<
Kvinna Skriver Pa Laptop

Personuppgifter i Lernias utbildningsverksamhet

Denna information är främst till för dig som kommer att gå en utbildning i Lernias eller något av Lernias dotterbolags regi. För att kunna utföra utbildningen är det nödvändigt för Lernia att behandla en del personuppgifter om dig.


Så hanterar Lernia dina uppgifter

1. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträden inom Lernia-koncernen

Lernia AB är personuppgiftsansvarig för Utbildningen och den som ansvarar för behandling av dina personuppgifter. Lerniakoncernen utgörs f.n., förutom av Lernia AB, bl.a. av Lernia Bemanning AB och Lernia Utbildning AB. De insamlade personuppgifterna kan för Lernia AB:s räkning komma att behandlas av ett eller flera av dessa koncernbolag. I denna information används Lernia AB för att beteckna den personuppgiftsansvarige och Lernia för att allmänt hänvisa till ett eller flera bolag inom Lerniakoncernen.

Kontakt

Lernia AB
Box 787
801 29 Gävle

Dataskyddsombud

Om du anser att Lernia behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsreglerna, ska du i första hand kontakta Lernias dataskyddsombud som hjälper dig med ärendet via adressen dpo@lernia.se. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

2. Dataskyddsförordningen

Lernia månar om din integritet och behandlar dina personuppgifter endast i enlighet med gällande regler. I Sverige gäller Dataskyddsförordningen och andra föreskrifter till skydd för behandling av personuppgifter. Bestämmelserna syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. En viktig del i integritetsskyddet är att informera dig om vilken behandling som görs och för vilka ändamål. Det sker genom den information du nu läser.

3. Vissa definitioner

Uppdragsgivare: Offentliga uppdragsgivare i form av en kommun, myndighet eller annat offentligt organ, förutom kommun oftast myndigheten för Yrkeshögskolan eller Arbetsförmedlingen.

Utbildningsanordnare: Lernia.

Deltagare: Elev inom Komvux, studerande vid Yrkeshögskolan, kursdeltagare från Arbetsförmedlingen eller annan utbildningsdeltagare.

4. Personuppgifter, behandling och ändamål m.m.

Här följer information om vilka personuppgifter som behandlas samt hur och för vilka ändamål.

Former av personuppgifter
Personuppgifterna kan förekomma i många former, t.ex. skriftligen, muntligen, som bild, film- eller ljudinspelning.

Ändamål
Generellt för alla personuppgifter om dig gäller att de ska användas för elev-/deltagaradministrativa ändamål, dvs. att kunna planera, genomföra och följa upp din utbildning i enlighet med skollagen, lagen om yrkeshögskolan, Skolverkets föreskrifter om utbildning, läroplaner, kursplaner och andra av myndigheter beslutade styrande dokument för utbildning.

Ytterligare ändamål som genomsyrar all personuppgiftsbehandling i Lernias utbildningsverksamhet är att Deltagare ska nå de mål som ställs upp i skolförfattningar och läroplaner. Likaså att Deltagare genom strukturerad undervisning ska ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att Deltagare når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Det måste gå att skapa scheman och lektionspass samt veta vilka som går utbildningen.

Personuppgifterna kan vidare behövas för det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för lärarna, t.ex. provscheman, planeringar, nyheter, Deltagares inlämningar av uppgifter m.m. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas automatiskt i undervisningen genom t.ex. att du får arbeta via en lärplattform eller via e-post.

Personuppgiftsbehandling kan också komma att ske för att du ska kunna få ett konto i skolans IT-miljö, en bärbar dator eller dylikt. för att du t.ex. ska kunna skriva dina skolarbeten eller leta efter information på internet. Lernia behandlar även Deltagares personuppgifter för resultatuppföljningar som görs för dels Uppdragsgivarens systematiska kvalitetsarbete, dels nationell uppföljning och utvärdering.

Fler specifika personuppgiftsbehandlingar och ändamål för dem anges nedan.

