Skip to main content

Skapa en inkluderande arbetsmiljö – checklista för dig som ledare

Medarbetare och chefer är varandras arbetsmiljö. Men hur gör vi för att skapa en arbetsvardag där alla får plats? Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi, ger fem tips på hur du skapar ett inkluderande arbetsklimat.

Mångfald och inkludering på arbetsplatsen handlar om att låta alla medarbetare komma till sin rätt, oavsett bakgrund. När fler perspektiv kommer in leder det ofta till utveckling. Företag som arbetar framgångsrikt med mångfald och inkludering har i många fall förbättrad produktivitet, större motivation hos medarbetarna och lägre sjukfrånvaro.

Gunnar Aronssons 5 steg till en mer inkluderande arbetsplats:

1. Förstå kopplingen mångfald – inkludering

Ett viktigt begrepp på arbetsplatsen är mångfald. Olika slags mångfald, till exempel etisk eller åldersmässig, ger en variation av olika egenskaper hos individerna i gruppen. Men det gäller att ta vara på dessa olikheter och undvika att de skapar mentala avstånd på arbetsplatsen.

– Inkludering är ett sätt att föra samman alla dessa egenskaper hos personer med olika bakgrund, ålder med mera och få en bra helhet där många idéer och olikheter kommer till sin rätt.

2. Tillit är grunden

Det viktigaste för att därefter skapa inkludering menar Gunnar Aronsson är att bygga upp en tillit.

– Om man ska lägga någon form av känsla i botten så är det tillit. En grundbult är att leva som du lär. Du måste tro på budskapet du förmedlar. Tillit öppnar upp för att människor ska våga säga vad de tänker, tycker och tror. Når man dit underlättar det enormt för att få saker och ting gjorda.

3. Ge alla samma chans

På en arbetsplats är det viktigt att alla medarbetare får samma chans till utveckling, möjligheter och till att ta nya steg i sin karriär.

– Det kan vara väldigt olika vad folk vill och har för mål. Du kan inte tvinga någon till utveckling, men alla bör få samma chans. Lär känna dina medarbetare så att du vet vad de är bra på och kanske skulle vilja utveckla mer, locka fram vad de önskar och vill.

Extrapersonal vid arbetstoppar?

Se våra bemanningstjänster

4. Medarbetarskap – utbilda gruppen

Det finns många studier som visar att chefen har stor betydelse för att få en välfungerande arbetsgrupp. Men Gunnar Aronsson tycker att det finns en övertro på chefens enorma betydelse. Lika viktigt är medarbetarskapet – förväntningar i relationerna till chef och kollegor, möjligheter till medbestämmande och att kunna påverka både sin egen roll och sin arbetsmiljö.

– Ledarskapsutbildningar för chefer är bra, men man måste också prata om och utveckla medarbetarskapet. Ett utvecklat medarbetarskap utvecklar ansvarskänslan och bidrar till ett inkluderande arbetsklimat.

5. Var förutsägbar

En chef som är förutsägbar och som medarbetarna förstår sig på skapar ett klimat som gör det lättare för medarbetarna att trivas och känna sig bekväma.

– Man kan ogilla personer och vad de tycker, men man kan samtidigt ha förtroende för personen om hen är konsekvent. Om man vet hur personen tänker och beter sig är det lättare att hantera och det skapar en trygghet även om man inte håller med. En oförutsägbar chef skapar mycket oro och det bäddar inte för en inkluderande arbetsplats.

5 steg till en mer inkluderande arbetsplats

  1. Förstå kopplingen mångfald – inkludering.
  2. Tillit är grunden.
  3. Ge alla samma chans.
  4. Medarbetarskap – utbilda gruppen.
  5. Var förutsägbar.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender