Skip to main content

Agilt arbetssätt inom industrin – 7 tips

I dag behöver företag vara snabbrörliga och kunna anpassa sig i en omvärld som hela tiden förändras. Därför sägs det att agila metoder är receptet på framgång på en marknad där det är svårt att förutsäga morgondagen. Hur ser då de agila metoderna ut och hur skiljer de sig från det traditionella sättet att arbeta? Går det att arbeta agilt inom industrin och vilka vinster för det i så fall med sig?

Det agila arbetssättet vs vattenfallsmodellen

Det traditionella sättet att arbeta, det som ofta kallas för vattenfallsmodellen, har sitt ursprung i löpande bandindustrin. Det utgår från en noga planerad sekvensmodell där man inte tar nästa steg i processen förrän steget innan är avklarat, exempelvis att ett tillverkande företag designar, producerar, testar och levererar i en flödande linje. Det är en uppifrån och nedprocess som inte ger mycket utrymme för förändringar längs vägen.

 

Vattenfallsmodellen hängde med till mjukvarumarknaden, men utvecklarna kände snart att det inte var ett effektivt arbetssätt. Det var för stelt och oflexibelt och hindrade utvecklarna från att ta fram mjukvaran så effektivt som möjligt. 2001 valde därför en grupp mjukvaruutvecklare och programmerare i USA att ta fram The Agile Manifesto. Det beskriver den agila metodiken där arbetssättet anpassas efter hur projektet utvecklas. Det handlar om att vara adaptiv och att hela tiden granska och utvärdera processen för att kunna lösa de problem och nya behov som kan dyka upp längs vägen.

Det agila arbetssättet grundar sig i att processen har flera mindre delmål istället för ett stort slutmål. I agila metoder som Scrum och Kanban utförs arbetet i kortare etapper (även kallat för sprintar) där varje etapp använder reflektion för att kunna ställa om och förändra vid behov. Teamen och medarbetarna stämmer hela tiden av med varandra, testar och utvärderar löpande, och har möjlighet att göra snabba förändringar så fort de upptäcker nya behov och problem. Kortfattat kan det agila arbetssättet beskrivas så här:

 • Det finns utrymme för löpande förändring istället för att nitiskt följa en plan.
 • Fokus ligger på ett fungerande slutresultat istället för att följa en dokumenterad process.
 • Planering och testning sker i varje steg av processen, inte bara i början respektive slutet.
 • Det är ett tätare samarbete mellan de olika teamen eller avdelningarna i processen.
 • Man jobbar tillsammans med kunden istället för mot kunden.
 • Det är mer lösningsorienterat och ger arbetslagen och medarbetarna större frihet att själva hitta det bästa sättet att nå sina mål.

Så går det att arbeta agilt inom industrin

Att det agila arbetssättet föddes inom mjukvaruutveckling är kanske inte så konstigt. Det är trots allt mycket enklare att ändra i kod än det är att ändra på processen att bygga ett hus eller en bil. Därför har agila metoder främst använts inom områden där marknaden förändras hastigt och där produkten kan behöva ändras under processen. Numera stämmer det här på i princip alla områden, även när det kommer till industriella processer som att tillverka hus och bilar. Det som är viktigt med agilt arbete inom industrin är att det finns ett tydligt ändamål med det.

Säkerställ ett bra ledarskap i en automatiserad värld

Ladda ner din guide

7 tips för att lättare lyckas med agila arbetssätt

I dag har många industriella företag anammat ett agilt arbetssätt för att kunna få en snabbare produktutveckling och en bättre kundanpassning. Det gör det också lättare att hantera fler projekt samtidigt och bli klar med dem snabbare. Men vad är bör ni tänka på för lyckas med ert agila arbetsätt? 

 1. Ha ett klart svar på frågan varför verksamheten ska arbeta agilt. Vilka effekter ska uppnås av de här metoderna?
 1. Utgå från den egna verksamheten. Använd de agila metoder som fungerar och skippa de som är irrelevanta. Hela tanken med att arbeta agilt är att fokusera på det som funkar. Det är mer ett sätt att tänka än det är en fast utsatt metodik.
 2. Använd en decentraliserad beslutsprocess och träna teamen i hur de arbetar mer självständigt.
 1. Den agila metoden Kanban är inspirerad av produktionsindustrin och är därför lätt att anpassa till industriella processer. Den går ut på att processen baseras på aktuell efterfrågan istället för på behovsprognoser. Det som inom produktionsindustrin kallas för pull.
 1. Visuell planering är viktig för kommunikationen inom agila metoder (framför allt inom Kanban). Utgå från bilder för att skapa förståelse; det kan vara allt från post it-lappar till digitala dashboards.
 1. Gör inte förändringarna för snabbt. Ta små steg och ha löpande avstämningar.
 2. Börja gärna med ett pilotprojekt som har rätt förutsättningar. Det vill säga något som inte har gjorts förut och som har en viss osäkerhet. Våga misslyckas och lär av processen.

Fördelarna med att arbeta agilt

En tydlig vinst med ett agilt arbetssätt inom industrin är att den löpande utvärderingen av delmålen gör det lättare att identifiera och åtgärda eventuella flaskhalsar som uppstår i kapaciteten. Det gör att det går att optimera processerna och minska driftsstörningarna.

Fler anledningar till varför organisationer och företag allt mer anammar ett agilt arbetssätt;

 • Produkter eller tjänster kan snabbare utvecklas utifrån vad kunderna önskar, konkurrenternas senaste lösningar och teknikens nya möjligheter.

 • Det går att ligga i framkant och leverera en produkt eller tjänst som möter kundernas aktuella behov.

 

 • Genom feedback kan företag direkt förstå vad som behöver förändras och göra snabba korrigeringar utan att behöva gå tillbaka i processen och förlora både tid och pengar.

 

 • Tvärfunktionella och självständiga team arbetar mer lösningsorienterat och delar kunskap mellan varandra. Kreativitet, samverkan och innovationsförmåga främjas.

 

 • Kunden kan involveras i processen för en mer personligt anpassad lösning.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.