Skip to main content

Aktieägare och årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls under våren varje år.


Lernias ägare

Lernia ägs av svenska staten. Regeringen har riksdagens uppdrag att aktivt förvalta bolagen med statligt ägande så att den långsiktiga värdeutvecklingen blir den bästa möjliga. Det innebär att staten ställer marknadsmässiga krav på resultat och avkastning baserade på företagens riskprofil.

Om årsstämma

Årsstämma hålls varje år under våren. Årsstämman fastställer långsiktiga ekonomiska och finansiella mål för bolaget, väljer styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer, beslutar om årsredovisning och vinstdisposition, ansvarsfrihet för styrelse och vd, arvoden till styrelseledamöter samt riktlinjer för ersättningar m.m. till ledande befattningshavare.

Riksdagens ledamöter bjuds in till årsstämman. Den är även öppen för allmänheten.

Valberedning

Nomineringsprocessen sker enligt de principer som beskrivs i Statens ägarpolicy 2020. Skriften kan beställas eller laddas ner på sidan Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020, på regeringens webbplats

Årsstämmor 2022-2024

Datum och platser för kommande årsstämmor:

  • 2023 - 28 april kl 11.00 Stockholm
  • 2024 - 29 april kl 11.00 Stockholm
  • 2025 – 24 april kl.11.00 Stockholm

Protokoll årsstämma

Protokoll årsstämma 2022