Kvinna Skriver Pa Laptop

Bemanningskonsulters personuppgifter

Denna information är främst till för dig som har ingått ett anställningsavtal med Lernia. Den gäller även för på annat sätt anlitade bemanningskonsulter i den mån det i de fallen framgår av avtalet att Lernia är personuppgiftsansvarigt för dem.


När det i denna information hänvisas till Anställningen, menas Anställningsavtalet eller, i förekommande fall, andra avtal om anlitande av en bemanningskonsult. Anställningen innebär att Lernia får och kommer att försöka förmedla bemanningsuppdrag mellan dig och Lernias kunder, dvs. matcha dig mot Lernias kunders behov av personal. För att kunna utföra sin verksamhet och sköta Anställningen är det nödvändigt för Lernia att behandla en del personuppgifter om dig.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträden inom Lernia-koncernen

Lernia AB är personuppgiftsansvarig för Anställningen och den som ansvarar för behandling av dina personuppgifter, detta även om du är anställd av ett annat bolag inom Lerniakoncernen. Lerniakoncernen utgörs f.n., förutom av Lernia AB, bl.a. av Lernia Bemanning AB och Lernia Utbildning AB. De insamlade personuppgifterna kan för Lernia AB:s räkning komma att behandlas av ett eller flera av dessa koncernbolag. I dessa användarvillkor används Lernia AB för att beteckna den personuppgiftsansvarige och Lernia för att allmänt hänvisa till ett eller flera bolag inom Lerniakoncernen.

Kontakt

Lernia AB
Box 787
801 29 Gävle

Växel: 0771-650 650
E-post: info@lernia.se

Dataskyddsombud:

Om du anser att Lernia behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsreglerna, ska du i första hand kontakta Lernias dataskyddsombud som hjälper dig med ärendet via adressen dpo@lernia.se. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Dataskyddsförordningen

Lernia månar om din integritet och behandlar dina personuppgifter endast i enlighet med gällande regler. I Sverige gäller Dataskyddsförordningen och andra föreskrifter till skydd för behandling av personuppgifter. Bestämmelserna syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. En viktig del i integritetsskyddet är att informera dig om vilken behandling som sker och för vilka ändamål. Det sker genom den information du nu läser.

IT-säkerhet

Lernia behandlar personuppgifter om dig inom en mycket väl skyddad IT-miljö.

Personuppgifter, behandling och ändamål m.m.

Här följer information om vilka personuppgifter som behandlas samt hur och för vilka ändamål.

Former av personuppgifter
Personuppgifterna kan förekomma i många former, t.ex. skriftligen, muntligen, som bild, film- eller ljudinspelning. Uppgifter kan förekomma i presentationer, e-post, sms-meddelanden, text- eller excel-filer eller andra datafiler, dokument som du själv upprättat och liknande.

Ändamål; generellt
Uppgifterna om dig ska primärt användas för att administrera och i övrigt sköta alla uppgifter som hör ihop med Anställningen, så som att sköta löneutbetalningar, beräkna semesterdagar, se till att andra förmåner blir korrekt beräknade eller lämnade, t.ex. pensionsförsäkringspremier, semesterersättning, ob-tillägg eller liknande. Lernia kan också komma att behandla personuppgifter för att hävda eventuella rättsliga anspråk, t.ex. inför en framtida rättstvist. Fler specifika personuppgiftsbehandlingar och ändamål med dem anges nedan.

Personliga grunduppgifter
Det är t.ex. fråga om personliga grunduppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter är nödvändiga bl.a. för att kunna kommunicera effektivt med dig, på ett effektivt sätt kunna identifiera dig, och över huvud taget kunna vidta någon vidare åtgärd för dig eller utföra Anställningen, dvs. på ett relevant sätt göra sökningar, administrera och göra urval bland ansökningar m.m. Men även för att kunna skicka information och tips till dig.

Personnummer eller andra identifikationsnummer
Lernia kommer att behandla ditt personnummer eller, i förekommande fall, andra identifikationsnummer. Lernias bedömning är att det är så viktigt för Lernias verksamheter att identifikationen är helt säker att detta sker på laglig grund i form av ett övervägande intresse, samt på grund av rättslig skyldighet i kommunikation med eller uppgiftslämnande till Skatteverket, Försäkringskassan eller andra myndigheter. Uppgiften behövs för säker behörighetsadministration och emellanåt även för att säkert kunna presentera rätt kandidater för Lernias kunder.

