaspekter är:

 • Persontransporter i tjänsten
 • Förbrukningsmaterial
 • Restprodukthantering
 • Utbildning
 • Energianvändning, el

Miljöpolicy och miljömål

Med utgångspunkt från Lernias miljöpolicy utarbetas och fastställs miljömål för verksamheten. Koldioxidutsläpp från tjänsteresor har identifierats som en viktig miljöpåverkande faktor, då vår verksamhet leder till många persontransporter.
Här utgör koldioxidutsläpp från såväl flyg- som bilresor en stor del. Lernias verksamhet är utspridd över hela landet, vilket medför att våra medarbetare reser i tjänsten. För att begränsa den påverkan på miljön som våra tjänsteresor utgör ska vi välja det mest miljövänliga och effektiva sättet att resa på. Vi ska alltid efterfråga och använda miljöbilar där detta är möjligt. Bilar som hyrs av medarbetare ska i första hand vara miljöklassade bilar, berättigade till skattereduktion enligt Transportstyrelsens kriterier och riktlinjer. Vidare ska vi i möjligaste mån reducera fysiska möten och använda webbmöten mer.

Målet 2020 har sammantaget varit att minska koldioxidutsläppen per medarbetare med 8 procent, och i realiteten uppnådde vi en reduktion på 12 procent jämfört med 2019.

Kvalitetspolicy och kvalitetsmål

Med utgångspunkt från Lernias kvalitetspolicy utarbetas och fastställs årliga kvalitetsmål för verksamheten. Lernia har på koncernnivå använt kvalitetsmål enligt eNPS (employee net promotor score), vilket är en del av medarbetarundersökningen. Målet för 2019 var 11 och utfallet blev 21 (2). Vi är nöjda med den positiva utvecklingen och fortsätter vårt arbete för att nå ännu högre resultat.

Medlem i FN:s Global Compact

Lernia är medlem i FN:s Global Compact och förbinder sig till att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera sitt arbete till FN. Arbetet grundar sig i Global Compacts 10 grundläggande principer som är baserade på internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption.

De tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption stämmer väl överens med Lernias egna värderingar och följs i praktiken bland annat i vår interna uppförandekod och leverantörsbedömning.

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Lernia har identifierat vilka av FN:s 17 mål som Lernia bidrar positivt till och var vårt arbete har störst effekt och de är:

Läs mer om alla 17 globala målen.

I Lernias Års- och hållbarhetsredovisning som du hittar på sidan Finansiell information kan du läsa vilka delmål Lernias aktiviteter bidrar till.