<
Cai412 24282 Web

AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997

Lernia AB och Lernia Utbildning AB tryggar äldre pensionsåtaganden (för tiden t.o.m. december 1997) i AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997.


Ändamål och kompletterande information

Arbetsgivaren Lernia AB och Lernia Utbildning AB bär själva ansvaret för utfäst pension. Stiftelsen övertar inte detta ansvar och betalar heller inte ut några pensioner annat än i undantagsfall, vilka anges i Tryggandelagen.

Pensionsstiftelsens tillgångar är säkerhet för arbetsgivarens pensionsutfästelser. Arbetsgivaren äger rätt att från stiftelsen årligen begära gottgörelse för kostnader och avsättningar till pensioner, i enlighet med Tryggandelagen.

AmuGruppens Pensionsstiftelse står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997 är registrerad i Sverige.


Adress

AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997

Utdelningsadress
c/o Lernia AB Box 787
801 29 GÄVLE

Tel

0771-650 650


Ändamål

Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension till arbetstagare och efterlevande som Lernia AB och Lernia Utbildning AB svarar för

  • dels vad avser åtaganden som övertagits från tidigare arbetsgivare i samband med övergång från myndighet till aktiebolag och som är intjänade per den 1 juli 1993,
  • dels vad avser utfästelser, enligt allmän pensionsplan eller i övrigt, som intjänats till och med den 31 december 1997.


Pensionsskulden och tillgångarna

Stiftelsen är stängd sedan starten 1997. Uppfyllande av ändamålet förväntas pågå till åtminstone år 2050.

Per 2023-12-31 tryggar Stiftelsen 2 991 förmåner med ett beräknat skuldvärde om ca 266 mkr (beräknat enligt 2024 års beräkningsgrund).

Stiftelsens tillgångar (marknadsvärde) uppgår per 2023-12-31 till ca 345 mkr. Tillgångarna består huvudsakligen av placeringar med olika duration, men också av likvida medel.


Senaste årsredovisning

Årsredovisning 2023


Placeringsprofil m.m.

Målet med förvaltningen av tillgångarna är att uppnå en avkastning som åtminstone uppnår den finansiella kostnaden för att bära skulden i Lernias balansräkning (enligt svensk redovisningsstandard) samtidigt som Stiftelsen undviker att utsätta kapitalet för risk som är obefogad med hänsyn till stiftelsens ändamål; att säkra möjligheten att lämna gottgörelser till Lernia avseende framtida pensionsutbetalningar för den fastställda gruppen pensionsberättigade. Stiftelsens avkastningsmål ska därför vara att uppnå en real nettoavkastning om minst ‐0,5 % per år under en framtida tioårsperiod.


Etik-, miljö och företagsstyrningshänsyn

Stiftelsen ska vid val av placeringar ta hänsyn till och främja god etik samt ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Stiftelsen vill verka för god etik, vilket definieras som avståndstagande från kriminalitet, respekt för seriösa affärsmetoder samt demokratiska principer.

Stiftelsen har som krav att de företag och organisationer i vilka kapital investeras följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag, ILO:s kärnkonventioner (avseende tvångs‐ och barnarbete, arbetsvillkor, likabehandling och organisationsfrihet) samt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, miljö och korruption.

Stiftelsen genomför den operativa förvaltningen genom att investera via externa fond‐ och kapitalförvaltare. Det operativa arbetet inom hållbarhetsområdet bedrivs således av de externa förvaltarna som vid varje tillfälle ingår i Stiftelsens portfölj.

För att stärka hållbarhetsperspektivet i förvaltningen ska Stiftelsen använda sig av så kallat positivt urval och ansvarsfullt ägande. Positivt urval innebär kortfattat att fond‐/kapitalförvaltaren aktivt väljer in bolag i portföljen som är mer hållbara eller har ett starkare hållbarhetsarbete jämfört med andra bolag. Ansvarsfullt ägande innebär i sin tur att fond‐/kapitalförvaltaren proaktivt försöker påverka enskilda bolag i en mer hållbar riktning.

Stiftelsen ska använda extern investeringsrådgivare som har en relevant och tydlig process för att utvärdera olika fond‐ och kapitalförvaltares arbetssätt inom positivt urval och ansvarsfullt ägande. Därigenom kan Stiftelsen vid varje placeringsbeslut prioritera de alternativ som medför ett starkare hållbarhetsarbete. Den beskrivna processen innebär också att Stiftelsen successivt kan förstärka portföljens hållbarhet ytterligare genom att följa marknadens utveckling inom området.

 

Hållbarhetsrisker

Stiftelsen strävar efter att bidra till en omställning mot en hållbar framtid genom investeringar i hållbara lösningar och aktiviteter som ger positiva samhällseffekter samtidigt som tillfredsställande avkastning erhålls. Stiftelsen menar att genom inkludering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen kan investeringarnas riskjusterade avkastning öka, både genom reducering av den långsiktiga hållbarhetsrisken och potentiellt värdeskapande genom identifiering av hållbara attraktiva investeringar. Stiftelsen har en hållbarhetsriskpolicy med principer och övergripande regler för hantering och kontroll av stiftelsens hållbarhetsrisker.

Hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad (ESG) händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Typiskt sett handlar stiftelsens hållbarhetsrisker om att en viss fond kan minska kraftigt i värde om den på ett ogynnsamt sätt kopplas till verksamhet som orsakar eller riskerar att orsaka skada som är miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad. Det kan också handla om att viss fond är mer riskfylld då investerarar i nya och obeprövade hållbarhetsområden med stark tillväxt och stor risk. Dessa risker pareras genom investeringsrådgivarens analyser och genom riskspridning med diversifiering mellan olika tillgångsslag och även inom de enskilda tillgångsslagen.

Stiftelsens investeringar sker med hjälp av extern investeringsrådgivare som har en relevant och tydlig process för att utvärdera olika fond- och kapitalförvaltares arbetssätt inom positivt urval och ansvarsfullt ägande. Stiftelsens styrelse beslutar om investeringar efter skriftliga investeringsråd från placeringsrådgivaren i form av rådgivningsunderlag. Dessa råd är standardiserade och innehåller uppgifter om hållbarhetsfaktorer. Stiftelsen placerar endast i värdepappersfonder (eller via andra kollektiva placeringar).

Investeringsrådgivaren integrerar hållbarhetsrisker i underlaget och övervakar att fonder och förvaltare i stiftelsens innehav följer internationella ESG-konventioner och normer i investeringsanalys, beslutsprocesser och intern styrning. Därigenom kan stiftelsen vid varje placeringsbeslut prioritera de alternativ som medför ett starkare hållbarhetsarbete.
Den beskrivna processen innebär också att stiftelsen successivt kan förstärka portföljens hållbarhet ytterligare genom att följa marknadens utveckling inom området.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Stiftelsen väljer att INTE beakta investeringsbesluts negativa konsekvenser (PAI) enligt SFDR artikel 4.1 (a). Skälen till detta är att SFDR och tillhörande delegerad förordning med tabeller och regler har ansetts oproportionerligt betungande för pensionsstiftelsen att beakta, med hänsyn till stiftelsens storlek, art, omfattning och komplexitet. Bland annat beaktas a) att stiftelsen är stängd sedan 1997 och relativt liten, b) att stiftelsen inte har några anställda och är därmed ligger långt ifrån de 500 anställda som är gräns för obligatorisk redovisning enligt artikel 4.1, c) att stiftelsen inte tillhandahåller finansiella produkter vilket gör att behovet av information om negativa konsekvenser är mindre. Stiftelsen väljer dock att beakta vissa (särskilt angivna) hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten, (se i stiftelsens placeringsriktlinjer och hållbarhetsriskpolicy).

 

Ersättningspolicy

Stiftelsens ersättningspolicy har fastställts mot bakgrund av stiftelsens verksamhet, riskprofil, mål, långsiktiga intressen, finansiell stabilitet och resultat som helhet och tillgodoser även de långsiktiga intressena för de personer vars pensionsförmåner är tryggade genom stiftelsen.

Stiftelsens verksamhet är att förvalta kapital som utgör säkerhet för pensionsutfästelser. För detta ändamål förvaltar stiftelsen en portfölj av tillgångar i syfte att skapa en god och stabil avkastning på medellång till lång sikt. Stiftelsens riskprofil lämnar inte utrymme för investeringar eller aktiviteter som skulle äventyra stiftelsens förmåga att behålla sin långsiktiga investeringsstrategi.

Ersättningsprinciperna säkerställer att ersättningen betalas i rimliga belopp och att övervägande fast ersättning används. Rörlig ersättning endast kan användas om det anses lämpligt för att säkerställa ett korrekt genomförande av stiftelsens investeringsstrategi och då efter särskilt beslut i styrelsen som även har att beakta en sund och effektiv riskhantering. Teoretisk sett kan utformningen av ersättningar – och då främst rörliga ersättningar – gynna beteenden i strid med stiftelsens hållbarhetsambitioner. Rörlig ersättning får inte skapa ett incitament för överdrivet risktagande i förhållande till stiftelsens investeringsstrategi eller med hänsyn till hållbarhetsrisker eller som skapar intressekonflikter i relation till stiftelsen eller de personer vars pensionsförmåner är tryggade genom stiftelsen. För närvarande utgår endast fasta ersättningar.


Styrdokument

Styrelsen har ett antal policys och riktlinjer, bland annat:


Styrelse

Styrelsen består för närvarande av följande personer

Ordförande:

  • David Karlström

Utsedda av Lernia:

  • Inge Lindberg
  • Heidi Westman
  • Suppleant: Joakim Bredbo

Utsedda av arbetstagarsidan:

  • Olle Eriksson
  • Annika Petterson
  • Suppleant: Sonny Andersson Rask


Ytterligare information

En pensionsstiftelse är skyldig att, på begäran av den som Stiftelsen tryggar utfästelser om pension till, och den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Stiftelsen, kostnadsfritt lämna information om stadgar, årsredovisning, placeringsriktlinjer samt informationen i ovan beskrivning.

Tidigare årsredovisningar