<
Ergonomi

Systematiskt arbetsmiljöarbete – stor effekt med små insatser

En aktiv och medveten satsning på arbetsmiljö ger flera positiva effekter. Det främjar inte bara välmåendet på arbetsplatsen, utan ökar även produktiviteten i ett företag. Det menar Anna Bladini, Lernias arbetsmiljöexpert. Här delar hon med sig av strategier och konkreta råd som gör det enkelt att starta upp och driva det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Sambandet mellan arbetsmiljö och produktivitet på arbetsplatsen 

Medarbetare som mår bra och trivs på jobbet är oftare produktiva och presterar på en hög nivå. Sambandet är belagt i forskningsprojekt och studier. I analysrapporten Mäta och följa goda organisationer från Arbetsmiljöverket kunde forskare till exempel visa att arbetsgivare som ger medarbetare stor delaktighet i planering och utveckling av det egna arbetet, har en högre produktivitet. Dessutom erbjuder det stora möjligheter till lärande, vilket även det har positiva följder enligt studien. Anna Bladini på Lernia är inne på samma spår: 

– Det lönar sig alltid att satsa på medarbetarnas välmående och arbetsmiljö. Kostnadsmässiga investeringar i arbetsmiljö och hälsa ger direkt effekt på produktiviteten och även att kvaliteten på slutprodukten blir bättre. 

Hållbar arbetsmiljö - ett av de strategiska målen

På Lernia har Anna Bladini rollen som HR-specialist med fokus på arbetsmiljö. Det är en koncernövergripande funktion som tillhör HR-teamet där hon arbetar såväl med strategiska frågor som nära verksamheterna när det behövs. Området är en prioritering för Lernia och innebär därför höga ambitioner för arbetsmiljön med hänsyn till alla verksamhetsområden över hela landet.  

– Ett av våra strategiska mål är hållbar arbetsmiljö och vi har flera KPI:er och nyckeltal kopplat till det för att följa upp hur väl vi når målen. Det är min uppgift att supporta verksamheten i att göra det vi har sagt att vi ska göra, och jobba för att nå de mål som vi har satt upp.  

Anna Bladini, HR-specialist med fokus på arbetsmiljö

Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar

Alla arbetsgivare, oavsett storlek på företaget, har en lagstadgad skyldighet att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för sina anställdas välmående på arbetsplatsen. Det slår ansvariga myndigheten Arbetsmiljöverket fast i sin föreskrift (AFS 2001:1)*. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär kortfattat att förebygga arbetsskador, ohälsa och olycksfall som kan ske på en arbetsplats.

Detta med mål att lägga grunden för en bra arbetsmiljö för alla anställda. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor innebär med andra ord att arbeta med sin arbetsmiljö på ett strukturerat sätt, i steg-för-steg. Dessa stegen inkluderar Undersöka, Riskbedöma, Åtgärda, Uppföljning.

*En ny regelstruktur gäller från och med 2025 där befintliga regler och föreskrifter fått en ny struktur. 

Kille Truck På Lager

Identifierar och motverkar risker innan de inträffar

Att aktivt arbeta med sin arbetsmiljö möjliggör att i tidigt skede kunna identifiera eventuella risker och brister, samt säkerställa att dessa motverkas innan det inträffar olyckor på arbetsplatsen. Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete främjar dessutom inte bara medarbetaren och arbetsgivaren, utan även samhället i stort. Detta i form av exempelvis kostnader som kan uppstå vid eventuella sjukskrivningar till följd av olycksfall eller psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Vinsterna med att arbeta med SAM

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete, hur går det till rent konkret och varför är det viktigt? Här listar vi fördelarna!

4 aktiviteter i ditt systematiska arbetsmiljöarbete - vi reder ut begreppen

Systematiskt arbetsmiljöarbete består av fyra huvuddelar. De illustreras ofta som ett hjul, som symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. Så kommer du som arbetsgivare igång, steg-för-steg, och arbetar med er arbetsmiljö:

Undersökning  

Det första steget handlar om att observera och dokumentera hur den befintliga arbetsmiljön ser ut utifrån olika perspektiv. Man pratar ofta om tre huvudsakliga aspekter: fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Riskbedömning  

Om man i undersökningen identifierat något förknippat med en potentiell risk, så behöver man analysera den närmare. Hur allvarlig är den? Vilka konsekvenser kan det leda till? Allvarliga risker behöver man ta hänsyn till och åtgärda så snabbt som möjligt. Syftet är att helt ta bort risken – alternativt se till att minska den. Risker med mindre allvarliga konsekvenser kan man hantera på lite längre sikt, till exempel i en handlingsplan. 