Nationalitet och språk
Även uppgifter om nationalitet och modersmål kan vara nödvändiga att behandla eftersom många av våra kunder och samarbetspartners av olika skäl behöver den informationen. Ibland därför att det kan vara meriterande med goda kunskaper i ett visst språk, som mycket väl kan vara ett annat än svenska. Ibland därför att kännedom om förhållanden i ett visst land kan vara meriterande. Ibland därför att personal kan komma att arbeta i säkerhetsskyddsklassade uppdrag. Lernia måste även ta hänsyn till rättsregler om anställning av personer som inte är medborgare i ett EES-land m.m.

CV och liknande
Det blir förstås nödvändigt att behandla för Anställningen vanligen förekommande uppgifter såsom sedvanligt CV eller meritförteckning, uppgifter om dina önskemål om branschinriktning, yrke, vidareutbildning, karriärönskemål, inkomstönskemål och -läge, om din utbildning, kompetens och erfarenhet, egenskaper, färdigheter, din självskattning i olika avseenden, din kompetensutveckling och kompetensplanering, yrkesmässiga och andra intressen, anställningsuppgifter, tidigare och nuvarande arbetsuppgifter, betyg, intyg, uppgifter från referenser och dylikt eller andra adekvata och relevanta uppgifter om liknande eller andra relevanta förhållanden som har betydelse för möjligheten att matcha dig rätt.

Personlighet, kulturell identitet och liknande
Vi kan också komma att behöva behandla uppgifter om din personlighet, kulturella och sociala identitet samt värderingar. Sådana uppgifter kan samlas in genom tester eller på annat sätt, t.ex. genom intervjuer med psykologiskt, beteendevetenskapligt utbildad personal eller annan personal med för ändamålet relevant kunskap och erfarenhet. Uppgifter om personlighet, kulturell eller social identitet kan vara relevant i många fall. Det kan t.ex. gälla uppgifter om noggrannhet för medicinsk personal, social kompetens för en receptionist eller säljare. Det kan också, på ett djupare plan, gälla att matcha dig mot för dig lämpliga arbetsgivare m.m.

Med värderingar menar Lernia inte politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, utan klarlägganden kring att du delar de värderingar, värdegrunder etc. som arbetsgivare ofta har, t.ex. att man verkar för jämställdhet eller andra allmängiltiga etiska eller miljömässiga värden.

Personlighets- och kompetenstester; Kompetensprofil
Personuppgifter om dig kan komma att användas i personlighets- eller kompetenstester. Det går i så fall till så att du själv godkänner att du deltar i testet och det är naturligtvis du som lämnar uppgifter om dig själv under testets gång. Lernia kommer i så fall även att behandla personuppgifter om dig i form av testresultat, personlighetsprofiler och liknande. Dessa uppgifter kräver normalt ditt samtycke. Om de efterfrågas kommer du då beredas tillfälle att lämna ditt samtycke.

Med stöd av personuppgifterna kan Lernia komma att ta fram en kompetensprofil om dig. Ändamålet med behandlingen är att på ett effektivare sätt kunna presentera dig för en potentiell arbetsgivare eller att effektivare kunna matcha dig mot ett arbete eller utbildning.

Facktillhörighet
I förekommande fall kan uppgift om facktillhörighet behandlas. Ändamål för det är t.ex. att det är nödvändigt för att korrekt handha lönerevision, eventuellt göra avdrag för fackföreningsavgift, korrekt fullgöra förhandlingsskyldighet enligt lag eller kollektivavtal, lämna meddelanden enligt lag eller kollektivavtal, klargöra rätt parter och rätt forum (domstol) vid en tvist rörande anställningen.

Personuppgifter om hälsa
Personuppgifter om hälsa kan i viss utsträckning komma att behandlas, t.ex. om sjukskrivning, vård av barn, friskvård, rehabilitering, arbetsträning, företagshälsovård och liknande. Ändamål för detta är bl.a. att följa och uppfylla anställningsavtalet eller rättsliga förpliktelser i form av att genomföra hälsoövervakning och medicinsk kontroll enligt arbetsmiljölagen, betala rätt sjuklön, göra löneavdrag för karensdag, rapportera till berörda myndigheter, ha korrekt underlag för löneersättning eller andra ersättningar (t.ex. för medicin eller andra utgifter), säkerställa att Lernia uppfyller sina rättsliga förpliktelser som arbetsgivare, utreda rätt till frånvaro, rehabiliteringsbehov eller andra behandlingsinsatser och liknande.