Personliga grunduppgifter
Med personliga grunduppgifter menar vi uppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter är nödvändiga att behandla bl.a. för att kunna kommunicera effektivt med dig, på ett effektivt sätt kunna identifiera dig, skapa klass-/grupplistor, sköta den elev-/deltagaradministrativa verksamheten, skicka information till dig och över huvud taget kunna vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra din utbildning. Men även för att kunna ta emot och erbjuda dig plats i de olika utbildningar Lernia bedriver.

Uppgifter om antagning, reservplats och liknande
Lernia behöver förteckna vilka som antagits, vilka som är på reservplats, om deltagande påbörjats m.m. för att det ska vara möjligt att sköta uppgiften att utbilda.

Uppgifter om närvaro, frånvaro och liknande
Lernia har behov av att registrera din frånvaro och närvaro, om deltagande fortgår, studieavbrott samt, ibland, avbrottsorsak, ändringar av studieperioden, studieuppehåll m.m. Detta bl.a. för att kunna rapportera till Uppdragsgivaren, som underlag för betygssättning, korrekt fakturering eller andra åtgärder samt naturligtvis de allmänna ändamålen som anges ovan.

Även uppgifter om befrielse från sådana inslag i undervisningen som är obligatoriska kommer behandlas i förekommande fall.

Uppgifter i form av värderande omdömen
Lernia behöver registrera uppgifter om dig i form av värderande omdömen som är relevanta för din utbildning. Ändamålet med den behandlingen är bl.a. att ha relevant dokumentation till grund för och i utvecklingsplaner. I utvecklingsplaner kan integritetskänsliga omdömen och bedömningar av din kunskapsnivå och dina möjligheter att nå kunskapskrav förekomma. Ytterligare behandling sker i form av dokumentation av dina kunskaper för att kunna hålla utvecklingssamtal.

Uppgifter om ämnes- och kursval m.m.
Lernia har behov av att upprätta företeckningar över dina ämnes- och kursval eller val av utbildningsmoduler eller motsvarande, däribland språkval och modersmålsundervisning. Detta gäller även vilka kurser/utbildningar du har sökt, kurskoder, start- och slutdatum, studietakt och studiepoäng eller motsvarande.

Personuppgifter om betyg i ämnen, kurser och skolarbeten
Lernia behöver dokumentera uppgifter om betyg i ämnen, provresultat, kurser och skolarbeten inför betygssättning och även i själva betygssättningen. Dessa kan sammanställas i betygskataloger eller motsvarande dokument.

Uppgifter för utredning och beslut om stödåtgärder
I fall Lernia skulle behöva utreda och besluta om stödåtgärder eller åtgärdsprogram behandlas de personuppgifter som är nödvändiga för utredningen och eventuella beslut.

Uppgifter om disciplinära åtgärder samt skälen för sådana åtgärder
Om disciplinära åtgärder vidtas måste Lernia dokumentera dessa skriftligen. Skälen för åtgärderna dokumenteras för att det ska kunna kontrolleras om åtgärderna varit befogade. Ett exempel kan vara i samband med avstängning av Deltagare. Dokumenterade uppgifter kan lämnas vidare till Uppdragsgivaren som underlag för dennes beslut.

Uppgifter om specialpedagogiska insatser
I den mån Lernia behöver företa specialpedagogiska insatser kommer de personuppgifter behandlas som är nödvändiga för att utreda och bestämma vilka insatser som behövs och som faktiskt vidtas.

Personuppgifter i form av fotografier eller dylikt
Personuppgiftsbehandling kan undantagsvis förekomma i form av att Deltagare fotograferas av personalen i syfte att dokumentera verksamheten. Något som dock kommer att förutsätta frivillig medverkan, dvs. samtycke. Personuppgiftsbehandling i form av ljud- och filminspelningar kan även förekomma i undervisningssammanhang och elev-/deltagararbeten.

Uppgifter om boklån m.m.
Även i skolbiblioteken behandlas Deltagarnas personuppgifter för att personalen ska kunna ha kontroll över vilka böcker som är utlånade till vem.