Åtgärder  

Nästa steg är att sätta in åtgärder. Ofta får man idéer kring åtgärder och hur man kan lösa problemområden redan när man undersöker arbetsplatsen och identifierar riskerna. Nu är det dags att genomföra förändringarna. 

Kontroll 

Uppföljning är viktigt. Se till att åter granska dels specifikt de identifierade riskerna, dels helheten inom de olika områden där ni genomfört åtgärder. Har åtgärderna bidragit till önskad effekt? Har vi lyckats hantera och bygga bort den här risken, eller behöver vi göra på något annat sätt? 

Man blir aldrig färdig med arbetsmiljöarbetet

Om man följt dessa fyra steg är man i gång med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, menar Anna Bladini. Då är det bara att fortsätta den goda rutinen. Se till att genomföra en ny undersökning med jämna intervall som passar verksamheten. 

– Man blir aldrig färdig med arbetsmiljöarbetet, eftersom förutsättningarna ändras och nya risker kan uppkomma. Vissa kan tycka det låter betungande att aldrig kunna känna att man är i mål, men jag ser det som en positiv aspekt. Det är ett löpande arbete vilket också innebär att om något inte blev hundraprocentigt så får man en ny chans att rätta till det.  

De fyra återkommande aktiviteterna utgör kärnan, men det är inte allt. Det finns flera andra delar att känna till, som är viktiga för att helheten ska fungera. Anna Bladini lyfter till exempel rutiner, fördelning av uppgifter och att säkerställa kompetens. 

Arbetsmiljö

Så kan ni arbeta med friskfaktorer för arbetsmiljön

8 friskfaktorer – vägen till en välmående och effektiv arbetsplats.

Snabba förändringar kräver långsiktiga rutiner 

I Anna Bladinis framtidsspaning kring arbetsmiljöområdet ingår en fortsatt utveckling mot mer automatisering, där fysiskt krävande arbete som tunga lyft och upprepade manuella arbetsuppgifter ersätts med teknik. Hon ser också att ensidiga administrativa uppgifter kan komma att lösas med hjälp av AI-teknologi i allt större utsträckning. Kanske kan det leda till att fler kommer arbeta med övervakning och kontroll, vilket potentiellt innebär mer kognitiv belastning än idag där andra delar av kroppen används. Redan idag har allt fler en digital arbetsmiljö med exempelvis många möten online. Det här leder till förbättringar på flera sätt, men kan också innebära risker som vi kanske inte har förutsett, menar Anna Bladini. 

– Utvecklingen i samhället med nya arbetsuppgifter innebär en förändrad arbetsmiljö och nya risker. Därför måste vi ha beredskap för att ställa om, och kanske kommer vi behöva göra det snabbt. Då är det en stor fördel att kunna applicera de beprövade metoderna för systematiskt arbetsmiljöarbete som vi redan kan och använder, på de nya förutsättningarna.  

Så kommer ni igång med arbetsmiljöarbetet

Har ni inte kommit i gång, eller kanske rent av fastnat, i jobbet med att ta fram strategin för ert systematiska arbetsmiljöarbete? Anna delar med sig av sina bästa tips som vi hoppas kan hjälpa dig.

Elektriker (2)

Annas tips till dig som vill komma i gång med arbetsmiljöarbetet

  • Var ärlig och ödmjuk inför området. Om ni ännu inte kommit så långt och kanske inte har någon färdig metodik att ta till, kan det vara en bra idé att börja med påfyllnad av kunskap. Låt någon eller några på företaget gå en arbetsmiljöutbildning som ger insyn och kunskap om vilken lagstiftning som gäller. Det finns flera alternativ, även inriktade på vissa branscher och specifika verksamheter. 

  • Bygg ett team. Arbetsmiljöarbetet är inget som en person gör själv, utan man ska skapa sig ett team med personer i olika funktioner. Ta gärna med medarbetare, eller om du hyr in personal så inkludera någon från bemanningsföretaget. Där finns ofta stor kunskap, och dessutom erfarenhet från flera olika branscher.  

  • Ta fram en arbetsmiljöpolicy där ni formulerar mål för arbetsmiljöarbetet. Prata om och skriv ner vad som är viktigt för er när det kommer till arbetsmiljö. Vad ni ska arbeta mot? Utifrån det kan ni sedan formulera mål och göra en plan för hur ni ska nå fram till målen. 

  • Sätt rutiner. Ett konkret område att börja med, och som bidrar till att skapa värde direkt, är att förbereda en bra introduktion av ny personal kring arbetsmiljö.  

  • Använd stödmaterial. Det finns många bra guider och verktyg, sök till exempel hos Arbetsmiljöverket eller Prevent