<
Kundservice
Bra kollegor är viktigare än lön

Undersökning 2021

Under 2021 genomfördes undersökningen under coronapandemins slutskede. Pandemin förändrade villkoren på jobbet för många människor. Utmärkande resultat för undersökningen är att de allra flesta svenskar är nöjda med sitt arbete. Det som gör svenskarna nöjda på jobbet handlar främst om bra kollegor, men även lön och att man känner att jobbet är meningsfullt. Faktorer som driver missnöjdhet är främst bristande ledarskap.


Resultatet av undersökningen visar att en majoritet av personerna i målgruppen – nästan 8 av 10 – är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt nuvarande arbete. Bland dem som är missnöjda är den vanligaste anledningen till detta att man upplever ett bristande ledarskap på arbetsplatsen.

Varannan har någon gång under det senaste året funderat på att söka nytt jobb.

En relativt stor grupp, nästan 6 av 10, kan tänka sig att byta bransch.

Fler än hälften kan dessutom tänka sig att vidareutbilda sig inför ett sådant byte.

Utbildning, Data/IT och kultur, nöje och fritid är de branscher som flest vill arbeta inom.

När respondenterna ombeds rangordna vad de tycker är viktigast med ett arbete hamnar kollegor jag trivs med, en bra lön och att känna att jobbet är utvecklande i topp. Minst viktigt är att arbetsgivaren tar ställning i samhällsfrågor.

Drygt 1 av 3 skulle kunna tänka sig att flytta till en annan ort för arbete. Många kan tänka sig att flytta vart som helst i landet, men när länen rangordnas efter andelen som kan tänka sig att flytta dit för jobb hamnar storstadslänen i topp.

För drygt hälften har Coronapandemin på något sätt påverkat deras arbete. En majoritet av dem har påverkats positivt i den bemärkelsen att de fått möjlighet att arbeta hemifrån. 4% har blivit av med sitt arbete och 3% har fått färre arbetspass.

Arbetssituation idag

Den stora majoriteten av personerna i målgruppen är anställda och har arbetet som sin huvudsakliga sysselsättning.

Fråga: Hur ser din arbetssituation ut idag?/Vad av följande stämmer bäst in på dig?

Svar: 74% Anställd hel- eller deltid (arbetet är min huvudsakliga inkomstkälla), 9% studerar heltid, 8% egenföretagare, 4% arbetslös, 3% långtidssjukskriven, 3% annat

Arbetssituation Idag

Yrkesgrupp

6 av 10 anger att de tillhör yrkesgruppen tjänsteman. Omkring 1 av 4 är yrkesarbetare och drygt 1 av 10 arbetar inom ett serviceyrke.

Fråga: Vilken av de här yrkes-grupperna stämmer bäst in på dig?

Svar: 61% tjänstemän, 24% yrkesarbetare, 12 % serviceyrke, 0% jordbrukare, 3% annat

Yrkesgrupp 2021

Sektorstillhörighet

I målgruppen arbetar fler i privat sektor än i offentlig sektor. Endast en mycket liten andel tillhör kategorin ideell sektor.

Fråga: Är din arbetsgivare inom privat, offentlig eller ideell sektor?

Svar: 55% privat sektor, 41% offentlig sektor, 2% ideell sektor, 1% annat

Sektorstillhörighet 2021

Branschtillhörighet

Utbildning är den bransch som störst andel arbetar inom. Minst vanligt är att arbeta inom kropps- och skönhetsvård.

Fråga: Inom vilken bransch arbetar du idag (markera det som är närmast den bransch du jobbar i)?

 

Branschtillhörighet 2021

Tid som arbetslös

Bland de personer i målgruppen som är arbetslösa har omkring hälften varit arbetslösa längre än ett år.

Fråga: Hur länge har du varit arbetslös?

Svar: 25% 0-3 månader, 12% 4-6 månader, 7% 7-9 månader, 7% 9-12 månader, 47% längre än ett år

Tid Som Arbetslös 2021

Nöjdhet med nuvarande arbete

De flesta trivs på jobbet – nästan 8 av 10 är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt nuvarande arbete.

Fråga: Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete?

Svar: 37% Mycket nöjd, 42% Ganska nöjd, 12% Varken nöjd eller missnöjd, 7% Ganska missnöjd, 2% Mycket missnöjd, 

Nöjdhet Med Nuvarande Arbetsgivare 2021

Anledning till missnöje med jobbet

Bland dem som är ganska eller mycket missnöjda med sitt jobb är den vanligaste anledningen att man inte gillar ledarskapet på sin arbetsplats. Strax därefter kommer att man upplever sig ha en för låg lön i förhållande till sin arbetsinsats.

Fråga: Av vilken eller vilka av följande anledningar är du missnöjd med ditt jobb?