Uppgifter som påverkar anställningen
Uppgifter om arbetsoförmåga, beteenden eller andra omständigheter som ensamma eller tillsammans med andra omständigheter kan utgöra grund för uppsägning, avsked eller andra arbetsrättsliga påföljder. Detta i syfte att säkerställa att Lernia agerar lagenligt i de fall arbetsrättsliga åtgärder vidtas.

Kontroll och loggning
Dina förehavanden i IT-systemen kan komma att kontrolleras och loggas. Ändamålet är att kunna övervaka och följa upp att ditt arbete utförs korrekt och i enlighet med interna föreskrifter och rutiner.

Skyddade personuppgifter
Även om dina personuppgifter är skyddade måste Lernia i regel behandla dem som om de inte vore det. Du måste dock, när det är lämpligt, dvs. om du har skyddat personnummer eller kvarskrivning informera Lernia om detta, så att Lernia kan vidta lämpliga skyddsåtgärder. Om du skulle ha ändrad identitet utgår vi från att du normalt inte upplyser om den saken.

Register över ej önskvärda kandidater
Lernia använder sig inte av några spärrlistor. Endast om det finns tungt vägande skäl för en sådan behandling, t.ex. om det för en viss tjänst m.m. ställs särskilt hårda krav på redlighet och förtroende, kan Lernia komma att registrera uppgifter av nu avsett slag.

Kreditupplysningar
Lernia kan komma att inhämta kreditupplysningar inom ramen för en urvalsprocess för att undersöka om en konsult har eventuella betalningsanmärkningar. Detta gäller endast beträffande vissa uppdrag. Kreditupplysning inhämtas enbart om Lernia har ett legitimt behov att ta del av uppgifterna, det vill säga en anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig. Ett sådant behov kan vara att du i din anställning kan komma att ha ett stort ekonomiskt ansvar. Det kan även finnas fall där det finns en rättslig skyldighet att vidta sådana åtgärder.

Lernia använder i så fall endast välrenommerade kreditupplysningsföretag och har säkerställt att dessa har en process på plats för säker hantering av personuppgifter.

Laglig grund för behandling och samtycke

Vår bedömning är att merparten av de personuppgifter som du lämnar till Lernia, eller Lernia samlar in från dig, får behandlas utan samtycke på följande lagliga grunder. Det gäller bl.a. för att vi ska kunna fullgöra Anställningsavtalet med dig på bästa och effektivaste sätt. Men även för att Lernia ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt rättsregler om t.ex. arbetsrätt, redovisning och skatter. Lernia har dessutom ett starkt intresse av att behandla personupp¬gifterna för att kunna sköta sin löpande verksamhet inom t.ex. administration, försäljning, fakturering och uppföljning.

De lagliga grunderna för Lernias behandling av dina personuppgifter är:

  • Anställningsavtalet med dig
  • Rättslig förpliktelse
  • Intresseavvägning
  • Samtycke

Anställningsavtalet med dig
Se anställningsavtalet innefattande kollektivavtal m.m.

Intresseavvägning
Lernia har, så som verksamt inom bl.a. bemannings-, rekryterings- och utbildningsbranscherna ett starkt intresse av att kunna identifiera talangfulla medarbetare och konsulter och erbjuda dem bemanningskonsultuppdrag, anställning, annat arbete eller utbildning.

Detta Lernias intresse kan, med hänsyn till de nämnda verksamhetsområdena, i regel anses väga tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas. Detta särskilt som du själv, såsom anställd bemanningskonsult, får antas vilja vara valbar för olika bemanningsuppdrag eller övriga ovan nämnda alternativ. Du har då själv visat intresse av att behandlingen sker. Det står dig annars fritt att avstå från att vara anställd hos Lernia. Den personuppgiftsbehandling som sker är generellt sett en förutsättning för att kunna erbjuda dig en meningsfull, effektiv och ändamålsenlig anställning.

Rättslig förpliktelse
T.ex. enligt arbetsmiljölagen, kollektivavtal, bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen, diskrimineringslagstiftning, skattelagstiftning, rapporteringsskyldighet till CSN och Försäkringskassan m.m.

Samtycke
För vissa uppgifter krävs ditt samtycke som laglig grund. Om uppgifterna är känsliga och det inte finns någon annan laglig grund för att behandla dem, krävs ditt uttryckliga samtycke. Samtycket ska vara informerat och frivilligt. Om behov av samtycke finns kommer du att ges möjlighet att lämna ett sådant.

Känsliga personuppgifter som Lernia samlar in aktivt

I den mån Lernia samlar in s.k. "särskilda kategorier av personuppgifter" (känsliga personuppgifter) inhämtas normalt samtycke, såvida inte någon laglig grund för undantag från kravet på samtycke föreligger.

