<
Toppbild Hybrid Och Sjuknärvaro 2

Hybridarbete och ökad risk för sjuknärvaro – så förebygger ni ohälsa bland medarbetarna

Bortom sjukfrånvarons bekanta ansikte döljer sig sjuknärvaron – en osynlig bov som kan försämra både individers välbefinnande och organisationens framgång. I denna artikel kommer vi att utforska hur hybridarbete kan öka risken för sjuknärvaro, vilka negativa konsekvenser det kan ha, samt värdefulla strategier för att förebygga ohälsa bland medarbetare.


Vad är sjuknärvaro?

De flesta är förmodligen bekanta med termen sjukfrånvaro, men sjuknärvaro är kanske inte lika välkänt för alla. Sjuknärvaro innebär att man jobbar trots att man egentligen är sjuk eller har andra hälsoproblem. Enligt undersökningar från Arbetsmiljöverket uppger 7 av 10 att de har arbetat trots att de inte är friska. Detta kan leda till allvarliga konsekvenser, både för individen och organisationen. Låt oss ta en närmare titt på det nedan.

Livsavgörande konsekvenser av sjuknärvaro

Att jobba trots att man inte känner sig frisk har negativa effekter både på kort och lång sikt. Att upprätthålla höga stressnivåer under en längre tid utan tillräcklig återhämtning kan leda till kronisk inflammation i kroppen. Denna inflammation ökar i sin tur risken för bland annat hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes och cancer.

Att gå till arbetsplatsen sjuk ökar dessutom risken för att medarbetaren ska bli långtidssjukskriven eller förtidspensionerad i framtiden. Enligt en studie bland sjukvårdspersonal utförd vid Högskolan i Gävle ökar risken för att bli sjukpensionerad redan vid två eller tre sjuknärvarotillfällen under ett år. Det finns dock väsentliga skillnader mellan olika branscher, roller samt anställningstyp, där högre förekomst av sjuknärvaro har konstaterats inom välfärds-, hälso- och utbildningsbranschen jämfört med andra branscher.

Sjuknärvaro – kostsamt för organisationen

För organisationen kan konsekvenserna också vara påfrestande. Sjuknärvaro kan påverka medarbetarnas förmåga att fokusera, fatta rätt beslut och utföra sina arbetsuppgifter korrekt. Det kan också öka risken för fel och misstag, vilket kan påverka kvaliteten på resultaten och till och med skapa negativa effekter på kundrelationer.

Mellansektionsbild Hybridarbete Och Okad Risk Forr Sjuknarvaro

Utöver de direkta konsekvenserna kan sjuknärvaro även resultera i ökad personalomsättning och att det blir svårare att behålla värdefulla medarbetare. Medarbetare som känner sig pressade att arbeta trots sjukdom eller andra hälsoproblem kan uppleva ökad stress och utmattning, vilket i sin tur kan leda till att de söker andra jobbmöjligheter. Hög personalomsättning kan vara kostsamt för organisationen i form av rekryterings- och utbildningskostnader samt förlorad kontinuitet och kunskap.

Dessutom innebär sjuknärvaro ett produktivitetsbortfall för företaget. Eftersom medarbetarna inte är i optimalt skick att leverera sin fulla produktivitet, blir det en kostnad för företaget då de betalar ut löner utan att få ut maximalt arbetsresultat.

Ökad sjuknärvaro i samband med hybridarbete

Hybridarbete, som kombinerar arbete på kontoret och hemifrån, har blivit det nya normala. Det är flexibelt, bekvämt och innebär en större frihet för medarbetarna. Men trots fördelarna kan hybridarbete skapa en mängd utmaningar. Inte minst när det kommer till en ökad sjuknärvaro.

Sjuknärvaron har blivit allt vanligare i takt med att möjligheten till hybridarbete ökat. En rapport från Skandia visar att rapporterad frånvaro på grund av psykisk ohälsa minskade under pandemin. Under denna tid övergick många till distansarbete, vilket tillsammans med en fortsatt press att arbeta trots ohälsa är två troliga anledningar till minskningen. Att arbeta hemma innebar alltså att man kunde vara hemma sjuk och ändå inte missa en arbetsdag.

