<
Lernia NB April 2021 LAS Stor

Arbetsgivare kan slippa betala lön under tvist

Arbetet med nya LAS har tagit många turer. När ny lagstiftning träder i kraft, vilket planeras infalla nästa år, kan både små och stora företag påverkas. Till exempel kan arbetsgivare slippa betala lön under tvistetiden. Har du koll på de viktigaste förändringarna?


Nya LAS

Har du koll på de viktigaste förändringarna?

Vi har tagit hjälp av Carin Ulander-Wänman, docent i arbetsrätt vid Umeå universitet, för att reda ut hur detta kan påverka arbetsgivare.

Hur långt har arbetet kommit?

– Nya regleringar, främst i den nuvarande lagen om anställningsskydd, bygger på den så kallade principöverenskommelsen mellan Svenskt näringsliv och PTK, som även de två LO-förbunden Kommunal och IF Metall anslutit sig till, förväntas utgöra grunden i den uppdaterade lagen – nya LAS, säger hon.

Regeringen har tillsatt tre utredningar:

  • anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor,
  • en ny offentlig omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd och
  • ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

I månadsskiftet maj-juni presenteras resultatet från dessa och därefter kommer regeringen arbeta för att förslagen ska kunna bli lag. Den nya lagstiftningen är tänkt att träda i kraft före halvårsskiftet 2022.

Tillfälliga medarbetare får lättare en tillsvidareanställning

Den nuvarande allmänna visstidsanställningen, det vill säga tidsbegränsad anställning, ersätts med särskild visstidsanställning och det blir lättare för tillfälliga medarbetare att få en fast tjänst.

Så är det nu: Om en person har haft en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod har hen rätt till en tillsvidareanställning.

Så kan det bli med nya LAS: Efter att ha varit särskilt visstidsanställd i sammanlagt mer än tolv månader inom fem år har medarbetaren rätt att bli fast anställd.

Gravid Kvinna Vid Dator

Hyvling – deltidsanställning i turordning

För några år sedan blev det rabalder när Coop skulle förändra verksamheten genom att skära ner på arbetstid. I stället för att minska antalet anställda ville företaget ha kvar alla medarbetare, men dra ner på antalet heltidstjänster. Vissa personer som arbetat länge fick gå ner i tid medan vissa nyanställda kunde få behålla sina heltidstjänster.

Så är det nu: Enligt Coopdomen eller hyvlingsdomen (AD 2016 nr 69 för den som vill läsa mer) som kom 2016 kan du som arbetsgivare skära ner på arbetstiden och välja vem du erbjuder deltidsanställning.

Så kan det bli med nya LAS: Om du ska förändra verksamheten och det enbart handlar om att minska sysselsättningsgraden ska deltidsanställningar erbjudas i turordning. De som är senast anställda ska först erbjudas deltid. De som har arbetat längre får i större utsträckning behålla sina heltidstjänster.

Kompetensutveckla medarbetare

Nytt är också att alla medarbetare som har arbetat i minst åtta år, och i genomsnitt minst 16 timmar per vecka, ska ha möjlighet att vidareutbilda sig. Det kallas kompetensutvecklingsgaranti där staten går in och betalar 80 procent av lönen som ett vuxenstudiestöd för heltidsstudier under nästan ett år.

– Eftersom vi vet att kvalifikationer är den viktigaste faktorn för att vara attraktiv på arbetsmarknaden är det här en väldigt viktig del för arbetstagaren. Som arbetsgivare har du möjlighet att få din personal kompetensutvecklad med hjälp av statliga medel, säger Carin Ulander-Wänman.

Dialog

Behöver ditt företag fler medarbetare?

Arbetsgivare behöver inte betala lön under tvist

När en medarbetare sägs upp och bedömningen är att det saknas en saklig grund och en tvist kring detta uppstår kan det bli dyrt för arbetsgivaren.

Så är det nu: Om en anställd sägs upp på grund av till exempel misskötsel och det uppstår en tvist och ärendet hamnar i domstol, är arbetsgivaren skyldig att betala lön under tvistetiden, som kan vara mer än ett år i vissa fall. Arbetsgivaren får ingen kompensation för detta även om denne vinner målet.

Så kan det bli med nya LAS: Arbetsgivaren slipper betala lön under tvistetiden, med undantag för fackliga företrädare på arbetsplatsen, de har fortfarande rätt till lön under tvistetiden.

Du kan undanta fler medarbetare vid arbetsbrist

Få saker har varit så uppmärksammade som turordningsreglerna när det gäller förändringen av LAS. Principen bygger på ”sist in, först ut” vid en eventuell arbetsbrist. Men det går att göra vissa undantag från detta.

Så är det nu: Företag med upp till tio anställda kan göra undantag för två personer vid uppsägning.

Så kan det bli med nya LAS: Undantaget för hur många arbetstagare arbetsgivaren kan undanta innan det görs en turordning för vem som ska sägas upp först har utökats till tre personer. Det gäller oavsett storlek på företaget.

Lättare att säga upp av personliga skäl

Det kommer att bli lättare för arbetsgivaren att säga upp någon av personliga skäl. Detta rör termen saklig grund som nu blir sakliga skäl, om riksdagen röstar igenom det nya förslaget. Till sakliga skäl räknas om arbetstagaren allvarligt brutit mot anställningsavtalet genom exempelvis arbetsvägran, samarbetssvårigheter, missbruk eller brott.

Så är det nu: Om en person missköter sig på arbetet vägs det in hur länge hen varit anställd och felfri inom företaget. Arbetsgivaren är skyldig att ta till varningar och flera omplaceringsåtgärder innan personen kan sägas upp.

Så kan det bli med nya LAS: I den nya regleringen tittar man på vad det är som faktiskt har skett. Det är själva misskötseln som bedöms, inte hur länge personen varit anställd eller hur hen har fungerat på arbetsplatsen tidigare. Tröskeln för vad som kan vara misskötsamhet sänks och färre omplaceringsåtgärder krävs innan personen kan sägas upp.

Sammanfattningsvis: 5 förändringar med nya LAS enligt parternas önskemål i principöverenskommelsen:

  1. Visstidsanställda får snabbare rätt till fast anställning.
  2. Dina medarbetare kan kompetensutvecklas för statliga medel.
  3. Fler medarbetare kan undantas från turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
  4. Lättare att säga upp medarbetare av personliga skäl.
  5.  Du behöver inte betala lön under tvist.