<
Kom Igång Med Systematiskt Arbetsmiljöarbete Toppbild

Kom igång med ert systematiska arbetsmiljöarbete

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete, hur går det till rent konkret och varför är det viktigt? Jo, det är delvis lag på att arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, delvis är det ett effektivt verktyg för att motverka sjukfrånvaro och öka trivseln! Har ni svårigheter att komma igång? Här får du informationen du behöver och handfasta tips på hur ni kan börja arbeta med ert systematiska arbetsmiljöarbete!


Systematiskt arbetsmiljöarbete

Effektivt verktyg

Det är lag på att alla arbetsgivare oavsett storlek ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det vill säga att granska och åtgärda riskerna på arbetsplatsen för att förebygga ohälsa, skador och olycksfall. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är även ett effektivt verktyg för att skapa ett hållbart arbetsliv där hälsa och välmående sätts i fokus. Friska företag levererar inte bara friska resultat, de blir också en attraktivare arbetsgivare som har lättare för att rekrytera arbetskraft. Så här går det systematiska arbetsmiljöarbetet till i praktiken.

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 beskrivs det systematiska arbetsmiljöarbetet som ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.

I praktiken betyder det här att arbetsgivaren ser till att arbetsmiljön granskas för att se vilka risker som eventuellt finns i den. Sedan går arbetet ut på att åtgärda de här riskerna och löpande följa upp arbetet för att se till att åtgärderna ger önskad effekt eller om det behövs ytterligare insatser.

Hur det här går till rent konkret beror mycket på vilket typ av verksamhet det handlar om. En tillverkande industri har till exempel andra förutsättningar än en kontorsmiljö. På en arbetsplats kan riskerna handla om tunga lyft eller buller, på en annan kan det vara kommunikationsproblem och stress som behöver åtgärdas. Därför behöver det systematiska arbetsmiljöarbetet anpassas efter varje arbetsplats. De steg som SAM följer är dock alltid samma.

 • Granska arbetsmiljön. Det systematiska arbetsmiljöarbetet börjar alltid med en kartläggning av vilka risker som finns på arbetsplatsen, både de fysiska och de psykosociala. Den här granskningen kan göras på flera olika sätt, till exempel genom skyddsronder, medarbetarenkäter och samtal och ta in hjälp från extern expertis. För att bättre veta vad som gäller för arbetsmiljön har Arbetsmiljöverket tagit fram en rad med föreskrifter för olika typer av arbeten, exempelvis vid användning av lyftanordningar eller truckar, arbete vid bildskärm och arbete med djur.
 • Gör en riskbedömning. Den inledande undersökningen visar vilka risker som finns på arbetsplatsen och hur pass allvarliga de är. Riskbedömningen ska visa om de som arbetar på arbetsplatsen, oavsett om de är anställda eller inhyrda, kan drabbas av ohälsa eller olyckor på grund av riskerna. Det behövs goda kunskaper i arbetsmiljö för att kunna göra en korrekt riskbedömning. Därför kan det behövas utbildning eller extern hjälp för att utföra det här steget.
 • Åtgärda riskerna. Efter riskbedömningen ska riskerna åtgärdas direkt, om det är möjligt. Handlar det om mer komplexa risker som kräver mer tid ska det upprättas en handlingsplan för vad som ska göras, vem som ansvarar för att det blir gjort och när åtgärderna ska vara genomförda. Åtgärderna ska prioriteras efter hur pass allvarliga riskerna anses vara.
 • Uppföljning. Efter det att riskerna i arbetsmiljön har åtgärdats ska arbetsmiljöarbetet följas upp för att se om riskerna är helt åtgärdade eller om det behöves fler insatser.

Se stegen som en cirkel

Arbetsmiljöarbetet sker som en kontinuerlig process

De här stegen ska ses som en cirkel där arbetsmiljöarbetet sker som en kontinuerlig process. Stegen upprepas för att hela tiden granska om det har uppstått nya risker eller om förutsättningarna i arbetsmiljön har ändrats. Därför består det systematiska arbetsmiljöarbetet även av att ta fram rutiner, policys, handlingsplaner m.m. som strukturerar och underlättar det löpande arbetet med SAM.

Kom Igång Med Systematiskt Arbetsmiljöarbete Mellansektionsbild (3)

Rollerna i SAM

Vem gör vad i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Det är alltid arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. Det ansvaret styrs av arbetsmiljölagen. Däremot behöver alla på arbetsplatsen vara inblandade i arbetsmiljöarbetet för att det ska bli så framgångsrikt som möjligt.

Arbetsgivaren kan fördela ut uppgifter i arbetsmiljöarbetet på bland annat chefer, arbetsledare eller anställda, men ansvaret förblir hos arbetsgivaren även när uppgifterna delegeras.

Så här ser de olika rollerna ut i SAM:

 • Arbetsgivaren. Har alltid det yttersta ansvaret och ska känna till arbetsmiljölagen och arbetsmiljöreglerna. Har även ansvaret för undersökningar, kontroller, åtgärder, uppföljningar, policys, handlingsplaner och dokumentation. Arbetsgivaren kan fördela ut uppgifterna i arbetsmiljöarbetet men behöver då se till att de som blir tilldelade arbetsmiljöuppgifter har de kunskaper, resurser, utrustning och tid de behöver för att kunna utföra det här arbetet.
 • Anställda. Personalen har ett ansvar att rapportera in risker och incidenter. De ska även vara aktiva i arbetsmiljöarbetet genom att föreslå åtgärder och ge synpunkter på de insatser som genomförs inom SAM. De anställda behöver också ha de kunskaper som behövs för att förstå de regler och risker som finns kopplade till deras arbetsuppgifter.
 • Skyddsombud. Arbetsplatser som har fem eller fler anställda ska ha minst ett skyddsombud. Skyddsombudet är arbetstagarnas (anställda såväl som inhyrd personal) representant på arbetsplatsen och samverkar med arbetsgivaren kring arbetsmiljön. Skyddsombudet har bland annat som uppgift att kontrollera att arbetsgivaren uppfyller kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet ska även delta i planeringsarbete, undersökningar, uppföljningar m.m. som rör arbetsmiljön.
 • Externa resurser. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kräver kunskaper, och ibland även expertis. Därför är det vanligt att arbetsgivaren tar hjälp av till exempel företagshälsovård och hälso- och arbetsmiljökonsulter i samband med granskningar, handlingsplaner, utbildningar, uppföljningar m.m.

För dig som tar hjälp av en bemanningsleverantör gäller ett gemensamt arbetsmiljöansvar mellan kundföretaget och bemanningsföretaget. Inhyrning av personal innebär alltså att delar av ansvaret ligger hos bemanningsleverantören.

Läs mer om det gemensamma arbetsmiljöarbetet här

Vinsterna med systematiskt arbetsmiljöarbete

Förutom att det är lag på att bedriva SAM är det här arbetet viktigt av flera andra anledningar.

 • Det går att upptäcka och åtgärda risker och problem i arbetsmiljön redan innan de orsakar sjukdom eller skada.
 • Det minskar sjukfrånvaron och dess kostnader samt motverkar låg produktivitet på grund av dålig arbetsmiljö.
 • Samverkan kring arbetsmiljöarbetet leder till mer inflytande vilket i sin tur ökar engagemanget.
 • Arbetsmiljöarbetet motverkar stress och bristande kommunikation samt främjar trivseln, samarbetet och prestationerna.

Att arbeta proaktivt med hälsan och arbetsmiljön är alltid en framgångsfaktor då det gör det möjligt att förebygga och åtgärda riskerna i arbetsmiljön innan de orsakar problem. Det gör det systematiska arbetsmiljöarbetet till ett så viktigt verktyg för det hållbara arbetslivet.

För att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet har Arbetsmiljöverket tagit fram material för arbetsgivarna, bland annat ”Guide för en bättre arbetsmiljö” som hjälper er att planera arbetet, genomföra aktiviteter och följa upp arbetet. Vägledningen ”Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö” innehåller råd och rekommendationer samt förslag på hur du kan göra det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) till en naturlig del av det dagliga arbetet. Här kan ni även hitta checklistor, enkäter för att undersöka er nuvarande arbetsmiljö

Varför arbeta med SAM

4 vinster med systematiskt arbetsmiljöarbete

 1. Det går att upptäcka och åtgärda risker och problem i arbetsmiljön redan innan de orsakar sjukdom eller skada.
 2. Det minskar sjukfrånvaron och dess kostnader samt motverkar låg produktivitet på grund av dålig arbetsmiljö.
 3. Samverkan kring arbetsmiljöarbetet leder till mer inflytande vilket i sin tur ökar engagemanget.
 4. Arbetsmiljöarbetet motverkar stress och bristande kommunikation samt främjar trivseln, samarbetet och prestationerna.