Skip to main content

EHS-samarbete med Svedala

Tillbud och olyckor ökade för hela bemanningsbranschen, enligt Arbetsmiljöverket. Men varför? EHS samarbetet blev forumet för arbetsmiljöfrågor som Lernia och Sandvik bär delat ansvar över. EHS samarbetet ökar sannolikheten för båda parter att uppfylla gemensamma mål i syfte att minska arbetsplatsolyckor.


Det hela började med ett möte för att diskutera introduktion och uppföljning av konsulter samt åtgärdsförslag på eventuella brister. Mötet föll väl ut och många bra diskussioner fördes mellan Sandvik och Lernia.  
 

”Frågor som är viktiga fick helt plötsligt ett forum och lades inte bara på hög till ett senare tillfälle som sällan kom”


 
Nu sker mötena på regelbunden basis ungefär var 6:e månad med syftet att säkerställa att alla konsulter får en korrekt och komplett introduktion på arbetsplatsen för att minska risker för skador och tillbud.


Vad tas upp på mötet?

Exempel på vad som diskuterats är tex. rutiner för introduktion och uppföljning. En konkret åtgärd var beslut om att informera EHS, HR och facket innan nya konsulter börjar för att säkerställa och koordinera introduktionsutbildning och uppföljning för nyanställda konsulter.    
 
 
De frågeställningar som ligger till grund för mötets agenda är: 

  • Är introduktionen av inhyrd personal tillräckligt bra hos Lernia och Sandvik? Ger vi olika (mindre, för sent, felaktig) introduktion till inhyrda jämför med egen personal? 
  • Tar vi tillräckligt ansvar för erfarenhetsbrist hos inhyrd personal?  
  • Hur kan vi göra för att minska antalet incidenter för inhyrd personal?
  • Skyddsutrustning, arbetskläder och skor. Hälsokontroll, Rehab och karens; förbättringspunkter?  
  • Arbetsskador och tillbud, information och kopia på utredning; hur fungerar det? Hur kan vi göra det bättre?  

Varje frågeställning där ett problem uppstått får sedan en åtgärd och någon av mötets deltagare blir ansvarig för att åtgärda problemet/ta det vidare. 

Vad behövs om man vill starta ett sådant samarbete på site?

Det som behövs är framförallt viljan att arbeta för och mot de gemensamma målen. Samarbetet startade på grund av eget intiativ både från Sandviks håll och från Lernia.  

”Vår samarbetsgrupp har bestått av HR-generalist, företagssköterska och EHS-specialist från Sandvik och jag och Susanne som konsultchefer från Lernia, vilket har fungerat bra för oss alla”


 
Varför fortsätter vi samarbetet? 

Vi fortsätter samarbetet för att det ger en säkrare arbetsmiljö för våra konsulter och för att vi hittar hela tiden nya former för att samarbeta kring frågor som är gemensamma. Men framförallt ger det oss en trygghet överlag.