Uppgifter vi är skyldiga att lämna till en huvudman
Personuppgifter kan, i förekommande fall, behandlas i samband med att Lernia informerar om att Lernia tagit emot en Deltagare för att Lernia ska få ersättning från Deltagarens hemkommun eller annan Uppdragsgivare. Detta kan vara fallet om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning som innebär att elevens hemkommun ska betala ett tilläggsbelopp. I en ansökan från Lernia om tilläggsbelopp förekommer känsliga personuppgifter om Deltagaren, t.ex. uppgift om funktionsnedsättning och behov av tekniska hjälpmedel.

Nationalitet och språk
Även uppgifter om nationalitet och modersmål kan vara nödvändiga att behandla eftersom många av våra kunder och samarbetspartners av olika skäl behöver den informationen. Ibland därför att det kan vara meriterande med goda kunskaper i ett visst språk, som mycket väl kan vara ett annat än svenska.

Personnummer eller andra identifikationsnummer
Lernia kommer att behandla ditt personnummer eller, i förekommande fall, andra identifikationsnummer. Lernias bedömning är att användning av personnummer och andra liknande identifikationsnummer är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering och/eller andra beaktansvärda skäl. Uppgiften behövs för säker behörighetsadministration och för att säkert och entydigt kunna examinera och betygssätta rätt studerande.

Uppgifter om skyddad identitet
I vissa fall kan deltagare ha någon form av skyddad identitet, skyddad adress, hemligt telefonnummer eller liknande. Om så är fallet måste detta antecknas för att det ska vara görligt att skydda Deltagares identitet på det sätt som är tänkt.

5. Särskilt om personuppgifter inom yrkeshögskolan

Uppgifter om behörighetsgivande omständigheter
Lernia behandlar uppgifter om dig som visar din behörighet att tas emot på utbildningen. Om inte alla behöriga sökande till en utbildning kan tas emot, ska ett urval göras bland de sökande. Av de mer specificerade bestämmelserna om urval framgår bl.a. att tillämpliga urvalsgrunder är betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. I samband med antagning till utbildning inom yrkeshögskolan behandlas därmed personuppgifter i form av namn, personnummer, kontaktuppgifter och den sökandes olika utbildningar och meriter.

Uppgifter om resultat under yrkeshögskoleutbildningen
Utbildningen inom Yrkeshögskolan ska bedrivas i form av en eller flera kurser, vilka betygssätts m.m. I bedrivandet av utbildningen behandlas således personuppgifter i form av i vart fall namn, personnummer och genomförda moment i undervisningen och den studerandes då erhållna resultat samt betyg.

Uppgifter om tillgodoräkningsbar kompetens
En studerande får under vissa förutsättningar och för en del av utbildningen tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning eller motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. I fråga om prövning av tillgodoräknande behandlas därmed personuppgifter i form av nu nämnda information om den studerande.

Uppgifter om utbildningsbevis, examensbevis och uppfyllande av krav för dessa
En utbildningsanordnare får utfärda utbildningsbevis och examensbevis. Av lagen om yrkeshögskolan framgår vilka krav en studerande ska uppfylla för att få avsluta utbildningen med en yrkeshögskoleexamen respektive en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. En studerande som uppfyller kraven för en examen ska på begäran få ett examensbevis av den ansvariga utbildningsanordnaren. En studerande som inte har fullgjort vad som krävs för en examen eller som inte begär att få ett examensbevis ska på begäran få ett utbildningsbevis. För att nämnda bevis ska kunna utfärdas behöver det behandlas personuppgifter i form av namn, personnummer, genomförda kurser och betyg.

Uppgifter som lämnas till Myndigheten för yrkeshögskolan
Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH, har ett bemyndigande att meddela föreskrifter om att en ansvarig utbildningsanordnare ska lämna uppgifter till MYH om de studerande och deras studieresultat, betyg och examina. MYH får även meddela föreskrifter om på vilket sätt och när uppgifterna ska lämnas. Med stöd av bemyndigandet har MYH meddelat föreskrifter om studiedokumentation. Lernia behandlar uppgifter om de studerande vid Yrkeshögskolan i enlighet med MYH:s beslut.

Behandling i studiedokumentationssystem
En utbildningsanordnare är skyldig att för varje utbildning lämna uppgifter om de studerandes fullständiga personnummer, förnamn och efternamn. Uppgifterna ska rapporteras till MYH genom en av myndigheten tillhandahållen digital plattform eller tjänst. För detta ändamål använder sig MYH för närvarande av ett studiedokumentationssystem. Vidare ska uppgifter om de studerandes resultat rapporteras till MYH löpande och utan dröjsmål. Om betyg inte kan sättas ska detta rapporteras. Om en kurs har tillgodoräknats ska det framgå av rapporteringen. Lernia behandlar uppgifter om de studerande i enlighet med detta.

Uppgifter i form av kopior på examensbevis, utbildningsbevis m.m.
En utbildningsanordnare ska skicka kopior på examensbevis och utbildningsbevis till MYH. Ett examensbevis ska innehålla uppgifter i form av bl.a. den studerandes fullständiga personnummer, förnamn och efternamn, examensarbete, betyg och eventuella tillgodoräknanden. Samma uppgifter, med undantag för uppgift om examensarbete, ska också finnas i ett utbildningsbevis. Lernia behandlar personuppgifter om de studerande i enlighet med detta.

Uppgifter om studerandeavgifter
Av 9 § första stycket lagen om yrkeshögskolan framgår att utbildning inom yrkeshögskolan, för vilken utbildningsanordnaren får statsbidrag eller särskilda medel enligt 8 §, ska vara avgiftsfri för de studerande. Enstaka inslag som de studerande får betala ett obetydligt belopp för får dock förekomma. Av tredje stycket följer att anordnare av utbildningar som inte får statsbidrag eller särskilda medel får ta ut skäliga studerandeavgifter. Behandling av personuppgifter kan därmed förekomma för att fastställa skyldighet att betala vissa avgifter och att betalning har skett.

6. Känsliga personuppgifter och uppgifter om fällande domar i brottmål

Behandling av känsliga personuppgifter i utbildningsverksamheten
Lernia hanterar även känsliga personuppgifter om deltagare i utbildning. Det sker i enlighet med den särlagstiftning om detta som gäller i stället för dataskyddsförordningen.

Behandlingen sker endast om den är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet eller, i annat fall, om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

Behandling av personuppgifter om fällande domar i brottmål och lagöverträdelser
I utbildningsverksamheten vid Yrkeshögskolan kan personuppgifter som rör fällande domar i brottmål komma att behandlas om det är nödvändigt för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet om att avskilja en student från en utbildning.

I utbildningsverksamheten vid Komvux kan personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning (lagöverträdelser) komma att behandlas om behandlingen är nödvändig och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

Denna typ av personuppgifter får endast behandlas inom ramen för verksamhet som faller under skollagen eller lagen om yrkeshögskolan, dvs. inte i uppdrag om t.ex. arbetsmarknadsutbildning.

Övriga förhållanden i samband med behandling av ovan nämnda två typer av personuppgifter
Ändamålet med nu beskrivna behandlingar är att möjliggöra behandling av de nämnda typerna av personuppgifter i Lernias ärenden om t.ex. avsteg vid antagning, särskilt pedagogiskt stöd, statsbidrag, för särskilt utbildningsstöd, trakasserier, sexuella trakasserier, disciplinär åtgärd eller avskiljande.

Exempel på känsliga personuppgifter som kan komma att behandlas är uppgifter om frånvaro p.g.a. sjukdom. Det kan bli aktuellt att behandla andra uppgifter om ditt hälsotillstånd, dock endast i den mån det är motiverat för att kunna anpassa utbildningen eller lokalen/lokalerna, t.ex. på grund av en funktionsvariation. Känsliga personuppgifter kan förekomma i form av information om allergier om det är nödvändigt för att tillse att du inte utsätts för sådana ämnen som innebär att du riskerar att en allergisk reaktion. Det kan också handla om uppgifter om funktionsnedsättning och olika diagnoser, detta i syfte att åstadkomma åtgärdsprogram.