Lernia inhämtar i övrigt samtycke för behandling av följande kategorier av personuppgifter. Uppgifter om sjukfrånvaro som inhämtas från referenser. Uppgifter som är resultatet av personlighets- eller kompetenstester eller att personuppgifter behandlas i form av att sådana tester görs (se även under rubriken Personlighets- och kompetenstester). Uppgifter som har att göra med sådana tester kan även komma att behandlas av Lernias externa personuppgiftsbiträden.

Känsliga personuppgifter som Lernia inte samlar in aktivt

Du ansvarar själv för att inte registrera eller lämna Lernia känsliga personuppgifter som saknar relevans för Anställningen. Om så ändå sker har Lernia rätt att radera uppgifterna. Ändamålet för en sådan radering är att Lernia inte i onödan vill behandla känsliga personuppgifter om dig.

Information till referenser

I den mån du lämnar uppgifter om referenser ansvarar du för att informera referenspersonerna om att du lämnat deras namn och kontaktuppgifter till Lernia.

Utlämnande av personuppgifter

Insamlade uppgifter kan komma att lämnas ut till Lernias kunder i form av företag eller myndigheter, samarbetsparter eller andra bolag inom Lernia-koncernen.

Resultat från drogtester

Anställd personal som avses bli uthyrd till kund kan komma att bli föremål för drogtester. Detta bl.a. för att säkerställa arbetskapacitet och lämplighet för en viss tjänst. Tester genomförs nästan uteslutande bara om Lernias kund kräver detta eller som en del av ett rehabiliteringsfall.

Resultat från drogtester är en uppgift om hälsa. Behandlingen är normalt tillåten om den är nödvändig för bedömningen av arbetskapacitet eller lämplighet för en viss tjänst. Lernia har rutiner för att endast utföra drogtester när det är nödvändigt för att upprätthålla säkerhet och för att etablera förtroende för den testade.

Det kan också bli fråga om frivilliga drogtester. I så fall kommer Lernia att inhämta samtycke från dig.

Screening mot sanktionslistor

Kunder till Lernia kan komma att ställa krav på att anställda kontrolleras mot olika sanktionslistor och andra typer av register. Lernia får endast göra sådana kontroller under kontroll av myndighet eller om Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, beviljat undantag för sådan typ av behandling. Lernia har därför rutiner för att hantera begäran om så kallad "screening" mot sanktionslistor m.m.

Uppgifter ur belastningsregister eller annars om brott

All behandling av uppgifter om en anställds uppgifter ur belastningsregistret, fällande domar i brottmål och liknande är förbjuden. Lernia behandlar därför inte, i Dataskyddsförordningens mening, sådana uppgifter. Lernia kan däremot komma att ställa frågor om den här aktuella typen av förhållanden och även kräva att den anställde uppvisar t.ex. utdrag ur belastningsregistret. Lernia kan registrera att en anställd har tillfrågats eller uppvisat ett utdrag e. dyl. Informationen i sig om eventuella lagöverträdelser kommer däremot inte att registreras.

Uppgifter om brott kan komma att behandlas också om du gör något brottsligt i tjänsten eller under sådana omständigheter att vad du gjort kan läggas till grund för Lernias rättsliga anspråk mot dig, Lernias skyldighet att agera eller liknande. Detta i synnerhet om det är nödvändigt för att vidta, eller i efterhand förklara eller försvara, arbetsrättsliga eller andra åtgärder mot dig, såsom polisanmälan.

Lagring av dina personuppgifter

Lernias register för lagring av personuppgifter finns normalt inom EU/EES. Om överföring av personuppgifter görs till land utanför EU/EES-området sker det med stöd av godkänd överföringsnyckel enligt artikel 45 eller 46 i GDPR.

Säkerhet och sekretess

De personuppgifter som du lämnar lagras och behandlas under sekretess i enlighet med Lernias interna riktlinjer.

Betygssättning av anställda respektive arbetsgivare

I vissa av Lernias tjänster har arbetsgivare och konsult möjlighet att betygssätta varandra. Dessa betyg lagras av Lernia och blir del av arbetsgivar- och kandidatprofilerna som används vid matchning.

Lernias rätt att på visst sätt ändra i uppgifterna

I förekommande fall, dvs. om du i samband med din ansökan för att presentera dig själv ger in bild, film- eller ljudinspelning till Lernia, godkänner du att Lernia har rätt att fritt förfoga över materialet och även att vid behov justera materialet för att presentera dig på bästa sätt.

