<
Glad Grupp Elever

Social hållbarhet

Social hållbarhet på ett företag eller i en organisation innebär att man har grundläggande mänskliga rättigheter och behov som utgångspunkt för verksamheten. Att alla människor behövs och har möjlighet att utvecklas blir en del av kulturen på en arbetsplats som präglas av social hållbarhet. 


Vad är social hållbarhet?

Social hållbarhet kan betyda olika saker för olika individer. I ett socialt hållbart samhälle bör det ändå finnas samsyn kring en minsta gemensam nämnare. För att försöka sätta fingret på vad denna minsta gemensamma nämnare skulle kunna vara att vill vi lyfta fram jämlikhet och jämställdhet. Det är två nyckelbegrepp som är viktiga för att ett samhälle ska vara socialt hållbart. De skapar en grund för en hållbar samhällsutveckling där människor är medvetna om sitt värde och sina rättigheter. Social hållbarhet handlar också om att skapa förutsättningar för psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Lernias mål är att så många som möjligt ska komma ut i arbetslivet. I allt som vi på Lernia gör är social hållbarhet en viktig faktor. Det gäller från första kontakten med en individ och genom alla aktiviteter i våra verksamheter.

Så jobbar Lernia med social hållbarhet

Vi har som mål att 15 000 av de arbetssökande vi arbetar med ska komma ut i arbetslivet varje år. År 2021 fick 14 428 personer jobb genom våra aktiviteter eller i vår organisation. Över 19 000 personer tog under samma tid del av någon av våra utbildningar eller verksamheter.

Något som är grundläggande för oss är att vara inkluderande. Vi vill nå så många som möjligt, gärna personer med helt olika bakgrund. Genom Lernia ska arbetssökande kunna få den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar eller den kunskap som krävs för att personen ska nå ut med sina kvalitéer. 

Vi finns över hela landet och ser till vilka behov som finns lokalt, regionalt och nationellt. Lernia prioriterar även systematiskt arbete för social hållbarhet. Det bygger på globala utvecklingsmål, som Agenda 2030, där Sverige har en viktig roll som föregångsland.

En socialt hållbar arbetsplats

Vi vill att alla som jobbar på Lernia ska må bra och känna att arbetsplatsen är trygg och stimulerande. Det ska alltid kännas meningsfullt att gå till jobbet. Det gäller oavsett var i vår organisation man befinner sig och vad man har för bakgrund.

Vi har tydligt formulerade mål för hur vi ska uppnå social hållbarhet på vår egen arbetsplats. En viktig aspekt är att vi som arbetsgivare vill spegla samhället i stort, avseende vilka som jobbar här. Mångfald är viktigt för oss. 

På Lernia arbetar vi bland annat med följande delar:

  • Minska frånvaro på grund av sjukdomar och olycksfall.
  • Öka mångfalden avseende medarbetare med utländsk bakgrund.
  • Verka för jämn könsfördelning i organisationen.
  • Anställa unga för att motverka ungdomsarbetslöshet.
  • Ta bort osakliga löneskillnader.


År 2021 hade 43,7 % av Lernias medarbetare utländsk bakgrund. I samhället i stort är det enligt SCB 20 %, så andelen är betydligt högre på Lernia. I förhållande till männens lön var kvinnors lön på 96 %. Det är ett betydligt lägre lönegap än i samhället i stort. Det visar att vi är på rätt väg, och redan lyckats bra med den delen av vårt arbete med social hållbarhet. Vi har också lyckats bra med att motverka ungas arbetslöshet. Nästan hälften av våra bemanningskonsulter är 24 år eller yngre.

Socialt hållbar utveckling gagnar alla

Att få jobb och skapa värde på en arbetsplats ger höjd livskvalitet. Men social hållbarhet handlar inte bara om mänskliga värden och om vad som är bra för individen. Det skapar också stor samhällsnytta. En hållbar utveckling socialt innebär sänkta kostnader för bidrag och högre skatteintäkter. 

Man brukar dela in hållbarhet i ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och en hållbar miljö. Men de olika områdena hänger ofta ihop. Vi tycker att det är viktigt att poängtera att satsningar på social hållbarhet inte handlar om att dra på sig extra kostnader. Det är lönsamt för alla när en person tar klivet från bidragsberoende till egen försörjning. En socialt hållbar arbetsmarknad stärker svenska företags konkurrenskraft. Det blir även lättare för arbetsgivare att hitta medarbetare med rätt kompetens.

Vad innebär social hållbarhet i praktiken?

För individen innebär social hållbarhet en möjlighet till personlig utveckling. Att komma ut i arbete ökar självständigheten och ger tillgång till nya sociala ytor. Att få ett jobb kan innebära integration och en väg ut ur utanförskap. 

I ett jämlikt och socialt hållbart samhälle finns det respekt mellan människor, även om de är olika. På en arbetsplats leder hög social hållbarhet till en bättre arbetsmiljö och en konstruktiv och mer kreativ anda. Ett socialt hållbart samhälle klarar påfrestningar och förändringar bättre. Här kan du läsa mer om varför social hållbarhet är viktigt utifrån ett samhälleligt perspektiv. 

Hur fungerar arbetsplatser som inte är socialt hållbara?

I en miljö med brister i den sociala hållbarheten uppstår ofta konflikter. De kan ha sin grund i olikheter gällande sådant som etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion, inkomst eller utbildningsnivå. Konflikterna kan vara så allvarliga att mänskliga rättigheter inte är säkerställda. Hög sjukfrånvaro och en känsla av utanförskap är också vanligare i miljöer där man inte lyckats med social hållbarhet.

I en forskningsrapport från 2021 beställd av regering framkom slutsatser som stöder detta. Ökande ojämlikhet är ett hinder för socialt hållbar utveckling, och en hållbar arbetsmiljö måste vara en viktig del av vårt välfärdssystem.

video

Hållbart näringsliv

Lyssna på Lernias hållbarhetschef när hon talar om vikten av att få ut fler människor i jobb. Panelsamtalet ägde rum i Almedalen och arrangerades av Dagens industri & Aktuell Hållbarhet.