 

Anledning Til Lmissnöje Med Arbetsplats 2021

Nöjdhet med livssituation

Omkring 7 av 10 uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med sin livssituation i stort.

Fråga: Hur nöjd är du med din livssituation i stort?

Bas: Samtliga, 5 072 intervjuer

Nöjdhet Med Livssituation 2021

Byta jobb eller bransch

Hälften av respondenterna har under det senaste året funderat på att söka nytt jobb. Knappt 6 av 10 skulle kunna tänka sig att byta bransch.

Bas: Samtliga, 5 072 intervjuer

Byta Jobb Eller Bransch 2021

Anledning till att inte byta bransch

En stor majoritet av de som inte kan tänka sig att byta bransch anger som anledning till detta att de trivs bra i sin nuvarande bransch.

Fråga: Varför skulle du inte kunna tänka dig att byta bransch?

Bas: Om kan inte tänka sig att byta bransch, 1 400 intervjuer

Anledning Till Att Inte Byta Bransch 2021

Det viktigaste med ett arbete

När personerna i målgruppen rangordnar vad de tycker är viktigast med ett arbete är  ”kollegor jag trivs med” det alternativ som flest valt som antingen sin prio 1, 2 eller 3. ”Att jag känner att jobbet är utvecklande” är dock det alternativ som störst andel har som sitt förstahandsval.

Fråga: Rangordna, 1-3, vad du tycker är viktigast med ett arbete? Välj ett alternativ i listan på plats 1,2 och 3. Du kan inte välja samma alternativ två gånger.

Bas: Samtliga, 5 072 intervjuer

Det Viktigaste Med Ett Arbete 2021

Flytta till annan ort för arbete

3 av 10 kan tänka sig att flytta till en annan ort för ett nytt arbete. Bland dessa personer är det vanligast att kunna tänka sig att flytta vart som helst i Sverige. Bara 14 procent av dem som kan tänka sig att flytta säger att de enbart vill göra detta om flytten går till någon av storstäderna.

Bas: Samtliga, 5 072 intervjuer / Om kan tänka sig att flytta för nytt arbete, 1 590 intervjuer

Flytta Till Annan Ort För Arbete 2021

Uppdelat per region

Flytta till annan ort för arbete

Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län är de län som störst andel anger att de kan tänka sig att flytta till. Kronoberg är minst populärt i sammanhanget; 1 av 4 svarar att det kan tänka sig att flytta till länet.

Fråga: Vilka av dessa regioner hade du kunnat tänka dig att flytta till?

Bas: Om kan tänka sig att flytta för nytt arbete, 1 570 intervjuer

Flytta Till Annan Ort För Arbete Per Län 2021

Vidareutbilda sig för jobb i ny bransch

Fler än hälften av respondenterna svarar att de skulle vara beredda att vidareutbilda sig för att få jobb i en ny bransch. 2 av 10 är osäkra.

Fråga: Skulle du vara beredd att vidareutbilda dig för att kunna få ett jobb i en ny bransch?

Bas: Samtliga, 5 072 intervjuer

Vidareutbilda Sig För Jobb I Ny Bransch 2021

Bransch man kan tänka sig att jobba inom

Den bransch som flest personer i målgruppen redan tillhör, utbildning, är också den som störst andel kan tänka sig att arbeta inom. Data/IT samt kultur, nöje och fritid är exempel på andra populära val.

Fråga: Vilken eller vilka av följande branscher skulle du kunna tänka dig att jobba inom?

Bas: Samtliga, 5 072 intervjuer

Bransch Man Kan Tänka Sig Att Jobba Inom 2021 Kopia

Lagom tid på ett jobb

Något färre än 3 av 10 tycker att det är lagom att se sig om efter ett nytt jobb efter 3-5 år på samma arbetsplats. Nästan lika många anger att de inte vet hur lång tid det är lagom att vara kvar på ett jobb, vilket antyder att frågan kan vara svår att besvara på en generell  nivå.

Fråga: Hur länge tycker du att det känns lagom att vara på ett jobb innan du ser dig om efter nya utmaningar inom eller utanför din nuvarande arbetsgivare?

Bas: Samtliga, 5 072 intervjuer

Lagom Tid På Ett Jobb 2021

Corona-pandemins påverkan på arbetssituationen

Bland dem vars arbetssituation påverkats av coronapandemin har de flesta fått möjlighet eller blivit tvingade att jobba hemifrån. Omkring hälften har dock inte påverkats av pandemin alls när det kommer till arbetet.

Fråga: Har corona-pandemin påverkat din arbetssituation på ett eller flera av följande sätt?

Bas: Samtliga, 5 072 intervjuer

Corona Pandemins Påverkan På Arbetssituationen 2021