Vid behandling av känsliga personuppgifter kommer Lernia inte att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter.

7. Laglig grund för behandling och samtycke

Vår bedömning är att merparten av de personuppgifter som du lämnar till Lernia får behandlas utan samtycke på följande lagliga grunder. Det gäller bl.a. för att vi ska kunna utföra utbildningen i enlighet med gällande bestämmelser, främst Skollagen samt förordningar och föreskrifter som utgår från Skollagen. På motsvarande sätt för att kunna utföra utbildningen i enlighet med tillämpliga bestämmelser när Lernia utför uppdragsutbildning åt andra myndigheter, arbetsmarknadsutbildning etc. Men även för att Lernia ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt rättsregler om redovisning och skatter. Lernia har dessutom ett starkt intresse av att behandla personuppgifterna.

De lagliga grunderna för Lernias behandling av dina personuppgifter är:

 • Utförande av uppgift av allmänt intresse
 • Utförande av ett led i myndighetsutövning
 • Rättslig förpliktelse
 • Intresseavvägning
 • Samtycke

Utförande av uppgift av allmänt intresse
Utbildningsverksamhet inom skollags- eller yrkeshögskoleområdet är en uppgift av allmänt intresse. Det samma gäller arbetsmarknadsutbildningar/-åtgärder på uppdrag av Arbetsförmedlingen eller en kommun. På motsvarande sätt kan även andra offentliga aktörer ge Lernia utbildningsuppdrag för att tillgodose sina behov av allmänt intresse. I sin roll som utförare av utbildning inom de nämnda områdena utför Lernia en uppgift av allmänt intresse. Det spelar ingen roll om utföraren är en offentlig eller enskild aktör.

Utförande av ett led i myndighetsutövning
Delar av uppgifterna i utbildningsverksamheten utgör myndighetsutövning. Exempel på det är betygssättning, examinering och avskiljande från utbildning.

Rättslig förpliktelse
Lernia är i sin utbildningsverksamhet inom de nämnda områdena skyldigt att följa Skollagen och de författningar som följer av den. Likaså är Lernia skyldigt att följa lagen om Yrkeshögskolan m.fl. författningar inom det området. T.ex. bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen, diskrimineringslagstiftning, skattelagstiftning, rapporteringsskyldighet till Uppdragsgivaren, CSN och Försäkringskassan m.fl.

Intresseavvägning
Lernia har, så som enskild utförare av utbildning som faller under Skollagen, inom ramen för Yrkeshögskolan, Arbetsmarknadsutbildning eller som annars är av allmänt intresse, ett starkt behov av att kunna sköta sin löpande verksamhet inom t.ex. administration, försäljning, fakturering och uppföljning.

Detta Lernias intresse kan, med hänsyn till det nämnda verksamhetsområdet, i regel anses väga tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas.

Samtycke
För vissa uppgifter krävs ditt samtycke som laglig grund. Om uppgifterna är känsliga och det inte finns någon annan laglig grund för att behandla dem, krävs ditt uttryckliga samtycke. Samtycket ska vara informerat och frivilligt. Om behov av samtycke finns kommer du att få möjlighet att lämna ett sådant.

8. Känsliga personuppgifter som lernia inte samlar in aktivt

Du ansvarar själv för att inte registrera eller lämna Lernia känsliga personuppgifter som saknar relevans för Utbildningen. Om så ändå sker har Lernia rätt att radera uppgifterna. Ändamålet för en sådan radering är att Lernia inte i onödan vill behandla känsliga personuppgifter om dig.

9. Utlämnande av personuppgifter

Insamlade uppgifter kan komma att lämnas ut till Lernias kunder i form av kommuner, myndigheter eller företag, samarbetsparter, underleverantörer eller andra bolag inom Lernia-koncernen.

10. Lagring av dina personuppgifter

Lernias register för lagring av personuppgifter finns normalt inom EU/EES. Om överföring av personuppgifter görs till land utanför EU/EES-området sker det med stöd av godkänd överföringsnyckel enligt artikel 45 och 46 i GDPR.

