<
Tester Vid Rekrytering Puff 3

Tester vid rekrytering – så hjälper de anställningsprocessen

På dagens konkurrenssatta arbetsmarknad kan det vara svårt för arbetsgivare att hitta rätt person för rätt position. För att göra detta mer effektivt och träffsäkert är tester inför anställning en populär metod i rekryteringsprocessen. Vilka tester är vanliga att använda vid rekrytering? Vilken funktion och syfte har testerna och hur bör arbetsgivare förhålla sig till resultaten?


I den här artikeln tar vi upp betydelsen, funktionen och effekten av att använda sig av tester. Vi har också pratat med Magnus Bergqvist, operativ chef på Lernia Bemanning, för att ta del av hans erfarenheter och insikter av tester.

Tre av de vanligaste rekryteringstesterna

Det finns olika typer av tester som kan användas för att bedöma kandidaternas färdigheter och egenskaper. Nedan listar vi de tre vanligaste rekryteringstesterna.

Personlighetstester

Dessa tester är en viktig del av att förstå kandidaternas personliga egenskaper och hur de kan bidra till ett balanserat och dynamiskt team. Genom att ställa frågor om kommunikationsstil, samarbetsförmåga och hantering av konflikter kan arbetsgivare få en djupare inblick i hur en kandidat kan passa in i företagets kultur och samarbeta med kollegor. Exempel på personlighetstester är MAP, MINT och Talent.

Kognitiva tester

I denna kategori av tester utvärderas kandidaternas intellektuella förmågor som är avgörande för att klara av arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt. Genom att testa problemlösningsförmåga, logiskt tänkande och verbal förmåga kan arbetsgivare bedöma kandidaternas förmåga att analysera komplexa situationer och ta välgrundade beslut. Vid kognitiva tester är det vanligt att man använder sig av LogiQ eller Matrigma-tester.

Färdighetstester

Dessa tester är som en praktisk övning för att bedöma kandidaternas tekniska eller praktiska färdigheter specifika för den aktuella tjänsten. Genom att sätta kandidaterna på prov inom områden som språkkunskaper eller administrativa färdigheter kan arbetsgivare få en tydlig uppfattning om deras kompetensnivå och förmåga att utföra specifika arbetsuppgifter.

Inom rekryteringsprocessen används även screeningtester som ett verktyg för att göra en initial och effektiv urvalsprocess bland ett stort antal sökningar.

“Det test vi använder mest på Lernia är just screeningtester. Vi får ofta många ansökningar till varje jobb och då hjälper testet rekryteraren att göra ett första objektivt urval av de sökande till en tjänst.”
Tester Magnusbergquist Lågupplöst

När det gäller valet av testtyp understryker även Magnus vikten av att använda certifierade tester för att säkerställa deras pålitlighet och validitet.

– “Vi använder ett flertal olika tester vid rekrytering på Lernia. En gemensam nämnare oavsett testtyp är att vi endast använder tester som är certifierade av DNV-GL (Det Norske Veritas). Det är viktigt att testet är utvärderat vad gäller pålitlighet och validitet, så att det faktiskt mäter det som är tänkt att mätas”, säger Magnus.

Vad har rekryteringstester för funktion & syfte?

Rekryteringstester är inte bara en vanlig process vid rekrytering idag, de är också ovärderliga verktyg som hjälper arbetsgivare att ta välinformerade beslut när de väljer rätt kandidater för jobbet. Testerna kan hjälpa arbetsgivare att:

  • Få en objektiv bedömning av kandidaternas färdigheter och egenskaper. Detta minskar risken för att beslutet påverkas av personliga preferenser och fördomar.

  • Minska felrekryteringar genom att identifiera de kandidater som bäst matchar de specifika kraven för tjänsten.

  • Förutse kandidaters potentiella arbetsprestationer genom att bedöma deras färdigheter och egenskaper.
Mellansektionsbild Tester Vid Rekrytering

Vad kan tester inte avslöja?

Rekryteringstester kan alltså fånga upp olika aspekter av en kandidats färdigheter, egenskaper och lämplighet för en specifik roll. Men det finns vissa saker som tester kan missa. Dels ger de en snabb bild av kandidatens prestation vid en specifik tidpunkt och kan inte nödvändigtvis förutsäga framtida prestationer.

