<
Medarbetarengagemang Toppbild Lernia 2 3
Det börjar med medarbetarengagemanget

Så förebygger ni dålig arbetsmiljö

Att aktivt arbeta för att förebygga dålig arbetsmiljö är a och o för en välmående organisation. Förutom att det skapar nöjdare och mer högpresterande medarbetare, ökar det även vinstmarginalen när medarbetare känner stor tillit till ledningen. Att ha medarbetare som trivs och vill prestera är på så sätt viktigt av flera anledningar. Hur arbetar man då på bästa sätt för att förebygga en dålig arbetsmiljö? Vi går igenom sex viktiga steg här.


Vad är en dålig arbetsmiljö? 

En dålig arbetsmiljö präglas av en spiral av negativa beteenden som skapar svårigheter och osämja i en organisation. Från personalkonflikter, för hög arbetsbelastning och bristande kommunikation till ren mobbning, destruktivt ledarskap och brist på utvecklingsmöjligheter – problemen kan vara många och avlösa varandra. I långa loppet kan detta leda till stress, vantrivsel, utbrändhet och obehag bland medarbetarna vilket i sin tur påverkar deras engagemang och produktivitet.  

Medarbetarengagemang Toppbild Lernia 2 1

En dålig arbetsmiljö kan påverka alla delar och avdelningar i en organisation. Några vanliga effekter av en dålig arbetsmiljö kan vara:  

  • hög personalomsättning 

  • låg produktivitet 

  • negativt arbetsgivarvarumärke 

Vad kan vi vinna på ett proaktivt arbete?

Att proaktivt arbeta med att förebygga dålig arbetsmiljö innebär flera fördelar. Förutom minskade kostnader för rekrytering och sjukfrånvaro, kan företaget också se fram emot högre medarbetarnöjdhet och kundlojalitet. När medarbetarna trivs, blir företagets rykte som arbetsgivare starkare, vilket i sin tur lockar fler kvalificerade arbetssökande och skapar en positiv spiral av framgång.  

En rapport från Great Place to Work 2021 visar att organisationer med högt medarbetarengagemang har en 59 procent högre vinstmarginal. En annan studie visar att företag som aktivt arbetar med jämställdhet i sina organisationer var 25 procent mer troliga att nå en högre lönsamhet. Att arbeta med sin arbetsmiljö på olika sätt kan alltså ha en stor inverkan på organisationens välmående och utveckling. Och det börjar alltid med medarbetarna.

Medarbetarengagemang Mellansektionsbild Lernia 2 1

Våra 6 bästa tips

Förebygg en dålig arbetsmiljö inom organisationen i sex steg 

Att förstå vilka faktorer som utgör en dålig arbetsmiljö i en organisation och aktivt hålla utkik efter dem är det första steget mot att förändra eller motverka dem. Skulle tecken på en osund arbetsmiljö mot all förmodan uppstå ändå, är det avgörande att uppmärksamma och hantera dem direkt. Här kommer sex tips på hur du kan gå tillväga för att motverka en osund arbetsmiljö i din organisation och säkerställa dina medarbetares välmående:  

1: Agera på era värderingar 

Det första steget för att skapa en sund arbetsmiljö är att omvandla företagets värderingar till handling. Det betyder att etablera en kultur där era värderingar är en levande del av företagets dagliga verksamhet snarare än ett dokument på någon server någonstans. När medarbetarna ser att företagets ledare inte bara förespråkar, utan också lever upp till dessa värderingar, skapas en grund av förtroende och respekt som smittar av sig.  

2: Mångfald som styrka 

Mångfald i arbetsstyrkan är en tydlig indikator på hur innovativt och framåtsträvande ett företag är. Genom att integrera mångfald och inkludering i era strategier, kan företag dra nytta av en bredare talangpool och skapa ett mer dynamiskt och kreativt arbetsklimat. Detta tillvägagångssätt är avgörande för att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig uppskattade och kan bidra fullt ut. 

3: Optimera er onboarding 

Onboarding-processen är ofta en medarbetares första kontakt med ett företags kultur. En välstrukturerad onboarding-process förbättrar därför de anställdas förståelse för företagets mål och värderingar, och ger dem verktygen de behöver för att snabbt känna sig som en del av teamet. Genom att tillhandahålla det stöd och de riktlinjer som behövs skapas en stabil grund för långsiktigt engagemang och tillfredsställelse i arbetet. 

4: Dialog och feedback 

Att regelbundet samla in och agera på feedback visar att företaget värdesätter sina anställdas åsikter och välbefinnande. Detta kan genomföras via anonyma medarbetarundersökningar, forum för öppen dialog och genom att uppmuntra till en kultur där feedback är en naturlig och värdefull del av arbetsprocessen. 

5: Analysera och agera på data 

Med hjälp av people analytics kan företag identifiera trender och mönster i realtid som kan påverka arbetsmiljön. Genom att förstå dessa data kan ledningen ta välgrundade beslut som rör allt från personalutveckling till arbetsplatsstrategier, och på så vis aktivt arbeta för att förbättra och upprätthålla en positiv arbetsmiljö. Dessa analyser kan till exempel identifiera kompetensluckor hos personalen, tilldela medarbetare uppgifter, identifiera medarbetare som bör befordras och sätta samman nya team.  

6: Investera i medarbetarnas välbefinnande 

Investering i medarbetarnas välbefinnande handlar om mer än bara goda lönevillkor. Det handlar om att erbjuda en balans mellan arbete och privatliv, förmåner som stödjer denna balans, och en kultur som främjar både personlig och professionell utveckling. Genom att respektera medarbetarnas tid och liv utanför arbetet, kan du ofta skapa högre produktivitet och dedikation på jobbet.  

Du sätter tonen, medarbetarna tar efter 

Ett företag som värdesätter och prioriterar sina anställdas välbefinnande är ett företag som är väl rustat för framtiden. Att investera i en sund arbetsmiljö är därför inte bara det rätta att göra – det är också ett smart affärsbeslut som gynnar alla. Genom att engagera medarbetarna, bygga en kultur av öppenhet och respekt och aktivt arbeta med sina värderingar, kan företag inte bara förebygga dålig arbetsmiljö, utan också skapa en grund för långsiktig framgång. Med andra ord börjar arbetet med medarbetarna, och slutar i en värld av möjligheter.  

Glad Kvinna Vid Dator

Så skapar ni ett hållbart arbetsliv för era medarbetare

Lär dig mer om hur arbetsmarknaden ser ut i dag och på lång sikt – vilka krav kommer ställas?