<
Vad Kostar Det Att Anlita Ett Bemanningsföretag Toppbild

Vad kostar det att anlita ett bemanningsföretag?

Är det verkligen dyrare att hyra in personal från ett bemanningsföretag jämfört med att rekrytera? Inte om vi jämför alla kostnader och besparingar med varandra. Bemanning är ett flexibelt alternativ som kan vara mycket kostnadseffektivt om det anpassas efter dina behov. Här får du veta vad du bör tänka på när du står i valet mellan att rekrytera själv eller ta hjälp av ett bemanningsföretag.


Kostnadseffektivt att hyra in personal

Trots att bemanning är ett kostnadseffektivt sätt att snabbt tillsätta rätt kompetens på rätt plats, är det vanligt att många tror att det skulle vara en väldigt dyr lösning för företaget. Kanske grundar detta sig i tanken att det är både bemanningsföretaget och dess personal som ska ha betalt, så då måste ju bli dyrare än att anställa själv? I verkligheten ser det dock ofta annorlunda ut. Tittar vi närmare på vilka kostnader respektive besparingar som är förknippade med bemanning visar det sig att det ofta blir mer kostnadseffektivt att hyra in personal jämfört med att rekrytera och anställa själv. Jämför alltid äpplen med äpplen. Här kan du läsa om vilka kostnader du bör jämföra med varandra för att validera vilket alternativ som passar just ditt företag bäst.

Bemanning medför färre kostnader

När du anlitar ett bemanningsföretag betalar du i regel en fast timkostnad för den personal du hyr. Generellt sett är den kostnaden högre än lönen till en anställd, men att anställa någon för med sig fler kostnader än bara lönen.

Vad Kostar Det Att Anlita Ett Bemanningsföretag Mellansektionsbild

Kostsam process att rekrytera

Till att börja med så är det en kostsam process att rekrytera. Oavsett om ni sköter den processen själva eller anlitar en extern rekryterare så kostar framtagning av kravprofil, annonsering, administration och genomgång av ansökningar, intervjuer m.m. När sedan rätt kompetens har hittats, anställts och blivit introducerad till sitt arbete är det mer än bara lönen som kostar. Som arbetsgivare har du även ansvar för att betala in skatter, arbetsgivaravgifter, pensions-, sjuk- och semesterersättningar, försäkringar m.m. Dessutom kostar all den arbetstid som administrationen av den här processen tar.

Anlitar du ett bemanningsföretag är det leverantören som har arbetsgivaransvaret och som sköter allt kring det. Du betalar bara för den personal som är på plats och arbetar och slipper avgifter och administration.

Vad kostar bemanning och rekrytering?

Felrekryteringar är vanliga och kostsamma

Att rekrytera är som sagt en kostsam process, men de flesta arbetsgivare anser att det är en investering som lönar sig när de hittar en talang som passar in i organisationen och som tillför värde. Tyvärr är det här positiva utfallet av rekryteringsprocessen inte så vanligt som man kan tro. Enligt undersökningar från bland annat PWC är det hälften av alla rekryteringar som arbetsgivaren anser vara lyckad. 

Att göra en felrekrytering är en kostsam historia. En siffra som ofta nämns i sammanhanget är att en felrekrytering kostar 700 000 kronor. Forskaren och författaren Malin Lindelöw har i sina beräkningar uppskattat att en felrekrytering kan kosta arbetsgivaren mellan 250 000 och 1 miljon kronor. Det finns flera orsaker till att notan för att anställa fel person drar iväg så pass mycket.

  • Rekryteringsprocessen är kostsam och inkluderar kostnader för administration, intervjuer, annonser, tester, nedlagd tid med mera.
  • Onboardingen kostar. Att introducera en nyanställd tar tid och innebär löne- och utbildningskostnader som aldrig får möjligheten att betala sig om det blir fel och den nyanställda slutar kort efteråt.
  • En felrekrytering innebär att du betalar lön och avgifter men att du inte får ett värde tillbaka eftersom den felrekryterade personen inte presterar som förväntat.
  • Det kan även bli så att felrekryteringen leder till ett försämrat samarbete och en minskad produktivitet hos de andra i teamet. Plus ett ökat missnöje och minskat engagemang.
  • Felrekryteringen kan även drabba kunderna när de inte får den service de förväntar sig. Vilket kan leda till försämrad kundnöjdhet, färre affärer och förlorade kunder.

När du anlitar ett bemanningsföretag är det leverantörens ansvar att se till att du får den kompetens och service du och dina kunder behöver. Om det visar sig att konsulten inte har efterfrågad kompetens eller av annan anledning inte fungerar på din arbetsplats säkerställer bemanningsföretaget att det kommer en ersättare som snabbt kommer igång med arbetet.

Det går att anpassa bemanningen efter behoven

Era behov kan ändras snabbt. En ökad efterfrågan ökar i regel också ert personalbehov. Behöver ni rekrytera är det en tidsödande process då ni antingen inte kan möta efterfrågan eller måste förlita er på kostsam övertid tills ni har hittat rätt personer att utöka personalen med. Som pandemin har visat kan även behoven ändras snabbt åt det andra hållet. Händer någonting oväntat som påverkar efterfrågan negativt står ni plötsligt med en personalstyrka som kostar i lön men som inte har någonting att göra.

Bemanning är till sin natur mer behovsbaserad. Du kan hyra in den personal du behöver de perioder och tillfällen då det verkligen behövs. Du betalar bara för den tid den inhyrda personalen arbetar. Det blir lättare att anpassa personalstyrkan efter förändringar, arbetstoppar, omorganisationer, vid särskilda behov etc.

Dina behov styr vad som är mest kostnadseffektivt i längden

Det finns för- och nackdelar både med att anställa och att hyra personal. Vilken lösning som är mest kostnadseffektiv och passar ditt företag bäst beror på vilka behov ni har. Det brukar sägas att det är mest lönsamt med bemanning på kort sikt och vid tillfälliga behov, och mer lönsamt på långt sikt att anställa. En fördel med bemanning är att det kan fungera som både och. De flesta bemanningsföretag erbjuder möjligheten att ta över den inhyrda personalen efter en viss tid. Det innebär att ni kan börja med att hyra in personal för att snabbt kunna möta era behov utan att behöva ta de risker som är förknippade med rekrytering. Fungerar den inhyrda personalen kan ni sen rekrytera den till er ordinarie personalstyrka. Det gör bemanning till en både kostnadseffektiv och flexibel lösning som även gynnar produktiviteten.