Testerna kan också vara begränsade till att mäta vissa aspekter av en persons kapabilitet, som till exempel arbetsmoral eller färdigheter som kommunikation och teamarbete. Dessutom kan kandidaterna anpassa sig till testerna och visa en annan sida av sig själva än vad de faktiskt skulle i en arbetsmiljö. Som rekryterare bör man alltid ha i åtanke att det finns flera saker som kan påverka en persons prestation på tester, och inte lita blint på att resultatet är korrekt eller i enlighet med hur personen skulle prestera om de fick jobbet.

Kompetensförsörjning - vägen till ett hållbart arbetsliv

Att tolka testresultat för en träffsäker rekrytering

För att tolka resultaten av ett rekryteringstest på ett meningsfullt sätt är det viktigt att ta hänsyn till den specifika rollen och arbetsmiljön. Testresultaten bör alltid betraktas i samband med de specifika kraven för jobbet och företagets kultur. Vissa egenskaper kan vara mer betydelsefulla än andra beroende på den specifika kontexten. Genom att ta hänsyn till denna kontext och relevans kan arbetsgivare göra mer precisa och väl avvägda bedömningar av kandidaternas lämplighet.

 

Det är också viktigt att komma ihåg att testresultaten endast ger en indikation på en persons nuvarande färdigheter och egenskaper. Det betyder inte att dessa egenskaper är statiska eller oföränderliga. Människor har förmågan att utvecklas och förbättra sina färdigheter över tid. Därför bör testresultaten ses som en startpunkt och inte som en definitiv bedömning. Det är därför viktigt att ge utrymme för möjligheten framtida utveckling och tillväxt hos en kandidat – exempelvis genom att erbjuda kompetensförsörjning för medarbetare.

Betrakta testresultaten som en del av helhetsbilden

Det är viktigt för arbetsgivare att ha en balanserad syn när det kommer till testresultaten. Resultaten bör inte betraktas som en helhetsbild av en kandidat, och det är viktigt att komplettera dem med andra faktorer såsom intervjuer och referenser för att kunna göra en mer komplett bedömning. Att sträva efter att få en helhetsbild av en kandidat ger en stabil grund för att fatta rättvisa och välgrundade beslut om anställning. Magnus betonar vikten av detta.

 

– “Det är viktigt att komma ihåg att testerna alltid är ett komplement i rekryteringsprocessen och inte ensamt avgörande. I slutändan är det alltid en samlad bedömning som rekryteraren gör”, säger Magnus.

Varför är rekryteringstester så populära?

Ett effektivt verktyg

Tester inför anställning har vuxit i popularitet av flera anledningar. För det första är tester ett effektivt verktyg i rekryteringsprocessen. Genom att använda tester kan arbetsgivare snabbt få objektiva resultat som sparar både tid och resurser. Genom att erbjuda en strukturerad metod för att bedöma kandidater, blir tester den hemliga källan till en smidigare och mer effektiv rekryteringsprocess.

En bra match

Tester bidrar även till att förbättra matchningen mellan kandidater och jobbet. Genom användningen av tester kan arbetsgivare öka chanserna att hitta kandidater som inte bara har rätt färdigheter och kompetens, utan som passar perfekt ihop med företagets kultur och värderingar. Resultatet? Engagerade och trivsamma medarbetare som tar sina roller på allvar och blomstrar i arbetsmiljön!

En minskad risk för åsikter och fördomar

Tester minskar risken för subjektiva åsikter eller fördomar som kan påverka rekryteringsbeslut. Genom att använda objektiva mätningar och bedömningskriterier kan arbetsgivare skapa en mer rättvis och opartisk process. Detta bidrar till att skapa en arbetsmiljö där lika möjligheter och rättvisa bedömningar främjas.

Så kan vi på Lernia hjälpa er med tester vid rekrytering

Behöver du rekrytera nya medarbetare och samtidigt göra en välgrundad bedömning av deras kompetens?

Lernia erbjuder rekryteringstjänster och tester som kan hjälpa dig att identifiera och bedöma de bästa talangerna för just ditt företag. Beroende på tjänst erbjuder vi både personlighetstester och färdighetstester. Våra personlighetstester utförs smidigt och digitalt via en länk, medan våra färdighetstester kan innebära praktiska prov.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er i rekryteringsprocessen för att hitta de bästa talangerna för ert företag.