Yrkeshögskoleutbildning

Specialistundersköterska inom laboratoriemedicin


Är du undersköterska och på jakt efter nästa steg i karriären? Intresseras du av provtagningsteknik och vill lära dig mer om klinisk immunologi, transfusionsmedicin, kemi och mikrobiologi? Då är vår specialistutbildning något du bör kolla närmre på!

Kursfakta

Plats

Poäng

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Nästa kursstart

Utbildningslängd

Ansökningsperiod

undefined till undefined

Kontaktuppgifter

Telefon

0771-650 650

E-post

kundservice@lernia.se

Hemsida

www.lernia.se

Om utbildningen

Inom vården pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Trenden är att den vård som utförs på sjukhus blir allt mer högspecialiserad och kräver specialiserad kompetens av samtlig personal inom vårdteamen. För laboratorieverksamheten finns en dokumenterad brist på utbildad personal. För kvaliteten är det viktigt att den som är bäst lämpad utför arbetsuppgiften.

För att personalen ska ha den kompetens som yrket kräver behövs en vidareutbildning av undersköterskor specifikt inom laboratoriemedicin då detta är ett ökande område inom alla delar av sjukvården.

Laboratorier har en viktig roll inom vård och forskning, för att diagnosticera sjukdomar och ta fram rätt behandling.

Utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

Utbildningens upplägg  

Utbildningen är en 1-årig heltidsutbildning som genomförs på distans.   

Distansstudier innehåller en mix av självstudiematerial i kombination med föreläsningar, grupparbeten, olika examinationsmoment och individuell handledning.   

Utgår från Lernias lärportal

Utbildningen utgår från Lernias lärportal där kursen finns i digital form med exempelvis: övningsuppgifter, utbildningsmaterial, inspelade föreläsningar, länkar m.m.   

Via Lärportalen har du möjlighet att kontakta andra studerande i kursen för att diskutera frågor och samarbeta för att lösa uppgifter, kontakta lärare för frågor samt lämna in uppgifter för rättning och bedömning.   

Digitala och webbaserade mötesrum

Vi använder oss av digitala mötesrum som är webbaserade. För att kunna medverka på våra digitala föreläsningar och möten rekommenderar vi att man har en dator med god internetuppkoppling samt ett headset för bästa ljudkvalitet för alla närvarande.    

Platsträffar varje termin

Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Stockholm. Under platsträffarna genomförs ofta närvarokrävande moment som innefattar delar av betygsgrundande uppgifter och du som studerande får själv stå för resa, mat, boende och omkostnader vid dessa träffar. Utbildningen har 1–2 träffar per termin, varje träff är 1–2 dagar i följd.

Utbildning på svenska och ibland engelska 

Utbildningen bedrivs på svenska men det kan även förekomma litteratur på engelska.

Att studera på distans och arbete 

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Det gäller att ha självdisciplin och att du är tillgänglig och uppdaterad på aktuella datum för ev grupparbeten, uppgifter och så vidare. En Heltidsutbildning motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka). 

Du behöver se till att frigöra tid och planera noga för dina studier så att du hittar en bra struktur och balans som fungerar för dig och din sociala situation. Detta är något du bör tänka på om du vill kombinera studier med arbete. 

LIA, lärande i arbete 

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under utbildningens LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag. 

Eftersom Stockholm är huvudorten för utbildningen behöver du vara beredd på att göra din LIA i Stockholm.

Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden, så du har möjlighet att genomföra din LIA. 

LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset, SYNLAB-Medilab, Akademiska laboratoriet Uppsala, Unilabs Laboratoriemedicin Stockholm, Institution för Laboratoriemedicin Karolinska Institutet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Region Stockholm och Region Västernorrland Laboratoriemedicin. Utöver våra samarbetsföretag kommer vi i denna distansutbildning försöka matcha din LIA-plats så nära din hemort som möjligt och därmed erbjuda LIA i fler regioner, exempelvis i Region Norrbotten. Vi välkomnar sökande från hela landet!

