<
Anette Hedberg 2000X1051

Fråga experten - Ska du använda tester eller inte vid rekrytering och inhyrning?

Att säkerställa en viss kompetens eller egenskap via ett test kan vara avgörande i en rekryteringsprocess. Hur ska vi annars veta att det vi kan läsa oss till i ett cv och det vi får höra under en intervju faktiskt stämmer med verkligheten? Det viktiga är att använda testen på rätt sätt, i en lugn miljö, med väl förberedda kandidater och där vi själva vet vad vi letar efter.


Lernias bemanningsexpert Anette Hedberg svarar

Viktigt med genomarbetad kravspec

De flesta tester som används i rekryteringssammanhang bygger på att kandidaten själv får göra en bedömning av hur vissa påståenden stämmer med de egna egenskaperna. Resultatet av dessa kan sedan hjälpa till att fånga upp den bäst lämpade kandidaten till en viss tjänst. Självklart bygger det här resonemanget på att rekryteraren vid starten av processen fått en ordentlig och väl genomarbetad kravspecifikation att utgå ifrån.

Skjut inte från höften

Att skjuta från höften ger ingen framgång, utan det hela bygger naturligtvis på att vi är säkra på vad vi behöver hos kandidaten för att hen ska lyckas i sitt uppdrag och bli en bidragande faktor hos rekryterande företag. Det finns dock en del fallgropar att se upp för – kanske lägger vi för stor vikt vid ett testresultat i stället för att se det som ett komplement till kandidatens bakgrund och erfarenhet.

Behöver ni extrapersonal?

Att genomföra test

Måste göras i lugn miljö

Det kan också finnas en risk för att kandidaten har genomfört testet i en stressande miljö eller under ogynnsamma omständigheter (trots att rekryteraren förklarat vikten av att sitta ostört och med bra teknik), vilket kan ge ett testresultat som inte riktigt stämmer med kandidatens kompetens och förmåga. Det finns också rekryteringsprocesser som bygger enbart på att urval sker via ett test, men här kan ett eller annat guldkorn försvinna, av skäl jag tidigare nämnt.

Kan avgöra vid likvärdiga kandidater

Min erfarenhet säger att det bästa resultatet får vi genom att möta och samtala med kandidaten, och om en samlad bild av kompetens, erfarenhet, attityd och inställning visar att det är en bra kandidat kan testerna hjälpa till med det slutliga urvalet. Detta gäller framför allt om två kandidater ställs mot varandra och upplevs som likvärdiga. I sådana fall kan testernas förmåga att visa egenskaperna hos kandidaterna ge en fingervisning om vem som passar bäst för tjänsten.

Bra redskap för att befästa egenskaper

Jag tycker att tester är ett viktigt redskap i en rekryteringsprocess, framför allt när det gäller specialistroller. Då handlar det om att göra personlighetstester som mäter bland annat uthållighet och framtidstro, för att befästa att det som framkom vid intervjutillfället, se att det verkligen stämmer. Däremot får inte tester ta överhanden, du ska inte enbart förlita dig på ett test.