<
Puffbild Transformativt Ledarskap

Transformativt ledarskap – självgående och lojala team

Ledarskap är ett område som närmast svämmar över av olika filosofier, strategier och modeller för hur man uppnår optimalt resultat. Under senare tid har många fått upp ögonen för det transformativa ledarskapet. I dagens föränderliga omvärld är det allt fler som tar till sig grunderna och upptäcker fördelarna.


Ledarskapsstilen är ofta kopplad till förändringsprocesser, och är särskilt relevant i miljöer där snabba förändringar kräver anpassningsförmåga och innovation. Även i verksamheter som har en mer långsiktig tidshorisont är transformativt ledarskap ofta en bra modell. Begreppet är inte nytt, det myntades för närmare femtio år sedan, men har stärkt sin position över tid.

Tack vare forskning och beprövad erfarenhet går vissa så långt som att kalla det transformativa ledarskapet: världens mest effektiva ledarskapsmodell. En transformativ ledare besitter en mängd olika egenskaper. Ett angreppssätt för dig som vill närma dig modellen kan därför vara att se den som en ledstjärna och ambition, snarare än en checklista på beteenden som du kan bocka av varje dag. 

Vad gör en transformativ ledare?

Agerar förebild 

En transformativ ledare agerar förebild. Som ledare ställer du lika höga krav på dig själv som på andra. Du står för dina misslyckanden, och lyfter andras prestationer när de gjort någonting bra.

Tydlig och lockande vision

En transformativ ledare vill inspirera och motivera sina teammedlemmar till att utveckla deras fulla potential. För att skapa engagemang i gruppen behövs en tydlig vision, och en förklaring till varför man vill nå dit. Som exempel kan man fråga sig om en läkare för journal, för att det är lag på det, eller för att rädda liv? 

Bejakar nytänkande 

Den transformativa ledaren uppmuntrar till kreativitet och nytänkande genom att delegera uppgifter och ge mandat att ta beslut. Att bidra till intellektuell stimulans är en stor del. Den transformativa ledaren bejakar mångfald, och ser till att alla får göra inspel för beslut. Samtidigt bemöts nytänkande med en positiv inställning, även när det skiljer sig från de egna tankarna. 

Visar intresse för sin omgivning 

Att ta sig tid att lyssna, ställa frågor och bekräfta sin omgivning är viktigt för den transformativa ledaren. Hen säkerställer att behov; önskningar om utveckling; förutsättningar för arbetet; och vad som är viktigt för varje individ, är tydliga och uttalade. 

Mellansektionsbild Transformativt Ledarskap Lernia

De viktigaste egenskaperna för transformativa ledare

 • Visionära: Att ha en tydlig vision för framtiden samt att kunna kommunicera denna på ett inspirerande sätt. 
 • Uppmuntrande: Att stödja medarbetare att ta initiativ och fatta egna beslut – för en kultur av självständighet, och till ansvarstagande. 
 • Emotionell intelligens: Att vara medveten om egna känslor och vara uppmärksam på andras, vilket kan användas till att bygga positiva relationer och hantera konflikter. 
 • Utvecklingsinriktade: Att investera i utbildning och utveckling, som bidrar till att hjälpa medarbetare att växa och nå full potential. 
 • Förändringsbenägna: Att vara bekväm med förändring, samt guida sina team genom perioder av osäkerhet. 
 • Autentiska: Att skapa förtroende bland medarbetare, genom att vara äkta och agera förebild. 

Skapa insikt om både fördelar och nackdelar

Även om transformativt ledarskap har många fördelar så finns även baksidor och utmaningar. Ledarskapet behöver ständigt anpassas efter individ, situation, organisation och omvärld. Att vara medveten om både fördelar och nackdelar med olika ledarskapsstilar hjälper till att anpassa strategin efter specifika krav och behov vid varje unikt tillfälle.

Fördelar Nackdelar

Fördelar med transformativt ledarskap

Ökad motivation och prestation 

En tydlig och inspirerande vision tillsammans med starkt fokus på inkludering, gör att medarbetare känner sig delaktiga i strävan att nå gemensamma mål. Öppen och transparent kommunikation som bygger starka relationer, bidrar till en kultur av tillit och respekt. Sammantaget leder detta till motiverade medarbetare som vill och kan prestera på hög nivå. 

Ökat välmående 

Att bli sedd och lyssnad på, är en förutsättning för att må bra på jobbet. Om chefen dessutom visar empati och coachar varje individ att utveckla sina styrkor på individuell nivå, sprider sig välmåendet lätt till hela gruppen.  

