Fri prövning och reell kompetens

Här får du information om hur tolkning av fri prövning och reell kompetens görs på Lernia.

Fri prövning

Fri prövning innebär att vi gör en mer utförlig behörighetsbedömning som inte enbart grundar sig på formella kunskaper baserade på betyg. 4§ är en bestämmelse i förordningen som innebär att utbildningsanordnaren vid behörighetsprövning kan frångå kravet på:

  • Grundläggande behörighet
  • Kunskaper i svenska för dem som inte har svenska, danska, färöiska, isländska eller norska som modersmål
  • Särskilda förkunskaper

Utbildningsanordnaren ska då istället bedöma om den sökande kan tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. När urvalet är genomfört får den här gruppen utgöra högst 20 procent av det totala antalet antagna.

Motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser

För sökande som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen till våra yrkeshögskoleutbildningar. Den sökande ska i sin ansökan skicka med information som beskriver vad hen saknar samt andra styrkande dokument i form av arbetsgivarintyg, betyg från högre studier, testresultat, annan dokumentation eller liknande för att påvisa att hen ändå har vad som krävs. 

Det är den sökandes eget ansvar att påvisa att hen har motsvarande kunskaper och/eller att hen kommer klara utbildningen trots att det saknas formella betyg för ett eller flera behörighetskrav. I den individuella prövningen ställs alltid den åberopade kompetensen i förhållande till den specifika utbildningen man gjort en ansökan till.

Dela gärna