Validering


Validering synliggör och översätter individers reella kompetens till formell kunskap i form av intyg eller betyg. Lernia arbetar med validering i samarbete med såväl företag som myndigheter och kommuner.

Validering är ett verktyg för att synliggöra och erkänna en individs kompetens. Oavsett var, när eller hur den har förvärvats; i det formella utbildningssystemet eller på annat sätt, inom Sverige eller utomlands, nyligen eller för länge sedan.

Lernia utför valideringar i samarbete med:

 • Företag – Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar inom validering till företag som önskar synliggöra och bekräfta kunskaper i sin personalstyrka.
 • Myndigheter – Individer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknar formell utbildning har möjlighet att få sina kunskaper validerade. Lernia har avtal med Arbetsförmedlingen inom en rad branscher.
 • Kommuner – Inom kommunal vuxenutbildning finns möjlighet att validera sina kunskaper inom ramen för alla kurser som Lernia erbjuder.

Validering möjliggör för individer att:

 • Få formella bevis på sin kompetens.
 • Kunna påbörja studier på rätt nivå och få möjlighet att förkorta utbildningstiden vid fortsatta studier.
 • Öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
 • Öka möjligheten att få ett arbete inom sitt kompetensområde.

Validering kan vara rätt väg för någon som:

 • Har arbetat eller utbildats utomlands och saknar dokumentation.
 • Är arbetslös eller riskerar att bli det och vill förkorta vägen till ett nytt arbete.
 • Är anställd och vill stärka sin ställning på arbetet genom att få sina kunskaper bekräftade.
 • Tänker börja studera och har erfarenheter som kan förkorta tiden i utbildningen.
 • Har genomgått en arbetsmarknadsutbildning, internutbildning, studiecirkel eller andra typer av studier utanför skolan.
 • Har varit aktiv i föreningsliv eller liknande som gett kunskaper som kan valideras.

Genom Lernias kvalitetssäkrade valideringsprocess kartläggs, bedöms och dokumenteras kunskaper, färdigheter och förmågor som en individ tillägnat sig sedan tidigare.

Lernias valideringscentrum

Lernias valideringscentrum erbjuder helhetslösningar där vi utgår från individens behov och förutsättningar. Vår kvalitetssäkrade valideringsprocess skapar rätt förutsättningar för validering, utbildning och jobbmatchning.

Våra medarbetare följer individen under hela valideringsprocessen, från förankring till kompetensbevis. Vi erbjuder även kompletterande utbildning för de individer som genomgått validering och behöver kompletterande utbildningsinsatser, samt relevant jobbmatchning.

 • Vi har en fastställd legitim och enhetlig modell som följer nationella riktlinjer.
 • Vår valideringsprocess är rättvis, mätbar och pålitlig så att alla individer valideras jämbördigt.
 • Vårt digitala IT-verktyg erbjuder en systematiserad valideringsprocess och individen kan följa hela förloppet.
 • Vi har certifierade valideringsutförare som har lång erfarenhet av validering.
 • Lernias pedagogiska förhållningssätt belyser vägledning och bedömning som två viktiga inslag i valideringsprocessen.

Valideringsprocessen på Lernia består av fyra olika delprocesser:

 • Översiktlig kompetenskartläggning
 • Fördjupad kompetenskartläggning
 • Kompetensbedömning för intyg
 • Kompetensbedömning för bevis

Före valideringen får individen information om möjligheter och rättigheter. Som ett led i vägledningen genomförs en inledande kompetenskartläggning som resulterar i en valideringsplan. Valideringens grundstruktur utgörs av kartläggning och bedömning av individens reella kompetens. I bedömningen ingår krav som måste vara uppfyllda för att resultatet ska vara legitimt, likvärdigt och rättssäkert.

Kommuner och validering

Validering innebär att individens kunskaper och erfarenheter synliggörs och ges ett värde i reell kompetens. Inom kommunal vuxenutbildning finns möjlighet att validera sina kunskaper inom ramen för alla kurser.