I enstaka fall kan Lernia idag använda digitala utbildningslösningar där servrar finns i USA. När så sker informeras deltagare om detta och leverantören är certifierad enligt gällande Data Privacy Framework.

11. Säkerhet och sekretess

Lernia behandlar personuppgifter om dig inom en mycket väl skyddad IT-miljö.
De personuppgifter som du lämnar lagras och behandlas dessutom under sekretess i enlighet med Lernias interna riktlinjer.

12. Lagringstid och gallring

Lernia lagrar Deltagares personuppgifter under den tid som är nödvändig för att fullgöra ändamålet med behandlingen. Lernias gallringstider följer då i huvudsak de föreskrifter och gallringsråd som gäller för aktuella skolformer eller andra lagreglerade utbildningar.

13. Automatiserad behandling och profilering – learning analytics

Delar av Lernias utbildningstjänster är automatiserade. Det innebär att uppgifter om dig samlas, analyseras och struktureras till en studerandeprofil på olika nivåer för att förbättra förutsättningarna för ditt lärande. Detta för att ge stöd för lärares bedömning liksom beslutsstöd. Men även för att få veta mer om din inlärningsprocess. Profilen används för att analysera och förutsäga studieprestationer, beteenden m.m. Uppgifter som samlas in är t.ex. en detaljerad loggning av dina aktiviteter, när på dygnet du arbetar i systemet, hur du kommunicerar och interagerar med lärare och andra Deltagare och hur aktivt du arbetar med dina olika ämnen i systemet.

Dina rättigheter

14. Din rätt till tillgång

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt till tillgång till viss information från den personuppgiftsansvariga och dennas behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att förses med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär kommer Lernia ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. Dokumenten kommer att skickas i brev till din folkbokföringsadress. En sådan kopia som nämns här kommer inte att innehålla uppgifter som bedöms inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

15. Din rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till Lernia för att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
Du har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

16. Din rätt till radering

Du har rätt att vända dig till Lernia för att be att uppgifterna som avser dig raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig endast på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl att fortsätta behandlingen som väger tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte längre behandlas.
 • Om dina personuppgifter har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om uppgifter raderas på din begäran behöver Lernia också informera dem som Lernia har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats.

I de situationer där uppgifterna publicerats offentligt ska Lernia vidta rimliga åtgärder för att informera andra som behandlar uppgifterna om din begäran så att även kopior av eller länkar till uppgifterna tas bort.

Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Lernia kan också behöva behålla dina tidigare lämnade uppgifter en tid för att uppfylla sina skyldigheter enligt gällande rättsregler eller tillvarata Lernias tyngre vägande rättsliga intressen t.ex. i ärenden om påstådd diskriminering, eller om andra meningsmotsättningar av rättslig natur skulle föreligga.

17. Din rätt att göra invändning mot behandling

Du har i vissa fall rätt att invända mot Lernias behandling av dina personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas t.ex. efter en intresseavvägning.

Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får Lernia fortsätta att behandla uppgifterna endast om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

18. Din rätt till dataportabilitet

Personuppgifter som du lämnat till Lernia har du i vissa fall rätt att få ut och använda på annat håll (rätten till dataportabilitet). Lernia är skyldigt att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifterna förutsatt att behandlingen sker med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig.

19. Din rätt att återta samtycke

Du kan återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter. En återkallelse av ett lämnat samtycke medför att ytterligare behandling av personuppgifter baserat på samtycket inte får ske.

20. Din rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

21. Din rätt till att inge klagomål

Om du anser att Lernia behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen, ska du i första hand kontakta Lernias dataskyddsombud som hjälper dig med ärendet. Ytterst kan du också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

22. Din rätt till skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd av Lernia och/eller personuppgiftsbiträden som Lernia använt.

Om du upplever en sådan situation kan du kontakta Lernias dataskyddsombud som hjälper dig utreda frågan.

Skadeståndsanspråk kan riktas till Lernia eller personuppgiftsbiträden Lernia använt. Dessa tar då ställning till anspråket. Du kan också låta en domstol avgöra om du har rätt till skadestånd.