<
Elever i ett klassrum

Revisorer

Revisorernas uppdrag är att oberoende granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring.


Ansvaret för val av revisorer ligger hos styrelsen och val av revisorer beslutas på årsstämman. Revisorerna har en mandatperiod om ett år. Vid upphandling av revisor hanteras upphandlingsprocessen av bolaget under ledning av Revisionsutskottet. Regeringskansliets handläggare följer arbetet.

Revisorer väljs enligt Aktiebolagslagen ABL. För det fall omval av revisorer övervägs utvärderas alltid revisorernas arbete.

Löpande utvärderingar görs för att rätta till eventuella brister och för att förtydliga ägarens önskemål.

På bolagsstämman 2021 valdes revisionsbyrån KPMG AB till revisor för Lernia med angiven huvudrevisor Ingrid Hornberg Román.

Riksrevisionen utser inte revisorer för Lernia.