<

Försäljning av företagsutbildning privatkund

Lernia Utbildning AB, Box 787, 801 29 Gävle, org.nr: 556467-3381, (nedan benämnd ”Lernia”) erbjuder utbildning till företag, den offentliga sektorn och privatpersoner.


1. Giltighet, avbeställning och ångerrätt

1.1 Dessa allmänna bestämmelser gäller som del av avtal mellan Lernia och privatpersoner som är att definiera som konsument, det vill säga en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (nedan benämnd ”Kunden”) i uppdrag som avser utbildning eller liknande tjänster.

1.2 Vid köp av utbildning via Lernias bokningssystem på internet, har Kunden 14 dagars ångerrätt enligt distansköplagen (SFS 2005:59). Ångerrätten börjar löpa dagen efter det att Kunden betalat och mottagit beställningsbekräftelsen via e-post, se nedan under punkt 12.1. Om utbildningen startar innan ångerfristen löpt ut upphör dock ångerrätten att gälla vid utbildningsstart. Vid utbildning på distans är kursen startad vid första inloggningstillfället.

1.3 Kund som vill åberopa sin ångerrätt ska skicka ett klart och tydligt meddelande till Lernia (t ex via e-post eller via ett brev avsänt per post, se kontaktuppgifter i punkt 12 nedan). Konsumentverket har en mall för ångerblankett på sin webbsida som kan användas, se https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett. Om Kunden åberopar sin ångerrätt inom tidsfristen ska Lernia återbetala hela beloppet snarast eller senast inom 14 dagar från den dag meddelandet mottogs.

1.4 När ångerfristen löpt ut får avbeställning endast ske fram till 30 dagar före kursstart. En avbeställningsavgift ska då betalas med 20 % av kursavgiften. Om avbeställning sker inom 29–0 dagar före kursstart har Kunden inte rätt till återbetalning av kursavgiften. Vid avbokning orsakad av sjukdom, återbetalas kursavgiften minus administrationskostnad mot uppvisande av läkarintyg som utvisar att Kunden på grund av sjukdomen är förhindrad att delta i utbildningen. Vid avbokning ska denna alltid bekräftas skriftligen eller via e-post av Lernia. Avbeställning ska göras via ett brev avsänt per post eller via e-post.

2. Uppdragets omfattning och genomförande

2.1 Lernia ansvarar för att uppdraget genomförs professionellt och enligt god yrkessed. Lernia är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Lernia är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Besök gärna www.lernia.se för information.

2.2 Om utbildningen kräver att deltagare har angivna förkunskaper eller viss kompetens för att kunna tillgodogöra sig utbildningen ansvarar Kunden för att dessa krav är uppfyllda före kursstart. Om Lernia efterfrågar betyg eller intyg som visar att Kunden uppfyller kraven ska Kunden tillställa Lernia sådana dokument.

2.3 Utbildningens innehåll och genomförande framgår av information som lämnas av Lernia. Av denna information för respektive utbildning framgår kursens längd, utbildningstimmar och orten för utbildningen samt övrig information av betydelse.

2.4 Vid kursdeltagarens frånvaro har Kunden rätt att ersätta denne med annan deltagare som har samma förkunskaper och kompetens. Görs inte detta, erhålls ingen kreditering av pris såvida inte giltig avbeställning skett.

2.5 Lernia har rätt att efter eget bestämmande välja personer att engageras för uppdraget. Om någon person som namngivits i avtalet slutar sin anställning, sjukskrivs under längre tid, inkallas, begär föräldraledighet eller är frånvarande av liknande skäl, har Lernia rätt att ersätta denna med annan. Lernia har även rätt att anlita underkonsult för att genomföra uppdraget eller del därav. I dessa fall ansvarar Lernia gentemot Kunden som om uppdraget utförts av Lernias egen personal.

2.6 Om Lernias tjänster helt eller delvis levereras via internet eller via annan distanslösning, gäller följande: Lernia ansvarar inte utan särskilt åtagande för programvara, datorer eller annan utrustning för Kundens mottagande av tjänsten. Lernia ansvarar inte för internets eller annan överförings prestanda eller funktionalitet.

2.7 Lernia förbehåller sig rätten att ställa in utbildning på grund av för lågt deltagarantal. Vid inställd utbildning erbjuds Kunden ett alternativt startdatum. Om detta inte accepteras återbetalas avgiften till Kunden så snart det kan ske och senast inom 30 dagar. Därutöver betalar Lernia inte någon annan ersättning.

2.8 För att ingå avtal med Lernia och delta i utbildning ska Kunden ha fyllt 18 år eller ha målsmans godkännande.

3 Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning utfärdar Lernia utbildningsbevis. Vid utbildning där krav på närvaro och krav på godkända kunskapstest ställs, utfärdar Lernia utbildningsbevis endast om kursdeltagaren uppfyllt kraven. Utfärdande av utbildningsbevis ingår i priset för utbildningen om inget annat uttryckligen sägs i kursbeskrivningen. Om utbildningsbevis tappats bort eller på annat sätt förkommit utfärdar Lernia ett nytt för en kostnad om 200 kronor styck.

4 Pris och betalningsvillkor

4.1 Priset för utbildningen, inklusive mervärdesskatt, avgifter och andra eventuella kostnader framgår vid beställning av utbildningen på Lernias webbsida.

4.2 Kurslitteratur, skyddskläder och personlig skyddsutrustning, resor och logi ingår inte i priset om inte annat uttryckligen anges i kursinformationen som lämnas av Lernia vid beställning.