Lernia får även möjlighet att avgöra vilken information om dig som visas och när.

Lagringstid och gallring

Lernia lagrar anställdas personuppgifter i enlighet med följande.

Ändamålet för lagringen är att under den tid som är nödvändig spara uppgifter om dig för att kunna fortsätta administrera och sköta Anställningsavtalet.

På grund av din anställning som bemanningskonsult behandlar Lernia uppgifterna om dig så länge anställningen varar och lagrar dem därefter i ytterligare tio år. Om du är intermittent anställd (timanställd) behandlar Lernia uppgifterna om dig så länge du inte säger upp dig från den intermittenta anställningen, och lagrar dem i tio år från uppsägningen. Skälet för den fortsatta lagringen är att säkerställa att Lernia t.ex. uppfyller bokföringslagen och preskriptionslagen och kan hävda rättsliga anspråk, om det skulle bli en tvist mellan den f.d. anställda och Lernia. Om en tvist inleds, lagras uppgifterna till dess att tvisten slutligen har avgjorts och i ytterligare ett år.

Alla lagringstider gäller med undantag för om det skulle finnas en rättslig skyldighet att lagra dem längre tid än som angetts.

Automatiserad behandling och profilering

Delar av Lernias matchningstjänster är automatiserade. Det innebär att uppgifterna om dig struktureras till en digital konsultprofil som automatiskt matchas mot strukturerade arbeten och utbildningar. Profilen används för att analysera och förutsäga arbetsprestationer, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet och beteende. Normalt kan Lernia använda sådan automatiserad behandling med stöd av Anställningsavtalet. För profilering av vissa s.k. "särskilda kategorier av personuppgifter" (känsliga personuppgifter) behöver Lernia ditt uttryckliga samtycke. Om behov av sådant uttryckligt samtycke finns kommer du att ges möjlighet att lämna sådant.

Dina rättigheter

1. Din rätt till tillgång

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt till tillgång till viss information från den personuppgiftsansvariga och dennas behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att förses med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär kommer Lernia ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. Dokumenten kommer att skickas i brev till din folkbokföringsadress. En sådan kopia som nämns här kommer inte innehålla uppgifter som bedöms inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

2. Din rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till Lernia för att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
Du har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

3. Din rätt till radering

Du har rätt att vända dig till Lernia för att be att uppgifterna som avser dig raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig endast på ditt samtycke och du återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl att fortsätta behandlingen som väger tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte längre behandlas
  • Om dina personuppgifter har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Om uppgifter raderas på din begäran behöver Lernia också informera dem som Lernia har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats.

I de situationer där uppgifterna publicerats offentligt ska Lernia vidta rimliga åtgärder för att informera andra som behandlar uppgifterna om din begäran så att även kopior av eller länkar till uppgifterna tas bort.

Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Lernia kan också behöva behålla dina tidigare lämnade uppgifter en tid för att uppfylla sina skyldigheter enligt gällande rättsregler eller tillvarata Lernias tyngre vägande rättsliga intressen t.ex. i ärenden om påstådd diskriminering, eller om andra meningsmotsättningar av rättslig natur skulle föreligga.

4. DIin rätt att göra invändning mot behandling

Du har i vissa fall rätt att invända mot Lernias behandling av dina personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas t.ex. efter en intresseavvägning.

Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får Lernia fortsätta att behandla uppgifterna endast om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

5. Din rätt till dataportabilitet

Personuppgifter som du lämnat till Lernia har du i vissa fall rätt att få ut och använda på annat håll (rätten till dataportabilitet). Lernia är skyldigt att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifterna förutsatt att behandlingen sker med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig.

6. Din rätt att återta samtycke

Du kan återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter. En återkallelse av ett lämnat samtycke medför att ytterligare behandling av personuppgifter om dig därefter inte får ske, såvida det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.

7. Din rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

8. Din rätt till att inge klagomål

Om du anser att Lernia behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen, ska du i första hand kontakta Lernias dataskyddsombud som hjälper dig med ärendet. Ytterst kan du också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

9. Din rätt till skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd av Lernia och/eller personuppgiftsbiträden som Lernia använt.

Om du upplever en sådan situation kan du kontakta Lernias dataskyddsombud som hjälper dig utreda frågan.

Skadeståndsanspråk kan riktas till Lernia eller personuppgiftsbiträden Lernia använt. Dessa tar då ställning till anspråket. Du kan också låta en domstol avgöra om du har rätt till skadestånd.