Fri prövning och reell kompetens

Här får du information om hur tolkning av fri prövning och reell kompetens görs på Lernia.

Fri prövning

Fri prövning innebär att vi gör en mer utförlig behörighetsbedömning som inte enbart grundar sig på formella kunskaper baserade på betyg. 4§ är en bestämmelse i förordningen som innebär att utbildningsanordnaren vid behörighetsprövning kan frångå kravet på:

  • Grundläggande behörighet
  • Kunskaper i svenska för dem som inte har svenska, danska, färöiska, isländska eller norska som modersmål
  • Särskilda förkunskaper

Utbildningsanordnaren ska då istället bedöma om den sökande kan tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. När urvalet är genomfört får den här gruppen utgöra högst 20 procent av det totala antalet antagna.

Reell kompetens

För att kunna åberopa reell kompetens och ges möjlighet till en individuell prövning måste den sökande kunna styrka följande för att anses uppfylla kraven för grundläggande behörighet:

Lägst betyg E (godkänt eller 3) i följande gymnasiekurser:

  • svenska eller svenska som andraspråk kurs 1 och 2 (svenska A och B/svenska som andraspråk A och B)
  • engelska 5 (engelska A)
  • matematik 1 (matematik A)
  • samhällskunskap kurs 1b (samhällskunskap A) samt
  • tre års arbetslivererfarenhet efter 19 års ålder.

Den sökande skickar in en ansökan under ansökningsperioden och bifogar nödvändiga bilagor. Det som efterfrågas är dokumentation/bekräftelse av verksamheter/kunskaper/erfarenheter som bedöms täcka upp för avsaknaden på de övriga formella förkunskapskraven och som anses ha betydelse för den sökandes möjligheter att lyckas med studierna. Olika slag av intyg, testresultat, dokumentation kan användas. I vissa fall kan validering komma ifråga. I den individuella prövningen ställs alltid den åberopade kompetensen i förhållande till den specifika utbildningen man gjort en ansökan till.

Dela gärna