AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997

Lernia AB och Lernia Utbildning AB tryggar äldre pensionsåtaganden (för tiden t.o.m. december 1997) i AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997.


Arbetsgivaren Lernia AB och Lernia Utbildning AB bär själva ansvaret för utfäst pension. Stiftelsen övertar inte detta ansvar och betalar heller inte ut några pensioner annat än i undantagsfall, vilka anges i Tryggandelagen.

Pensionsstiftelsens tillgångar är säkerhet för arbetsgivarens pensionsutfästelser. Arbetsgivaren äger rätt att från stiftelsen årligen begära gottgörelse för kostnader och avsättningar till pensioner, i enlighet med Tryggandelagen.

AmuGruppens Pensionsstiftelse står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997 är registrerad i Sverige.

Adress

AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997

Utdelningsadress
Box 1181
111 91 STOCKHOLM

Tel

0771-650 650

Ändamål

Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension till arbetstagare och efterlevande som Lernia AB och Lernia Utbildning AB svarar för.

  • dels vad avser åtaganden som övertagits från tidigare arbetsgivare i samband med övergång från myndighet till aktiebolag och som är intjänade per den 1 juli 1993
  • dels vad avser utfästelser, enligt allmän pensionsplan eller i övrigt, som intjänats till och med den 31 december 1997.

Pensionsskulden och tillgångarna

Stiftelsen är stängd sedan starten 1997. Uppfyllande av ändamålet förväntas pågå till åtminstone år 2050.

Per 2020‐07‐31 tryggar Stiftelsen 3 375 förmåner med ett beräknat skuldvärde om ca 386 mkr (beräknat per 2020‐06‐30 enligt 2020 års beräkningsgrund).

Stiftelsens tillgångar (marknadsvärde) uppgår per 2020‐07‐31 till ca 339 mkr. Tillgångarna består huvudsakligen av placeringar med olika duration, men också av likvida medel.

Senaste årsredovisning

Årsredovisning 2019

Placeringsprofil m.m.

Syftet med förvaltningen av tillgångarna är att uppnå god avkastning samtidigt som stiftelsen undviker att utsätta kapitalet för risk som är obefogad med hänsyn till stiftelsens ändamål; att säkra framtida pensionsutbetalningar för den fastställda gruppen pensionsberättigade. Stiftelsen ska i varje läge eftersträva att stiftelsens tillgångar ska motsvara stiftelsen framtida åtaganden (nuvärdesberäknade). Målet är att Stiftelsens placeringsverksamhet ska ha en långsiktig förväntad avkastning på i genomsnitt 3,4% per år. Långsiktig definieras som 10 år.

Etik-, miljö och företagsstyrningshänsyn

Stiftelsen får ta hänsyn till miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer i placeringsverksamheten utan att ge avkall på det övergripande förvaltningsmålet. I förvaltningen tillämpas etik-, miljö och företagsstyrningshänsyn i första hand genom att utesluta bolag/fondbolag/förvaltare ur portföljen.

Styrdokument

Styrelsen har ett antal policys och riktlinjer, bland annat:

Styrelse

Styrelsen består för närvarande av följande personer

Ordförande:

  • Torsten Friberg

Utsedda av Lernia:

  • Inge Lindberg
  • David Karlström
  • Suppleant: vakant

Utsedda av arbetstagarsidan:

  • Olle Eriksson
  • Annica Petterson
  • Suppleant: Sonny Andersson Rask

Ytterligare information

En pensionsstiftelse är skyldig att, på begäran av den som Stiftelsen tryggar utfästelser om pension till, och den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Stiftelsen, kostnadsfritt lämna information om stadgar, årsredovisning, placeringsriktlinjer samt informationen i ovan beskrivning.