<

2023-07-18

Rapport

Lernias delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023: Ökade intäkter men ett lägre rörelseresultat

För andra kvartalet 2023 ökade Lernias nettoomsättning i jämförelse med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 8 procent för kvartalet och med 3 procent för delårsperioden. Rörelseresultatet minskade jämfört med föregående år och uppgick för andra kvartalet till -16 (1) mkr och för delåret till -18 (13) mkr.

– Det minskade rörelseresultatet förklaras främst av höjda arbetsgivaravgifter för unga under 23 år jämfört med föregående år, ökade uppstartskostnader i samband med intag av uthyrda konsulter inom bemanningsverksamheten samt ändrade redovisningsprinciper för matchningsverksamheten. Intäkterna ökar dock tack vare en fortsatt en hög kundefterfrågan, och cirka 6 800 personer har fått ett nytt jobb genom Lernias tjänster säger Veronica Rörsgård, VD för Lernia.

Lernias bemanningsverksamhet är fortsatt den främsta aktören inom yrkesarbetare och är totalt sett det tredje största bemanningsföretaget i Sverige. Kundefterfrågan är fortsatt hög, både bland befintliga och nya kunder, men brist på kandidater påverkar möjligheten att växa i samma takt som efterfrågan. Under andra kvartalet etablerades ett antal samarbeten som möjliggör en ökning av internationell rekrytering, något som efterfrågas av flera större kunder.

Utbildningsverksamhetens intäkter minskar i jämförelse med föregående år. Detta beror i huvudsak på den låga anvisningen av elever till Lernias arbetsmarknadsutbildningar samt låga volymer inom Komvux. Trots lägre intäkter har utbildningsverksamheten förbättrat sitt resultat till följd av kostnadsbesparingar. De låga deltagarvolymerna i kombination med nuvarande avtalsvillkor inom arbetsmarknadsutbildningar medför att rörelseresultatet är fortsatt negativt. Yrkeshögskoleutbildningarna visar en god utveckling med såväl intäktstillväxt som ett förbättrat rörelseresultat. En statlig utredning av yrkeshögskolans framtid som publicerades under juni 2023 föreslår bland annat en ökning av antalet platser med 35% under en tioårsperiod. En fortsatt expansion av yrkeshögskolan är positiv för Lernia som i de senaste ansökningsomgångarna har fått tilldelning inom nya områden och tagit marknadsandelar. Vi ser också ett stort engagemang från näringslivet att stödja våra utbildningsansökningar, vilket ligger helt i linje med Lernias ambition att utveckla framtidens arbetskraft.

Under andra kvartalet har det påbörjats ett skifte från tjänsten Rusta och matcha till tjänsten Rusta och matcha 2 vilket medför att jämförbarheten mellan åren försvåras, men sammantaget utvecklas matchningsverksamheten i positiv riktning. Deltagarvolymerna har minskat jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år och överetableringen fortsätter, men trots det så stärker Lernia sin position och är i maj den näst största aktören inom Rusta och matcha 2. Vi finns nu på 90 orter i landet jämfört med 85 orter vid samma tidpunkt förra året. Lernias omställningstjänster inom TSL-systemet har ökat jämfört med samma period föregående år. Behovet av omställningstjänster tenderar att öka då konjunkturen försvagas och allt fler varslas inom exempelvis bygg, industri och restaurang.

– Att kompetensförsörjning är en mycket prioriterad fråga för Sverige, bekräftades av att detta ämne behandlades i många av Almedalens forum. Ett område där Lernia är väl rustade för att bidra med lösningar för att stärka företagens och Sveriges konkurrenskraft, säger Veronica Rörsgård.

Läs rapporten i sin helhet här.

Katarina Devell

Kommunikationschef

Bilagor

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se.