Kreativitet och innovation 

Stark förmåga att hantera osäkerheter och en miljö där idéer uppmuntras, leder till att innovativa lösningar och förbättringar blir en naturlig del av arbetet. Ledare som är bekväma med förändring och har en stark vision, kan hjälpa sina team till anpassning. Det bidrar därmed till att teamet tillåts blomstra även i föränderliga arbetsmiljöer. 

Attraktivt arbetsgivarvarumärke 

När medarbetare kan växa och utvecklas inom organisationen är sannolikheten mindre att de söker andra möjligheter. Det i sin tur leder till minskad personalomsättningen. Engagemang för medarbetarnas utveckling bidrar till att skapa en positiv image, och stärker dessutom varumärket. 

Utmaningar med transformativt ledarskap

Tidskrävande 

Det kräver ett högt engagemang och tidsresurser för att skapa och kommunicera en inspirerande vision. Dessutom går mycket tid till att utveckla och stödja medarbetares personliga tillväxt och utveckling. Det här kan i vissa fall vara en utmaning för en ledare med många medarbetare, eller för den som har en hög arbetsbelastning. 

Överdriven optimism 

Ett alltför starkt fokus på den positiva visionen kan medföra att verkliga utmaningar och problem som organisationen står inför undervärderas. Det kan till exempel röra sig om konkreta mål eller andra uppgifter som behöver åtgärdas. Beroendet av inspiration och motivation kan också vara svårt att fylla på lång sikt. 

Motstånd 

Vissa medarbetare möter förändring med motstånd och osäkerhet, vilket kan leda till att skepsis och missnöje sprider sig i gruppen. Det kan också vara svårt att objektivt mäta och kvantifiera framgången av ett transformativt ledarskap, särskilt vad det gäller individuell tillväxt och utveckling. 

Bristande samarbete 

Att uppmuntra individuellt ansvarstagande kan leda till överdriven självständighet hos vissa medarbetare, vilket därmed kan innebära bristande samarbete och kommunikation. 

En tydlig och inspirerande vision tillsammans med starkt fokus på inkludering, gör att medarbetare känner sig delaktiga i strävan att nå gemensamma mål.

Vissa medarbetare möter förändring med motstånd och osäkerhet.

Så leder du i en automatiserad värld

Ta reda på hur du kan säkerställa ett bra ledarskap i en allt mer automatiserad värld i vår guide.

10 principer som kan hjälpa till, och fungera som ledstjärnor på vägen, för dig som chef

Hur blir man en transformativ ledare?

 • 1

  Utveckla en tydlig vision 
  Reflektera över dina värderingar och önskad riktning för din verksamhet. Se hur de står i förhållande till, och hur de jackar in i organisationens övergripande mål. Formulera en inspirerande vision som kan guida och motivera ditt team till framgång. 

 • 2

  Förbättra kommunikationsförmågan 
  Lär dig att kommunicera din vision på ett övertygande och engagerande sätt. Var lyhörd för dina medarbetares synpunkter, och se till deras behov. 

 • 3

  Framhäv och utveckla medarbetarnas styrkor 
  Identifiera och erkänn talanger och styrkor hos dina medarbetare. Skapa utvecklingsmöjligheter som hjälper dem att växa och lära sig utnyttja sina färdigheter. 

 • 4

  Skapa ett klimat av tillit och öppenhet 
  Visa autenticitet och ärlighet i din kommunikation. Bygg förtroende genom att hålla dina löften och vara transparent. 

 • 5

  Främja självständighet och ansvar 
  Ge dina medarbetare möjlighet att fatta egna beslut och ta initiativ. Stöd dem genom att erbjuda riktlinjer och resurser när det behövs. 

 • 6

  Arbeta med emotionell intelligens
  Bygg medvetenhet om dina egna känslor och hur de påverkar andra. Utveckla förmågan att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. 

 • 7

  Investera i utbildning och utveckling
  Erbjud utvecklingsmöjligheter för dina medarbetare. Det bidrar till att främja en kultur av lärande och personlig tillväxt. 

 • 8

  Hantera förändring effektivt 
  Var beredd att leda ditt team genom förändringar, från osäkerhet till klarhet. Kommunicera klart och tydligt, och stöd dina medarbetare genom

 • 9

  Var en förebild Visa genom egna handlingar och beteenden hur du förväntar dig att andra ska agera. Lev upp till de värderingar och normer du förespråkar. 

 • 10

  Utvärdera och anpassa 
  Reflektera kontinuerligt över ditt ledarskap och var öppen för feedback. Anpassa din ledarstil efter de specifika behov och förutsättningar som ligger till grund för ditt team och organisationen.