Skip to main content

Utdelningspolicy och finansiella mål


Finansiell strategi och riskhantering

Den finansiella strategin är inriktad mot att bolaget av egen kraft kan finansiera utveckling och behov av förändringar. Koncernens placeringspolicy innebär att placeringar endast görs i svenska räntebärande papper utgivna av svensk bank eller svenska staten med högst tre månaders förfallotid.

Kreditrisken är låg beträffande kundfordringar och övriga fordringar. Även koncernens likviditetsrisk respektive kassaflödesrisk bedöms som låg. Kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av skulder som förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen. Eftersom koncernens intäkter i allt väsentligt faktureras i svenska kronor uppstår ingen valutarisk.

De enskilt största riskerna för Lernia är volymförändringar på marknaden för arbetsmarknadspolitiska program samt inom industrin. Lernias strategi är att öka intäkterna från andra marknader, det vill säga företag och kommun, utan att förlora ställningen på marknaden för arbetsmarknadspolitiska program.

Ekonomiska och finansiella mål

Se ekonomiska och finansiella mål för Lernia under paragraf 21 i protokollet från årsstämman 2021.