Validering ska alltid utgå ifrån individens förutsättningar och behov. Inom kommunal vuxenutbildning får validering ske inom ramen för alla kurser.

Validering innebär en möjlighet att få sin kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd. Individen kan genom att validera sina kunskaper öka förutsättningarna att komma in på arbetsmarknad och studier. Validering ger också en ökad möjlighet att klarlägga kunskapsnivån för att kunna anpassa eventuella fortsatta studier till individens behov. Genom validering kan individen ges möjlighet till förkortad studiegång.

Den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömd via validering ska ha möjlighet att få dessa dokumenterade skriftligt. Detta görs i form av ett intyg. Kunskap och kompetens som motsvarar delar av en kurs kan dokumenteras i ett intyg. Även annan kunskap och kompetens som framkommit vid valideringen kan dokumenteras i intyget. Betygssättning efter validering sker inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare genom prövning.

Kontakta oss gärna om du verkar inom kommunal vuxenutbildning och vill veta mer om validering.

Myndigheter och validering

Personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknar formell utbildning har möjlighet att få sina kunskaper validerade. Lernia har avtal med Arbetsförmedlingen inom en rad branscher.

Genom validering synliggörs och erkänns en individs kompetens. Oavsett var, när eller hur den har förvärvats – i det formella utbildningssystemet eller på annat sätt, inom Sverige eller utomlands, nyligen eller för länge sedan. 

Individer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknar formell utbildning har möjlighet att validera sina kunskaper. Lernia har valideringsavtal med Arbetsförmedlingen inom följande områden:

 • Restaurang och storhushåll
 • Bageri och konditori
 • Vård och omsorg
 • Bygg
 • Svets
 • CNC
 • Lokalvård


Vad leder valideringen till?

 • Möjlighet till formellt bevis på kompetens.
 • Ökad möjlighet för den sökande att konkurrera på arbetsmarknaden.
 • Möjlighet att förkorta eventuell kompletterande utbildningstid genom att påbörja denna på rätt nivå.
 • Möjlighet för den sökande att få ett arbete inom rätt kompetensområde.


Vilka förkunskaper krävs?
Erfarenhet från arbete inom något av områdena restaurang och livsmedel eller bageri. Erfarenhet från lokalvård, vård och omsorg, bygg och anläggning, svets och plåt eller CNC.

Företag och validering

Behöver du validera dina medarbetares kompetens? Lernia erbjuder skräddarsydda helhetslösningar till företag som vill synliggöra och bekräfta kunskaper i sin personalstyrka.

Validering görs för att identifiera och synliggöra den kompetens som en anställd informellt inhämtat och utvecklat på arbetsplatsen och genom tidigare erfarenheter. Valideringen möjliggör att denna informella kompetens bekräftas och blir kommunicerbar och överförbar. 

Att tydliggöra en verksamhets personalkompetens genom validering kan till exempel innebära:

 • Att det blir lättare för personalen att byta tjänster internt, eftersom varje medarbetares kompetens är definierad.
 • Att personalstyrkan kan skifta områden vid upp- och nedgångar i produktionen.
 • Att personalbrist på grund av pensionavgångar kan undvikas, då en redan anställd har möjlighet att validera sina kunskaper och överta tjänsten.
 • Att samarbete med andra branscher och verksamheter underlättas eftersom validerade kunskaper är formella och jämförbara.
 • Att den anställde kan i sin karriär utvecklas inom företaget.

I vår helhetslösning erbjuder vi verktyg och metoder där vi synliggör och kvalitetssäkrar kompetensen utifrån företagets behov. Vi skapar tillsammans med kunden målsättningar för att uppnå resultat. Vi använder oss av ett utarbetat pedagogiskt förhållningssätt, där vi anpassar genomförandet av valideringsprocessen utifrån den anställdes behov. Våra valideringsutförare har lång erfarenhet av valideringsprocessen. 

Ett företag - alla kompetenslösningar


10 800

uthyrda konsulter

34 400

utbildade personer

1 500

samarbeten med företag

Dela gärna