Sjuknärvaro, framför allt när den sker hemifrån, är svår att råda bot på. Detta till trots är det utan tvekan en problematik som behöver tas itu med. Även hybridarbete kan resultera i flera problem om det inte regleras av arbetsgivaren:

 

Bristande avgränsning

När arbete och privatliv blandas i samma fysiska miljö kan det vara svårt att skapa tydliga gränser. Medarbetare kan ha svårt att dra gränser mellan arbetstid och fritid, vilket kan leda till att de arbetar längre timmar än nödvändigt och har svårt att koppla bort arbetet även när de känner sig sjuka eller behöver vila.

 

Ökad arbetsbelastning

Medarbetare kan känna en press att bevisa sin produktivitet och närvaro genom att arbeta mer, särskilt när de arbetar hemifrån. Denna ökade arbetsbelastning kan leda till att de pressar sig själva att arbeta trots sjukdom eller trötthet för att inte hamna efter i arbetet.

 

Brist på socialt stöd

När medarbetare arbetar hemifrån kan de känna en saknad av det sociala stödet från kollegor och chefer. Denna brist på social interaktion kan göra det svårare för dem att känna sig bekväma att ta ledigt eller att sjukskriva sig när de faktiskt behöver det.

 

Ökad stress och osäkerhet

Hybridarbete kan medföra en ökad känsla av stress och osäkerhet, särskilt under perioder av förändring och anpassning till nya arbetsformer. Denna stress kan påverka medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa negativt och göra det svårare för dem att prioritera sitt eget välmående.

Behöver ni extrapersonal vid sjukfrånvaro?

Vi hjälper er att hitta personal när en medarbetare har blivit sjuk eller ska gå på föräldraledighet.

Undvik sjuknärvaro i en hybrid arbetsmiljö – 8 goda råd

Som arbetsledare eller chef är det viktigt att vara uppmärksam på tecken som kan tyda på sjuknärvaro hos medarbetarna, särskilt i en hybrid arbetsmiljö. För att upptäcka och förhindra att medarbetare arbetar trots sjukdom eller andra hälsoproblem, finns det några viktiga punkter att tänka på:

 

  1. Kommunikation: Skapa en öppen och stödjande arbetsmiljö där medarbetare känner sig bekväma att kommunicera om sin hälsa och eventuella utmaningar de möter.

  2. Sprid information: Se till att arbetsledare och chefer är väl informerade om sjuknärvaro och dess konsekvenser. Utbilda dem om att vara uppmärksamma på tecken och symptom på att medarbetare kan arbeta trots sjukdom eller trötthet.

  3. Tydliga riktlinjer: Fastställ tydliga riktlinjer och policyer för sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Informera medarbetare om dessa riktlinjer och gör dem tillgängliga för alla.

  4. Flexibilitet: Erbjud flexibilitet när det gäller arbetstider och arbetsbelastning. Det kan underlätta för medarbetare att ta tid för återhämtning och hantera sina hälsoproblem på ett effektivt sätt.

  5. Främja balans: Uppmuntra till en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Det hjälper medarbetare att undvika överarbete och utmattning, vilket i sin tur minskar risken för sjuknärvaro.

  6. Stödja återhämtning: Se till att medarbetare ges tillräcklig tid och resurser för att återhämta sig från sjukdom eller trötthet. Det kan innebära att erbjuda flexibla arbetsscheman, möjlighet till återhämtningstid eller ha tillgång till hälsofrämjande resurser.

  7. Följ upp och utvärdera: Följ upp och utvärdera förekomsten av sjuknärvaro i organisationen regelbundet. Genom att analysera mönster och identifiera eventuella områden där insatser behövs kan arbetsledare och chefer vidta lämpliga åtgärder.

  8. Föregå med gott exempel: Genom att du som ledare visar vägen när det gäller att hantera din egen hälsa kan du inspirera och motivera dina medarbetare att göra detsamma.

Investera i dina medarbetares hälsa och minska sjuknärvaron

Att investera i dina medarbetares hälsa är av avgörande betydelse för att hantera och förebygga sjuknärvaro på arbetsplatsen. Genom att vara proaktiv och erbjuda tidiga insatser kan företag minimera risken för att medarbetare drabbas av utbrändhet, stressrelaterade sjukdomar och andra psykiska hälsoproblem. På så sätt reducerar man inte bara sjuknärvaron, utan skapar också en mer framgångsrik och hållbar arbetsplats för alla involverade.