Skip to main content
Så blir företaget mer hållbart

Så blir företaget mer hållbart

Svenska företag arbetar hårt med hållbarhet, men en stor omställning väntar och vi är fortfarande bara på startsträckan. Det menar Susanne Arvidsson, docent i finansiering och redovisning på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

– Det är en stor utmaning att ställa om våra företag mot mer hållbara organisationer och att börja koppla detta till värdeskapande, säger Susanne Arvidsson som har forskat kring hållbarhet och även är ordförande för rankningen Hållbara bolag.

Svenska företag bäst på klimat och miljö

Hon leder arbetet med Hållbara bolag som varje år undersöker hållbarheten hos stora svenska företag enligt sju kategorier; anti-korruption, personal, miljö och klimat, hållbarhetsstrategier och SDG, standards och certifikat, kapitalmarknadspåverkan och övrigt. Det som svenska företag är bäst på utifrån denna undersökning är fortfarande klimat och miljö.

– Vi har en tuff miljölagstiftning och en debatt i Sverige där stort fokus är på klimat och miljö. Men det är fortfarande mycket som ska till, man kan säga att vi har kommit långt på startsträckan. Det är fortfarande många företag som pratar om policy och strategier. Det vi vill är att det ska kopplas till hur man arbetar, säger hon.

När Susanne Arvidsson säger ”hur” vill hon att det tydligt ska framgå just hur arbetet vävs in i den ordinarie verksamheten.

– Om man inte kopplar arbetet till ”hur” är det stor risk att det inte är integrerat i organisationer, rutiner, processer, praxis, modeller etcetera.

Stora Enso etta i rankningen

Ett industriföretag som lyckats extra bra med sitt hållbarhetsarbete är Stora Enso. Både 2018 och 2019 toppar de listan i kategorin ”material” i hållbarhetsrankningen.

– Hållbarhet genomsyrar allt vi gör, vår ambition är att ersätta fossilbaserade material, såsom plast, med träfiber. I Sverige är vår produktion i princip helt klimatneutral och i Sverige har vi tack vare hållbart skogsbruk dubbelt så mycket skog idag som för hundra år sedan. Vi har också ett arbete att göra här, vi måste utbilda våra medarbetare och skapa en stolthet för alla bra saker som vi gör och bidrar till, säger Karin Levander, Employer Branding-ansvarig Sverige på Stora Enso.

Banker och ägare efterfrågar hållbarhet

Men efterfrågan på hållbarhet kommer inte längre bara från konsumenter och anställda, menar Susanne Arvidsson.

– Nu ser vi också hur banker och ägare börjar intressera sig för hur det ser ut. Där handlar det om risk och avkastning och ser man att det finns risker med att inte prestera inom hållbarhetsområdet så är det också något som påverkar avkastningen, säger Susanne Arvidsson.

Extrapersonal vid arbetstoppar?

Se våra bemanningstjänster

Saknas jämförbara parametrar

En stor utmaning i arbetet med att ranka hållbarhet hos företag är att det inte finns några jämförbara parametrar.

– Alla presenterar sitt arbete på olika sätt, det handlar om att gå igenom text på hemsidor till exempel, vi saknar KPI (Key Performance Indicators) och standard, nyckeltal som vi har på det finansiella området, säger Susanne Arvidsson.

Viktigt att dela misstag

Ytterligare en utmaning är att få företagen att våga dela med sig av satsningar som inte gått så bra. Susanne Arvidsson betonar betydelsen av mål 17 av FN:s globala hållbarhetsmål som handlar om vikten av samarbete över alla gränser för att skapa hållbar utveckling i världen.

– Här ingår att vi behöver tala om misstag och dela erfarenheter. ”Vi gjorde så här, det var inte särskilt bra, däremot har vi förändrat processerna och gör så här i stället”, Jag tror på gränsöverskridande diskussioner oavsett om det gäller mellan olika intressenter, olika aktörer av värdekedjan eller olika branscher.

Vad kommer att krävas i framtiden för att klassas som hållbart?

– Jag ser inget stopp på utvecklingen, det här kommer att bli en naturlig del i att driva företag.

Vad är viktigaste för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete?

– Det absolut viktigaste är att detta kommer uppifrån. Styrelsen och ledningens ton är avgörande för hur hållbarhetsarbetet integreras i en organisation. Det är otroligt centralt att ha styrelserepresentanter som har kunskap om hållbarhet. Det krävs engagerade ledare som kan inspirera och förmedla vikten av detta till resten av organisationen, säger Susanne Arvidsson.

10 frågor – så skärper ni hållbarhetsarbetet på ert bolag

  1. Ingår hållbarhet i företagets styrdokument som policys och vision? Hur håller ni dessa styrdokument levande bland medarbetarna?
  2. Har du tagit farliga ämnen i beaktning redan vid produktutvecklingsstadiet?
  3. Ställer du krav på ett aktivt hållbarhetsarbete hos dina leverantörer?
  4. Använder du miljövänliga material och råvaror i dina produkter?
  5. Väljer du ekologiska, miljö- och rättvisemärkta produkter vid inköp?
  6. Tittar du på material, kemikalier, vattenanvändning och djurskydd i din produktion?
  7. Använder du miljöanpassade transporter för frakt och distribution av dina produkter?
  8. Informerar ni kunden hur de kan hantera produkten för att minska miljöpåverkan?
  9. Har ni vidtagit åtgärder för att minska utsläppen när det gäller till exempel resor och energibesparing för personalen?
  10. Är hållbarhet ett centralt budskap i er kommunikation?

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender