<
Toppbild Reskill Upskill

Upskilling och reskilling – nyckeln till framtidens arbete

Det sker många och snabba förändringar på dagens marknad. Ny teknik och innovation skapar många nya möjligheter – och med snabba förändringar ställs nya kompetenskrav. Enligt World Economic Forums Future of Jobs Report kommer hälften av alla medarbetare behöva omskolning och kompetensutveckling före 2025, för att vara beredda att möta de kompetenskrav den tekniska utvecklingen för med sig.


Hur kan vi anpassa oss till att marknaden förändras ?

Satsningar inom utveckling och förnyad kompetens behöver göras

Det här innebär att satsningar inom utveckling samt förnyad kompetens behöver göras, både på företags- och individnivå. Som företag bör man därför ställa sig frågan: hur kan vi anpassa oss till att marknaden förändras och vilka behov behöver vi fylla? Liksom att ha en väl utarbetad strategi för att snabbt kunna ställa om blir det även allt viktigare att kompetensutveckla eller förflytta kompetens för att kunna möta snabba förändringar. Nyckeln till att lyckas på den alltmer föränderliga marknaden ligger därför i att kompetensutveckla och omskola befintlig personal via upskilling och reskilling. På det sättet säkerställer du att dina medarbetare har kompetensen som behövs framåt.

Framtidens arbetsmarknad kräver rätt kompetens

Orsaken till att World Economic Forum förutser att hälften av all arbetskraft behöver omskolas, ligger till stor del i det gigantiska teknikskifte som just nu pågår. Industri 4.0, digitalisering, skiftet mot elektrifiering och elbilar, allt mer uppkopplad utrustning som IoT(Internet of Things), ökad automatisering inom alla branscher, AI, samt mycket annat innebär ett akut och stort behov av nya kompetenser. Gamla yrkesroller håller just nu på att förändras eller försvinna helt, medan nya roller dyker upp i allt snabbare takt. Ett exempel på det är elbilsbranschen som kräver ny batteriteknik där European Battery Alliance (EBA) uppskattar att Europa kommer att behöva utbilda och omskola 800 000 arbetstagare fram till 2025 för att kunna möta de nya kompetenskraven.

Upskilling och reskilling

Byggstenarna till avsiktliga lärandet

Teknikskiftet påverkar de flesta branscher, allt från handel och kontor, till industri och tillverkning. För att hålla sig aktuell och kunna möta de nya kompetenskraven behövs det mer dynamiska utbildningsformer som kan anpassas efter nya behov. I takt med att det blir allt svårare att förutsäga vilka nya kompetenser det här skiftet kräver, behövs det dock inte bara nya kunskaper utan även ett nytt förhållningssätt till lärande. Ett avsiktligt lärande där både företag och individer har ett flexibelt tankesätt till utbildning, som bygger på att hela tiden utveckla och förändra kunskaperna, för att på så sätt skapa nya möjligheter och förbli konkurrenskraftig i en snabbt föränderlig värld. Byggstenarna till det här avsiktliga lärandet är upskilling och reskilling.

 • Upskilling går ut på att uppdatera och utöka redan befintliga kunskaper, till exempel att medarbetarna får lära sig nya system och arbetssätt inom deras befintliga område, eller att specialisera sig inom sitt område.
 • Reskilling handlar om att lära om och införskaffa helt nya kunskaper för att tillföra nya färdigheter inom organisationen. Det går ut på att lära sig en ny roll och nya uppgifter.

Genom att utveckla medarbetarna för att möta de nya kompetenskraven är ditt företag förberett inför kommande skifte. Det finns dessutom fler fördelar förutom att öka flexibiliteten och framtidssäkra personalstyrkan.

Värdet av att behålla erfarenhet inom företaget

Att nyttja redan befintlig arbetskraft har ytterligare fördelar. Tidigare har det varit en vanlig strategi att lösa nya kompetensbehov genom nyrekrytering. Till skillnad från befintlig personalstyrka har nya medarbetare inte samma erfarenhet av hur organisationen fungerar, det gäller bland annat mål och förutsättningar samt hur det faktiska arbetet går till. Genom kompetensutveckling av den befintliga arbetsstyrkan går det att behålla erfarenheten och samtidigt få in nya kunskaper. Att ta tillvara på medarbetarnas vilja att utvecklas, ge dem nya kunskaper och öka den interna rörligheten skapar också utrymme för att behålla den effektivitet och de unika förmågor som erfarenhet skapar, samtidigt som de nya kompetensbehoven blir lösta. Ofta är detta dessutom ett snabbare och mer resurseffektivt sätt än att nyrekrytera. Det är även ett sätt att gynna både medarbetare och arbetsmiljö.

Några av fördelarna med upskilling och reskilling:

 • Att arbeta och utveckla den interna kompetensen är ett bra sätt att behålla kunskapen inom företaget.
 • Främjar medarbetarengagemanget och stärker företagskulturen.
 • Upskilling och reskilling är ett kostnads- och resurseffektivt alternativ jämfört med nyrekrytering som kan bli kostsamt vid felrekrytering.

Nöjda och motiverade medarbetare leder alltid till bättre resultat

Kompetensutveckling ökar motivation och välmående

Möjlighet till utbildning och nya arbetsuppgifter leder till högre engagemang och välmående. Står personalen och trampar på samma plats kan de till slut tappa motivationen. Avsaknad av utvecklingsmöjligheter är dessutom en stor anledning till att många väljer att byta jobb. Erbjuder ni era anställda att vidareutbilda sig och att bredda sina kompetenser får ni en mer motiverad, sund och lojal arbetsstyrka. Nöjda och motiverade medarbetare leder alltid till bättre resultat.

Mellansektionsbild Reskill Upskill

Upskilling och reskilling

Börja arbeta strategiskt

Bästa sättet att framtidssäkra er kompetens är att börja med att göra en kompetenskartläggning för att identifiera vilka kunskaper ni saknar i dagsläget, samt vilka ni kommer att behöva framöver. En väl genomförd kompetenskarläggning kommer ge er kännedom om vilka kunskapsluckor ni behöver fylla, antingen genom upskilling, reskilling eller nyrekrytering. Nästa steg är att ta fram en kompetenstrategi inom de områden som kräver att ni tar in ny kompetens. 


I läget där ni kan förlita er på upskilling av befintlig personal, följer frågan: Hur och när ska den då genomföras? Ni kan med fördel nyttja läroplattformar online eller fysiska kurser. Ni kan även implementera mentorskap där kunskap inom organisationen överförs från en medarbetare till en annan. Där kompetenskartläggningen visar att det finns befintliga kompetenser som går att omskola för att matcha framtida behov, gäller det att ta fram en plan för reskilling. Vilka medarbetare finns det som kan passa för nya roller och vilka positioner har de i dagsläget? Att tillgodose personer med nya färdigheter är kärnan i reskilling, men tänk då på att det ofta kräver utbildning. 

Tips för lyckad upskilling och reskilling

 • 1

  Säkerställ att er företagskultur främjar lärande och kompetensutveckling

 • 2

  Genomför en kompetenskartläggning och utgå från den när ni skapar er kompetensstrategi.

 • 3

  Möjliggör för medarbetarna att frigöra tid åt re- och upskilling

 • 4

  Sätt tydliga mål

 • 5

  Följ upp och utvärdera era insatser

Vill ni veta mer om hur vi på Lernia jobbar med upskilling och reskilling och hur vi kan hjälpa er med kompetenskartläggning genom kompetensinventering.