<
Mot En Hållbar Utveckling Inom Arbetslivet Toppbild

Så möter du arbetsmarknadens utmaningar

Vad krävs för att kunna få en fungerande arbetsmarknad där det finns balans mellan utbud och efterfrågan? Såhär kan arbetsgivarna och andra på arbetsmarknaden tänka och agera för att tackla utmaningarna och ta vara på potentialen i arbetskraften. Med rätt strategi går det att få rätt person på rätt plats.


Hur kan vi uppnå en hållbar utveckling inom arbetslivet?

På en fungerande och hållbar arbetsmarknad finns det en jämvikt mellan utbud och efterfrågan. Det finns utbildad arbetskraft som kan möta arbetsgivarnas behov. Det finns även ett långsiktigt tankesätt kring hur det går att möta de förändringar som sker på arbetsmarknaden. I dag finns det dock en obalans på arbetsmarknaden, samtidigt som arbetsgivare inom många branscher har problem med att hitta kompetens är arbetslösheten hög inom vissa grupper. Hur kan vi uppnå en hållbar utveckling inom arbetslivet? Och hur kan arbetsgivare och verksamheter tänka hållbart kring att ta tillvara på arbetskraftens potential?

Hur ser dagens och framtidens arbetsmarknad ut?

I dagsläget råder en stor kandidatbrist inom flera kompetensområden. Från industrin och den privata tjänstesektorn uppger drygt var tredje arbetsgivare att de har problem att rekrytera rätt kompetens. Att arbetsmarknaden förändras snabbt, där digitaliseringen är en av de största påverkansfaktorerna, har också betydelse för hur läget ser ut just nu. Digitaliseringen gör att efterfrågan på välutbildad arbetskraft ökar ytterligare samtidigt som många administrativa, manuella arbetsuppgifter automatiseras. Det leder till att jobb både försvinner och förändras. Efterfrågan på utbildad arbetskraft kommer att fortsätta öka de kommande åren, men om ingenting görs åt matchningsproblemen på arbetsmarknaden kommer både sysselsättningen och organisationernas produktivitet att hämmas.

Om inte arbetsgivarna ska tvingas utöka arbetstiden för den befintliga personalen, alternativt bromsa eller minska sin tillväxt, behövs en omfattande kompetensutveckling på arbetsmarknaden. Den kan ske på flera olika sätt:

 • Utbildningsinsatser som ger arbetslösa möjlighet att kompetensutveckla sig till att matcha arbetsmarknadens behov. Här är yrkeshögskolan är ett bra exempel där utbildningarna anpassas efter hur arbetsmarknaden förändras. Utbildningarnas innehåll och inriktning styrs av kompetensbehovet och vilken yrkeskunskap som efterfrågas just nu.
 • En anpassning av skolsystemet så att det bättre kan möta arbetsmarknadens behov.
 • Genom att organisationer tar hjälp av bemanningsföretag som löpande kompetensutvecklar sin arbetskraft så att den personal och de konsulter de förmedlar kan möta arbetsgivarnas kompetenskrav.
 • Alternativa utbildningsformer till högskola och universitet, till exempel kompetensutveckling och vidareutbildning inom organisationer.

Vad krävs för att uppnå en hållbar arbetsmarknad?

Den största utmaningen för att uppnå en hållbar arbetsmarknad är i dagsläget problemet med kompetensmatchningen mellan utbud och efterfrågan. Det hållbara arbetslivet kräver en balans mellan dessa två. Samtidigt leder den höga förändringstakten till att nya branscher och yrken ständigt tillkommer medan gamla försvinner. Den här kontinuerliga förändringen kräver att arbetskraften anpassar sig till nya förutsättningar och nya krav på kompetens. För att vara rustad för de snabba ändringar som med all säkerhet kommer att inträffa både i arbetslivet och i världen, behöver arbetsgivarna se på sin kompetensförsörjning med nya ögon.

