<

2024-02-16

Pressmeddelande

Lernias bokslutskommuniké 2023: Ökade intäkter men ett lägre rörelseresultat

Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 3 482 (3 269) mkr och ökade med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens rörelseresultat minskade för helåret till -11 (44) mkr, till stor del beroende på kostnader för omstrukturering av utbildningsverksamheten (arbetsmarknadsutbildningar och Komvux) som påverkat koncernens rörelseresultat för helåret med -24 (0) mkr. Även bemannings- och rekryteringsverksamheten uppvisar ett lägre resultat jämfört med föregående år främst till följd av högre arbetsgivaravgifter för unga under 23 år.

Bemannings- och rekryteringsverksamhetens nettoomsättning för 2023 ökade med 10 procent jämfört med 2022, och uppgick för helåret till 3 050 (2 765) mkr och var för första gången högre än 3 mdkr. Rörelseresultatet minskade och uppgick till 64 (109) mkr.

Utbildningsverksamhetens nettoomsättning för helåret uppgick till 288 (344) mkr och rörelseresultatet till -44 (-37) mkr. Minskningen är främst hänförlig till avetableringar på flera orter samt minskade anvisningar inom arbetsmarknadsutbildningar och Komvux. Yrkeshögskolan fortsätter att visa god tillväxt och lönsamhet, och i tilldelningen av nya utbildningar från Myndigheten för yrkeshögskolan den 11 januari 2024 fick Lernia den högsta andelen tilldelade utbildningar någonsin och fortsätter öka sina marknadsandelar.

Matchningsverksamheten har påverkats negativt av minskade deltagarvolymer inom tjänsten Rusta och Matcha och en fortsatt hög konkurrens med ett stort antal bolag inom tjänsten. Helårets nettoomsättning uppgick till 144 (160) mkr, en minskning med 10 procent jämfört samma period föregående år. Trots det behåller Lernia en stark marknadsposition och är fortsatt den näst största leverantören på marknaden.

– Lernia stärker företags konkurrenskraft genom kompetens, och med vårt breda erbjudande inom utbildning, matchning, bemanning och rekrytering leder vi utvecklingen av framtidens arbetskraft. Under 2023 har vi även startat en rad initiativ för att utveckla vår digitala kapacitet och utöka vårt tjänsteutbud, med målet att bli en ännu starkare spelare på svensk arbetsmarknad. Under året har Lernia bidraget till att 12 000 personer fått ett nytt arbete, säger Veronica Rörsgård, VD Lernia.

Läs rapporten i sin helhet under rubriken Dokument nedan eller på sidan Finansiell information på lernia.se.

Profilbild för Åsa Lundell

Åsa Lundell

Marknads- och kommunikationschef

Bilagor

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se