Skip to main content

AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997

Lernia AB och Lernia Utbildning AB tryggar äldre pensionsåtaganden (för tiden t.o.m. december 1997) i AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997.


Ändamål och kompletterande information

Arbetsgivaren Lernia AB och Lernia Utbildning AB bär själva ansvaret för utfäst pension. Stiftelsen övertar inte detta ansvar och betalar heller inte ut några pensioner annat än i undantagsfall, vilka anges i Tryggandelagen.

Pensionsstiftelsens tillgångar är säkerhet för arbetsgivarens pensionsutfästelser. Arbetsgivaren äger rätt att från stiftelsen årligen begära gottgörelse för kostnader och avsättningar till pensioner, i enlighet med Tryggandelagen.

AmuGruppens Pensionsstiftelse står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997 är registrerad i Sverige.

Adress

AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997

Utdelningsadress
c/o Lernia AB Box 787
801 29 GÄVLE

Tel

0771-650 650

Ändamål

Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension till arbetstagare och efterlevande som Lernia AB och Lernia Utbildning AB svarar för

  • dels vad avser åtaganden som övertagits från tidigare arbetsgivare i samband med övergång från myndighet till aktiebolag och som är intjänade per den 1 juli 1993,
  • dels vad avser utfästelser, enligt allmän pensionsplan eller i övrigt, som intjänats till och med den 31 december 1997.

Pensionsskulden och tillgångarna

Stiftelsen är stängd sedan starten 1997. Uppfyllande av ändamålet förväntas pågå till åtminstone år 2050.

Per 2022-03-31 tryggar Stiftelsen 3 193 förmåner med ett beräknat skuldvärde om ca 331 mkr (beräknat enligt 2021 års beräkningsgrund).

Stiftelsens tillgångar (marknadsvärde) uppgår per 2022-05-31 till ca 334 mkr. Tillgångarna består huvudsakligen av placeringar med olika duration, men också av likvida medel.

Senaste årsredovisning

Årsredovisning 2021

Placeringsprofil m.m.

Målet med förvaltningen av tillgångarna är att uppnå en avkastning som åtminstone uppnår den finansiella kostnaden för att bära skulden i Lernias balansräkning (enligt svensk redovisningsstandard) samtidigt som Stiftelsen undviker att utsätta kapitalet för risk som är obefogad med hänsyn till stiftelsens ändamål; att säkra möjligheten att lämna gottgörelser till Lernia avseende framtida pensionsutbetalningar för den fastställda gruppen pensionsberättigade. Stiftelsens avkastningsmål ska därför vara att uppnå en real nettoavkastning om minst ‐0,5 % per år under en framtida tioårsperiod.

Etik-, miljö och företagsstyrningshänsyn

Stiftelsen ska vid val av placeringar ta hänsyn till och främja god etik samt ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Stiftelsen vill verka för god etik, vilket definieras som avståndstagande från kriminalitet, respekt för seriösa affärsmetoder samt demokratiska principer.

Stiftelsen har som krav att de företag och organisationer i vilka kapital investeras följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag, ILO:s kärnkonventioner (avseende tvångs‐ och barnarbete, arbetsvillkor, likabehandling och organisationsfrihet) samt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, miljö och korruption.

Stiftelsen genomför den operativa förvaltningen genom att investera via externa fond‐ och kapitalförvaltare. Det operativa arbetet inom hållbarhetsområdet bedrivs således av de externa förvaltarna som vid varje tillfälle ingår i Stiftelsens portfölj.

För att stärka hållbarhetsperspektivet i förvaltningen ska Stiftelsen använda sig av så kallat positivt urval och ansvarsfullt ägande. Positivt urval innebär kortfattat att fond‐/kapitalförvaltaren aktivt väljer in bolag i portföljen som är mer hållbara eller har ett starkare hållbarhetsarbete jämfört med andra bolag. Ansvarsfullt ägande innebär i sin tur att fond‐/kapitalförvaltaren proaktivt försöker påverka enskilda bolag i en mer hållbar riktning.

Stiftelsen ska använda extern investeringsrådgivare som har en relevant och tydlig process för att utvärdera olika fond‐ och kapitalförvaltares arbetssätt inom positivt urval och ansvarsfullt ägande. Därigenom kan Stiftelsen vid varje placeringsbeslut prioritera de alternativ som medför ett starkare hållbarhetsarbete. Den beskrivna processen innebär också att Stiftelsen successivt kan förstärka portföljens hållbarhet ytterligare genom att följa marknadens utveckling inom området.

Styrdokument

Styrelsen har ett antal policys och riktlinjer, bland annat:

Styrelse

Styrelsen består för närvarande av följande personer

Ordförande:

  • Torsten Friberg

Utsedda av Lernia:

  • Inge Lindberg
  • David Karlström
  • Suppleant: Heidi Westman

Utsedda av arbetstagarsidan:

  • Olle Eriksson
  • Annika Petterson
  • Suppleant: Sonny Andersson Rask

Ytterligare information

En pensionsstiftelse är skyldig att, på begäran av den som Stiftelsen tryggar utfästelser om pension till, och den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Stiftelsen, kostnadsfritt lämna information om stadgar, årsredovisning, placeringsriktlinjer samt informationen i ovan beskrivning.