 • Vilka kompetenser finns redan i er organisation och vilka saknas på lång sikt? En kompetensförsörjningsplan tillåter er att tänka framåt och agera proaktivt kring rekrytering och kompetensutveckling av såväl befintlig som framtida personal.
 • Vilka möjligheter till kompetensutveckling finns på er arbetsplats i dag? Istället för att försöka rekrytera in ny personal kan kompetensutveckling av befintlig personal i många fall vara mer lyckosamt.
 • Vilka värden fokuserar ni på? Genom att se potentialen i varje medarbetare snarare än att primärt fokusera på värden såsom yrkeskrav och utbildning öppnar ni upp för flera nya möjligheter. Dels minskar ni risken för att exkludera personer som egentligen uppfyller era kompetensbehov, dels möjliggör ni för fler personer att komma ut i arbetslivet och tillgodose sig den erfarenhet de behöver.

Tips till dig som arbetsgivare

Som arbetsgivarna kan du själv göra mycket för att tillgodose kompetensbehovet. Inte minst kan ni ta tillvara på den potential som redan finns inom organisationen. I regel så finns det många inom personalstyrkan som har en stark drivkraft, engagemang och som redan är en bra matchning när det kommer till personliga egenskaper och att passa in i arbetsplatskulturen.

För de flesta arbetsgivare kan det bli en betydligt bättre matchning om de kompetensutvecklar befintlig personal till att passa verksamhetens nya behov. Det leder till att de får just den kompetens som de behöver, utan att behöva lägga tid och resurser på att försöka rekrytera på en redan ansträngd arbetsmarknad. Det här kan ske genom bland annat:

 • Vilka kompetenser finns det inom organisationen och vad kommer att behövas på lång sikt?
 • Validera kunskaper. Bedöma en persons faktiska kompetens oavsett om den kommer från utbildning, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter.
 • Ha en långsiktig inställning till de anställdas kompetensutveckling och skapaförutsättningar för ett livslångt lärande.

En långsiktigt hållbar verksamhet ställer sig hellre frågan ”hur kan vi skapa den kompetens vi behöver?” än ”hur kan arbetsmarknaden tillgodose våra behov?”  Rätt personer finns redan i organisationen. De behöver bara uppdatera sin kompetens för att bli rätt person på rätt plats. Det är kanske det snabbaste, smidigaste och bäst anpassade sättet för arbetsgivarna att hitta den arbetskraft de verkligen behöver. En plan och strategi för kompetensutveckling gör dessutom att verksamheten står bättre rustad när framtida förändringar ställer nya kompetenskrav.

 

Vad gör Lernia?

Vi inte råd att exkludera människor på arbetsmarknaden

Med den arbetskraftsbrist som råder i många branscher har vi inte råd att exkludera människor på arbetsmarknaden. Arbetsgivare som rekryterar utifrån potential och kompetens och inte utifrån rätt bakgrund eller andra exkluderande parametrar är de som vinner i längden. Att ha ett inkluderande arbetssätt i alla processer från att rekrytera till att utveckla och behålla talang är avgörande för att vi ska ha en konkurrenskraftig arbetsmarknad i framtiden.

 

Ceciliahedin

Så arbetar Lernia med hållbarhet inom arbetslivet

Inom Lernia är hållbarhet ett centralt begrepp. För oss handlar hållbarhet om att vi ska kunna leverera rätt kompetens till arbetsgivarna och förse individer med den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i tre områden:

 • Jobbskapande. Genom att ge människor rätt kompetens och matcha dem till rätt jobb stärker vi deras konkurrenskraft i yrkeslivet. Det gör att vi kan bidra till att skapa en väl fungerande och hållbar arbetsmarknad nu och i framtiden. Vårt mål är att sätta minst 15 000 personer i nytt jobb 2022.
 • Arbetsmiljö. På Lernia ska medarbetare, deltagare och elever trivas, utvecklas och må bra. Vi ska erbjuda en god och säker arbets- och utbildningsmiljö såväl fysisk som psykosocial.
 • Mångfald. Lernia värdesätter människors olikheter och skilda kompetenser. Genom att arbeta inkluderande skapas mångfald som leder till en bättre arbetsmiljö samt ökad affärsnytta när olika erfarenheter, perspektiv och kunskap nyttjas på bästa sätt.

3 tips till dig som arbetsgivare

Så kan du tillgodose kompetensbehovet

 1. Kompetensinventering. Vilka kompetenser finns det inom organisationen och vad kommer att behövas på lång sikt?
 2. Validera kunskaper. Bedöma en persons faktiska kompetens oavsett om den kommer från utbildning, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter.
 3. Ha en långsiktig inställning till de anställdas kompetensutveckling och skapa förutsättningar för ett livslångt lärande.