<
Kvinna Skriver Pa Laptop

Matchningsavtal för Lerniakandidater

I detta avtal samt i kompletterande information om personuppgiftsbehandling m.m. beskrivs på vilka villkor du kan bli en kandidat till Lernias erbjudanden om arbete eller utbildning.


Introduktion och bakgrund

Lernia gläds åt att du vill bli kandidat hos Lernia. Lernia är verksamt bl.a. inom bemanning och utbildning och söker kontinuerligt kandidater till sina tjänster. I detta avtal samt i kompletterande information om personuppgiftsbehandling m.m. beskrivs på vilka villkor du kan bli en kandidat till Lernias erbjudanden om arbete eller utbildning.

Matchningsavtalet och matchningstjänsten

Genom att du anmäler och registrerar dig (eller söker arbete hos eller via) Lernia uppkommer ett avtal mellan dig och Lernia (Matchningsavtalet). Matchningsavtalet är gratis för dig och för Lernia. Det innebär att Lernia får och kommer att försöka förmedla, dvs. matcha dig mot Lernias eller Lernias kunders eller samarbetspartners önskemål om personal för rekrytering, anställning, bemanning eller utbildning (Tjänsten). Syftet är att du i slutänden ska få ett jobb eller en utbildning som du vill ha och att arbetsgivare eller utbildare ska få de kandidater till arbete eller utbildning som de söker.

Matchningsavtalet innebär också att Lernia, utöver matchning, allmänt kan komma att göra dig uppmärksam på jobb- eller utbildningserbjudanden inom de områden du visat intresse för utan att det är fråga om direkt matchning. Det kan också handla om att beskriva våra tjänster eller förmedla annan liknande service.

Du får även erbjudanden om anställningar eller utbildningar m.m. med annan inriktning än dem du meddelat primärt intresse för, om vi tror att de kan intressera eller passa dig.

Matchningsavtalet och Tjänsten regleras av följande villkor.

Personuppgiftsbehandling

Matchningsavtalet gör det även nödvändigt för Lernia att behandla vissa personuppgifter om dig, se mer i Lernias Information om personuppgiftsbehandling.

Vad du behöver göra

Du förutsätts noggrant läsa igenom följande information om Lernias behandling av dina personuppgifter.

All information du lämnar i samband med att du registrerar dig måste vara korrekt. Du ansvarar själv för att hålla den uppdaterad.

Du ansvarar för all din aktivitet i samband med att du registrerar uppgifter hos Lernia.

Du ansvarar för att all din användning av de IT-system Tjänsten ger dig tillgång till sker i enlighet med Lernias instruktioner, villkoren i detta Matchningsavtal samt tillämplig lag och god sed.

Du får inte använda skript, robotar, spindlar eller andra automatiserade tekniker för att hämta information eller på annat sätt interagera med IT-systemen.

Om det framkommer att du har använt IT-systemen i strid mot Lernias instruktioner, Matchningsavtalet eller om Lernia har skälig anledning att anta att så har skett, förbehåller sig Lernia rätten att omedelbart och utan förvarning stänga av dig från Tjänsten, stadigvarande eller tillfälligt.

Marknadsföring

Lernia kan, utöver jobb- och utbildningsförslag, komma att skicka marknadsföringsmaterial till dig. Med varje sådant utskick kommer en möjlighet till "opt-out" att finnas, dvs. du ges möjlighet att förklara att du inte vill få den typen av material.

Din möjlighet att delta i Lernias marknadsföring

Lernia kan, efter ditt godkännande, komma att använda specifik information om dig i syfte att marknadsföra Lernia.

Statistik och opinion

Lernia har rätt att använda information från dig i syfte att skapa statistik eller opinion. Informationen som används kommer inte att kunna kopplas till dig, utan det kommer att handla om sammanställningar av information från en större grupp, t.ex. av typen "industrimontörer anser" eller "enligt undersköterskor i region Skåne".

Lernia kan, men kommer då först inhämta ditt godkännande, komma att använda specifik information från dig i syfte att skapa opinion. Lämnar du inget godkännande kommer Lernia inte att använda sådan information från dig.

Fotografi, bild, film eller ljudupptagning

Det kan bli aktuellt att du till Lernia lämnar information om dig själv på annat sätt än i text. Det kan ske t.ex. genom fotografi eller annan bild, film eller ljudupptagning. Lernia kan också, efter ditt godkännande, självt eller genom någon annan komma att framställa sådan information.

Upphovsrätt till fotografi, bild, film eller ljudupptagning

Under förutsättning att du har överlämnat eller laddat upp alster såsom bilder, film- eller ljudinspelningar till Lernia, alternativt på annat sätt registrerat dem i Lernias system, godkänner du att Lernia har rätt att fritt förfoga över dem, även att ändra dem och att överlåta den rätten vidare inom Lernia-koncernen. Med ändringar avses bl.a. att vid behov korta ned materialet för att presentera dig på bästa sätt.

Du ansvarar för att alster av nu nämnd karaktär som du registrerar eller lämnar in till Lernia inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller varumärkesrätt, eller på annat sätt strider mot lag eller god sed.

Lernias rätt att ta bort information

Lernia har full rätt att ta bort, radera och avsluta det du har registrerat om uppgifterna kan anses stötande, inte är förenliga med Lernia-koncernens värderingar eller Lernia inte håller med om informationen i uppgifterna.

Känsliga personuppgifter som Lernia inte samlar in aktivt

Du ansvarar själv för att inte registrera eller lämna känsliga personuppgifter som saknar relevans för Tjänsten. Om så ändå sker har Lernia rätt att radera uppgifterna. Ändamålet för en sådan radering är att Lernia inte i onödan vill behandla känsliga personuppgifter om dig.

Information till referenser

I den mån du lämnar uppgifter om referenser ansvarar du för att informera referenspersonerna om att personuppgifter om dem har lämnats till Lernia.

Ansvar, ändringar av tjänsten m.m.

Du förstår att du inte kan ställa krav på att Tjänsten kommer att utmynna i att du får en anställning, utbildning eller andra förmåner som följer av Tjänsten. Lernia kommer endast att försöka utföra Tjänsten så, att nu nämnda resultat uppnås.

Om inte Lernia anställer dig är det normalt Lernias kund som beslutar om en kandidat ska anställas eller erbjudas en utbildning. Lernias kunders beslut om personalinhyrning får naturligtvis stor påverkan på vem Lernia anställer.

Lernia kommer att göra rimliga ansträngningar för att se till att Tjänsten fungerar. Från tid till annan kan vissa tekniska komplikationer eller underhåll dock resultera i tillfälliga avbrott. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag förbehåller Lernia sig rätten att, med jämna mellanrum och när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner och egenskaper i tjänsten, med eller utan förvarning, allt utan något ansvar gentemot dig. Ansvarsfriheten gäller för varje avbrott, ändring eller upphörande av Tjänsten eller del av den.

Du förstår, godkänner och accepterar att Lernia inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Tjänsten, eller att tillhandahålla allt eller något specifikt innehåll via Tjänsten.

Ändringar av matchningstjänsten

Tjänsten utvecklas kontinuerligt och nya funktioner kan tillkomma och/eller marknadsföras.

Inloggning kan komma att ändras till andra på marknaden kända inloggningsmetoder.

Matchningsavtalets löptid

Denna Överenskommelse gäller tills vidare. Lernia kan dock avbryta tjänsten i enlighet med vad som beskrivs i punkten om ansvar och ändringar av Tjänsten m.m. Du kan naturligtvis när som helst avbryta en ansökan eller dra tillbaka ditt anmälda intresse för att få de erbjudanden Tjänsten omfattar.