4.3 Betalning av överenskommet pris jämte eventuella tillägg betalas av Kunden vid beställning av tjänsten. Betalning sker genom kortbetalning. Debitering av Kundens betalkort sker när Kunden godkänt ordern. För närvarande accepteras betalning med Visa, MasterCard och Maestro. Betalningsmetod tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners. Kundens kortnummer är skyddade av Bambora och lämnas inte ut till tredje part. Kortnummer lagras aldrig hos Lernia.

5 Personuppgifter och dataskydd

5.1 För att kunna utföra utbildningen är det nödvändigt för Lernia att behandla personuppgifter om Kunden. Information om hur Lernia behandlar personuppgifter i Lernias företagsutbildningsverksamhet går att läsa på Lernias webbsida: www.lernia.se.

5.2 För att kunna genomföra Kundens betalning är det nödvändigt för betalningsförmedlaren, Bambora och dess samarbetspartners att behandla Kundens personuppgifter. Information om hur Bambora och dess samarbetspartnerns behandlar personuppgifter och övriga villkor för debitering av Kundens betalkonto går att läsa på Bamboras webbsida: www.bambora.se.

6 Ansvar, försäkring, reklamation m.m.

6.1 Om uppdraget sker i Lernias lokaler eller inom Lernias område svarar Lernia för att arbetsmiljön uppfyller kraven enligt arbetsmiljölagen och arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter.

6.2 För sak- eller personskada gäller skadeståndslagens regler.

6.3 Kundens rätt till skadestånd eller annan ersättning p.g.a. sak- eller personskada är förverkad, om inte anspråk på ersättning framställts skriftligen via brev eller e-post utan dröjsmål och senast inom tre månader från det att skadeståndsgrunden upptäcktes eller borde ha upptäckts.

6.4 Lernias ansvarar för dröjsmål och fel enligt nedan 6.5–6.7 nedan:

6.5 Reklamation bör ske snarast, dock aldrig senare än två månader från det att felet upptäcktes. Reklamation bör ske skriftligt via brev eller e-post med angivande av felet. Reklamation får dock inte ske senare än tre år efter att utbildningen genomfördes. Om inte detta sker, förlorar Kunden sin rätt att framställa anspråk mot Lernia på grund av felet.

6.6 Vid reklamation ska Lernia, om så är möjligt, inom skälig tid vidta åtgärder så att felet avhjälps. Om så kan ske, ska Kundens synpunkter inhämtas innan åtgärd vidtas. Om felet avhjälps, ska inget krav på återbetalning, prisreduktion, skadestånd eller annat krav kunna riktas mot Lernia. Om felet inte avhjälps inom skälig tid har Kunden rätt till prisavdrag som motsvarar felet.

6.7 Lernias ansvar är begränsat till vad som ovan sagts, såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Lernia. Ansvaret omfattar alltså inte indirekt skada som t ex utebliven vinst, produktionsbortfall, följdskador eller annan allmän förmögenhetsskada.

7 Hävning

7.1 Vid väsentligt avtalsbrott från Lernias sida kan hävning ske. Först ska dock reklamation enligt punkt 6 ha skett och Lernia fått skälig tid att korrigera avtalsbrottet. Hävningsförklaring ska ske skriftligen via brev eller e-post med angivande av vad i det väsentliga avtalsbrottet består.

7.2 Lernia kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om:

Kunden bryter mot detta avtal och avtalsbrottet är väsentligt. Med väsentligt avtalsbrott anses exempelvis att säkerhetsinstruktioner inte följts eller att Lernias regler om diskriminering och trakasserier samt arbetsmiljö inte respekterats. Vid sådan hävning har Lernia rätt att återta allt material som överlämnats till Kunden.

8 Immaterialrätt

Samtliga immaterialrättsliga rättigheter som omfattas av avtalet tillhör Lernia om inte annat särskilt skriftligen avtalats mellan parterna.

9 Överlåtelse

Lernia förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet rörande utbildningen med Kunden till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet på ett för Kunden tillfredsställande sätt.

10 Övriga villkor

Kunden åtar sig att följa Lernias regler för datoranvändning, diskriminering och trakasserier samt arbetsmiljö. Reglerna är en del av dessa Allmänna bestämmelser.

11 Lernias uppförandekod

Önskar Kunden ta del av Lernias uppförandekod kan en sådan beställas från Lernia, se kontaktuppgifter i punkt 12.1.

12 Kontaktuppgifter

12.1 Kundens meddelanden till Lernia kan ske via e-post: kundservice@lernia.se, telefon: 0771-650 650 och Lernia Utbildning AB, Box 787, 801 29 Gävle.
.

12.2 Kunden är skyldig att omedelbart meddela Lernia sina ändrade kontaktuppgifter.

13 Tvistelösning

Om tvist föreligger mellan Lernia och Kunden med anledning av detta avtal eller av annan anledning ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten, om den avser ett ekonomiskt krav, avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

14 Befrielsegrunder

Om fullgörandet av Lernias åtaganden enligt avtalet förhindras eller försvåras av omständigheter som Lernia inte kunnat råda över såsom arbetskonflikt, plötslig sjukdom, fel eller försening i leveranser från underleverantör, ska detta utgöra befrielsegrund som medför tidsförskjutning och befrielse från påföljd. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än sex månader på grund av ovan angiven omständighet, äger vardera parten utan ytterligare ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

Lernia Juridik, version 01, 2019-06-10