<
Industrin 3 Trenderny Stor (1)

Experten om industrins utmaningar: Snabbare omställning och underleverantörer närmare kroppen

Från totalstopp i Kina i februari och haltande produktion under våren till en någorlunda återhämtad svensk industri. Så tror Mats Kinnwall på Teknikföretagen att framtiden ser ut.


Krisen har snabbat på omställningen till hållbarhet

– Industrin har rent allmänt hoppat tillbaka. I Sverige har vi klarat oss relativt bra jämfört med andra industriländer, men vi är inte tillbaka där vi var i februari, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

Han beskriver tre trender inom industrin som han skönjer i pandemins spår.

När det finns pengar i kassan kan verksamheter tuffa på som vanligt. Men vid ekonomisk kris blir det extra tydligt vad som haltar.

– Ofta är det så att ekonomiska kriser utlöser strukturomvandlingar, som kanske redan fanns i åtanke men som nu skyndas på, säger Mats Kinnwall.

Ett exempel på att utvecklingen har påskyndats ser vi i fordonsindustrin. Här har en omvandling för att gradvis fasa ut fossila bränslen som drivmedel för bilar pågått länge.

– När krisen kom drabbade den fordonsindustrin hårt. Exempelvis var det en stor personbilstillverkare som blev tvungen att säga upp medarbetare, då föll valet på de ingenjörer som arbetar med att ta fram motorer drivna av fossila bränslen, och skyndade på så sätt på omställningen.

Mats Kinnwall

Utmaning med kompetensutveckling

Något annat som är tydligt är att industrijobben kommer att fortsätta att förändras. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning kommer att vara en fortsatt stor utmaning.

– Huvuddelen av morgondagens arbetsstyrka är dagens arbetsstyrka. Det går inte att byta ut alla, därför är kompetensutveckling den huvudsakliga förändringen. De människor som inte har kvar sina uppgifter måste naturligtvis komma in i nya verksamheter, säger Mats Kinnwall.

Hur detta ska göras finns inget tydligt svar på men Mats Kinnwall tror att det kan vara aktuellt med en reformering av hur vi ser på utbildning och kompetens.

– Det är en jätteutmaning och det kräver att det offentliga utbildningssystemet och företagen krokar arm och funderar på vilka kompetenser som kommer att behövas. Man kanske inte ska gå fem år på tekniskt universitet för att sen vara färdigbakad. Man kanske måste ha perioder där man är på företagen och sen kommer tillbaka i utbildning för att hela tiden hålla sig ajour med det som händer.

Behöver du förstärkning av industripersonal?

Tendens att plocka hem underleverantörer

Redan vid finanskrisen började industriföretagen se över sina leverantörskedjor. Det här är en trend som ser ut att hålla i sig, tror Mats Kinnwall.

– Vi har sett hur sårbart det är när leverantörskedjorna klipps av från resten av världen. Även EU, som ska vara en del av den inre marknaden, ligger långt bort. Många väljer därför att ha underleverantörerna närmare kroppen för att inte riskera att drabbas hårt om det skulle bli en ny kris.

5 följder av krisen

  1. Strukturomvandlingar snabbas på vid kriser.
  2. Fordonsindustrin drabbades hårt och passade på att förbereda för en grön omställning.
  3. De som får gå vid en kris kommer att behöva omskolas för att kunna komma in i nya verksamheter.
  4. Utbildningssystemet kan behöva ses över för att matcha framtidens kompetensbehov.
  5. Många industrier väljer att korta leverantörskedjorna för att vara bättre förberedda på nya kriser.