<
Underhållsmekaniker

Validering Industriteknik Bas

Validering ger dig möjlighet att få kompetensbevis inom industriteknisk baskompetens. Efter genomförd validering får du ett kompetensintyg inom den valda inriktningen, som specificerar dina nuvarande kunskaper.


Valideringsprogrammet är till för dig som har behov av en bedömning och dokumentation av din kompetens inom en yrkesinriktning.

Du som är arbetslös, eller riskerar bli arbetslös, och är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan anvisas till validering. Valideringen styrker dina tidigare yrkeserfarenhet eller utbildning inom yrkesområdet och förkortar tiden till arbete.

Hur går valideringen till?

Valideringen prövar kunskap och förståelse inom tio ämnesområden. Den genomförs i form av ett teoretiskt prov som består av frågor med svarsalternativ. Matematik är det enda område som innehåller frågor där svaren ska skrivas in. Provet är webbaserat och frågorna slumpas fram per ämnesområde från en databas.

Frågorna besvaras inom ett ämnesområde i taget och varje område är tidsatt. Tidsåtgång är bestämd till en minut per fråga och tiden läggs samman per område, vilket innebär att om ett område omfattar tio frågor så har du tio minuter på dig att besvara frågorna. Antalet frågor varierar per ämnesområde, från tio till som mest tjugo. Totalt omfattar valideringen 130 frågor.

Kontakta oss och anmäl dig till ett studiebesök

Efter valideringen

Efter valideringstillfället går testledaren igenom resultatet med varje individ och valideringsresultatet resulterar i ett valideringsintyg med kompletteringsutlåtande eller i ett Kompetensbevis.

  • Valideringsintyg är en dokumentation som visar de områden som uppfyller ställda krav samt kompletteras med en utvecklingsplan som beskriver vad som behöver kompletteras för full måluppfyllelse.
  • Kompetensbevis är den dokumentation som ges när samtliga krav är uppfyllda inom alla ingående kompetensområden.