<

2023-10-26

Rapport

Lernias delårsrapport 1 januari – 30 september 2023: Intäkterna ökar men rörelseresultatet minskar

För tredje kvartalet 2023 ökade Lernias nettoomsättning i jämförelse med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade med 8 procent för kvartalet och med 5 procent för delårsperioden. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster minskade jämfört med föregående år och uppgick för tredje kvartalet till 22 (32) mkr och för delåret till 4 (45) mkr.

– Lernias marginal har pressats nedåt både under kvartalet och delårsperioden på grund av ett mycket svagt resultat för utbildningsverksamheten samt slopade ungdomssubventioner på arbetsgivaravgifter. Dessutom hade våra bemanningskunder vissa produktionsstörningar under första kvartalet som påverkat resultatet negativt. Vi ser dock att efterfrågan är fortsatt stark på våra bemanningstjänster, säger Veronica Rörsgård, VD för Lernia.

För bemanningsverksamheten ökade intäkterna under kvartalet, medan marginalen sjönk jämfört med föregående år på grund av de slopade subventionerna av arbetsgivaravgiften för unga under 23 år. Lernia anställer en hög andel unga, som genom oss får chansen till sitt första jobb eller att ta ett kliv vidare i sin yrkesbana. Lernia är fortsatt Sveriges tredje största bemanningsföretag och går framåt i alla segment enligt Kompetensföretagens senaste statistik, där bolagets marknadsandel inom yrkesarbetare ökar till drygt 15 procent och även ökar inom tjänstemän och rekrytering.

– För första gången är nu Lernia på topp 20 i alla marknadssegment. Att vi tar marknadsandelar inom våra tillväxtområden, rekrytering och bemanning av tjänstemän, är en tydlig indikation på att vårt ökade fokus ger resultat, säger Veronica Rörsgård.

Under hösten startar Lernia fem nya korta YH-kurser inom Teknik och tillverkning vilket är ytterligare ett led i bolagets strategi att bidra till företags kompetensförsörjning. Utmaningarna fortsätter dock för Lernias verksamhet inom arbetsmarknadsutbildning som under kvartalet tappat över 20 procent av deltagarna jämfört med samma period föregående år. Alltför få elever anvisas till utbildningarna och platser står därför tomma. Detta tillsammans med vissa avetableringar förklarar de låga intäkterna för utbildningsverksamheten. I kombination med höga fasta kostnader blir följden att resultatet är fortsatt kraftigt negativt.

– Efter en omfattande analys och dialog med Arbetsförmedlingen har Lernias koncernledning och styrelsen gemensamt fattat beslutet att inte lämna in anbud till myndighetens upphandling av Industritekniska utbildning (ITU). Med de nuvarande upphandlingsvillkoren och de mycket låga volymerna av anvisade deltagare ser vi inte att det finns förutsättningar att skapa en långsiktigt lönsam verksamhet för de industritekniska utbildningarna. En omstrukturering av utbildningsdivisionen har inletts och kostnaden för detta påverkar segmentets resultat negativt med 5 mkr under perioden säger Veronica Rörsgård.

Både intäkter och resultat för Lernias matchningsverksamhet har minskat under kvartalet vilket förklaras av lägre volymer. Arbetsförmedlingen publicerade en ny prognos i slutet av juli där deltagarvolymen sänktes cirka 25 procent jämfört med prognosen i april 2023. Lernia bibehåller en stark marknadsposition och är den näst största leverantören inom Rusta och matcha 2, samtidigt som totala antalet leverantörer ökat. Lernia ser kontinuerligt över sina etableringar och finns nu på 87 orter. Lernias omställningstjänster inom TSL-systemet* har ökat jämfört med samma period föregående år. Detta till följd av att behovet av omställningstjänster ökar samtidigt som konjunkturen blir svagare, där vi ser ökade varsel inom bygg, industri och restaurang som följd.

– Företagens kompetensförsörjning är en strategisk fråga för det svenska samhället, och Lernia står väl rustade för att genom breddat fokus och utveckling av vårt erbjudande bidra med just det säger Veronica Rörsgård. Under delårsperioden har Lernia bidragit till att ca 9 600 personer har fått nytt arbete.

Rapporten i sin helhet hittar du under rubriken Bilagor längre ned på sidan.
Samtliga rapporter hittar du på lernia.se.

* Trygghetsfonden TSL är en organisation för kollektivavtalad omställningsförsäkring baserad på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Bilagor

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se