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

Laboratoriemetodik och praktisk laboratoriekunskap

I den här kursen lär du dig om laboratorieteknik som pipettering och spädning. Du lär dig också om patientnära instrument, kvalitetssäkring, kvalitetsövervakning och kontroll samt att du lär dig om och praktiskt provar olika metoder och tekniker som förekommer i yrket. Du övar dig i tekniska utförandet samt resultatbedömning och att kritiskt granska det kvalitetssäkringsarbete som laboratorier bedriver. Slutligen lär du dig teoretisk och laborativ kunskap om grunderna för laboratoriemetodik och kvalitetssäkring.

Preanalytiska processen i vårdkedjan

I den här kursen lär du dig om provets väg och laboratoriets roll i vårdkedjan, om provtagning och provhantering (exempelvis tid, temp, transport, cf), rätt prov till rätt rör och patientsäkerhet. Du ges möjlighet att reflektera över de moment i laboratorieprocessen som kan påverka analyssvaret och lär dig om moment i laboratorieprocessen från preanalys till postanalys och hur dessa kan kvalitetssäkras i syfte att garantera analyssvarets korrekthet. I detta ingår kunskaper om patientförberedelse, ven- och kapillärprovtagning, transport av prov och remisshantering samt grundläggande analysprinciper ur såväl teknisk som medicinsk synvinkel.

Sjukdomslära och dess koppling till analysmetoder

I den här kursen lär du dig om klinisk immunologi och transfusionsmedicin, om klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. Du ges möjlighet att utveckla dina kunskaper om människokroppens normala struktur och funktion och hur detta kan relateras till dysfunktion och specifik sjukdomslära. Slutligen lär du dig om metodik och diagnostik inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin samt klinisk patologi.

Vårdhygien

I den här kursen lär du dig om hygienlab och sterilteknik. Du får kunskap hygien, mikrobiologi och immunologi samt att du lär dig innebörden av vårdhygien och att relatera det till hur smitta och smittspridning kan förebyggas i olika (vård)miljöer. Du lär dig att tillämpa grundläggande hygienprinciper för att uppnå patientsäkerhet.

Vårdpedagogiskt ledarskap och handledning

I den här kursen lär du dig om etik kopplat till yrkesrollen och om flödesarbete, förbättringsarbete och avvikelsehantering. Du lär dig om yrkesidentitet och etik likväl som lagar och regler inom hälso- och sjukvårdens verksamhet såsom sekretess, kvalitetssäkring och avvikelsehantering, miljö, säkerhet och skydd (skyddsföreskrifter), blodsmitta och hygien samt biosäkerhet och biobankslagen.

LIA 1: Preanalys och Provtagning

Under LIA 1 får du möjlighet att med patient, patientprov och remiss i fokus, tillämpa dina kunskaper, färdigheter och förmågor i patientnära analysverksamhet. Du får också tillfälle att tillämpa de teoretiska kunskaper som du tillägnat dig gällande preanalys och provtagning på ett laboratorium. Utöver det har du möjlighet att utveckla din yrkesidentitet och få insikt i yrket.

LIA 2: Laboratoriemedicin

Under din andra LIA får du praktiskt prova olika metoder och tekniker som förekommer i laboratoriemiljö inom laboratoriemedicin. Du ges möjlighet att delta aktivt i arbetsplatsens kvalitetssäkringsarbete och att fördjupa din yrkesidentitet.

Examensarbete

I den här kursen lär du dig att redogöra för yrkesrollen i ett fördjupat och framtidsinriktat perspektiv, att arbeta självständigt och projektorienterat - planera, genomföra, dokumentera och presentera ditt arbete på ett metodiskt sätt i en vetenskaplig rapport. Du lär dig också att applicera och använda dig av branschrelevanta ämneskunskaper och opponera på ett annat examensarbete.

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
 2. Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

 

Du ska ha:

 • Lägst betyget Godkänd på minst 2 250 poäng från ett fullständigt gymnasieprogram (slutbetyg fr o m 2010-01-01) eller,
 • Lägst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg (slutbetyg före 2010-01-01) eller,
 • Fullständigt avgångsbetyg från minst 2-årig linje på gymnasiet (äldre gymnasielinjer med sifferbetyg) eller,
 • Slutbetyg/avgångsbetyg från motsvarande vuxenutbildningar som ovan

Kontakta studievägledare i din hemkommun om du är osäker på om ditt betyg ger grundläggande behörighet.

 

Du kan också uppfylla kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en utländsk utbildning som motsvarar kraven i en svensk utbildning enligt beskrivning ovan.

  Detta kan du nå om du har validering från VHS/UHR (Verket för Högskoleservice/Universitets- och högskolerådet), som intygar att du har motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier. Eller att du får dina betyg översatta av en auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Tänk på att denna process kan ta några månader, så kolla upp detta i god tid!
 2. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 3. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Godkända betyg i följande kurser:

Avslutad undersköterskeutbildning med minst godkända betyg i:

 • Anatomi & fysiologi 1 eller Medicin 1
 • Omvårdnad 1 och Social omsorg 1
  eller Vård och omsorgsarbete 1
 • Omvårdnad 2 och Social omsorg 2
  eller Vård och omsorgsarbete 2

  OCH:

 • Minst 1 års dokumenterad yrkeslivserfarenhet som undersköterska

Har du erfarenhet som undersköterska inom sjukhus, primärvård och labb (minst 1 år) kommer det att vara meriterande inför urvalet.

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens

Vad betyder reell kompetens?

Reell kompetens betyder kunskap (kompetens) som är betydelsefull för utbildningen, men som du skaffat dig på andra sätt än genom studier. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från yrkeserfarenhet, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse eller annan motsvarande utbildning. Om du vill söka in till en utbildning och vill ansöka om reell kompetens behöver du beskriva vad du saknar och styrka det du har istället med intyg; tex tjänstgöringsintyg, kursbevis osv. Ett CV kan vara ett komplement men räcker inte för att styrka din reella kompetens.

Vad behöver du göra?

I din ansökan till utbildningen skickar du med information där du beskriver vad du saknar. Du skickar även in viktiga dokument som visar vad du har för tidigare erfarenheter/reell kompetens. Det kan till exempel vara arbetsgivarintyg, betyg från högre studier, testresultat, annan dokumentation eller liknande för att visa att du ändå har vad som krävs. I stycket här under ser du hur du går tillväga för att ansöka om, eller åberopa som det kallas, reell kompetens.

Det är ditt eget ansvar att visa att du har motsvarande kunskaper och/eller att du kommer klara utbildningen trots att det saknas formella betyg för ett eller flera behörighetskrav. I den individuella prövningen ställs alltid den åberopade kompetensen i förhållande till den specifika utbildningen du har ansökt till.

All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in.

 

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens:

 1. Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
 2. Ladda ner blanketten ”Formulär för kompetenskartläggning”
 3. Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

 

Vi erbjuder behörighetstester i:

 • Svenska 1
 • Matematik 1
 • Engelska 5

 

Så här går det till

Om du inte har godkända betyg i något av ovan listade ämnen kan du göra ett test för att se om du uppfyller kunskapskraven och på så sätt bli behörig att söka.

Du får göra testet en gång och behörigheten gäller endast på Lernias Yrkeshögskolas utbildningar.

Du kan boka upp dig på ett test efter att du har sökt utbildningen och din ansökan har blivit granskad av Lernia. Testet görs online.

 

Är du osäker på om du har rätt behörighet eller behöver ansöka om reell kompetens?

Skicka in din ansökan så fort som möjligt så bedöms den av antagningsenheten. Om du behöver komplettera med reell kompetens så kommer du att få ett meddelande från yh-antagningen.

 

Formulär för kompetenskartläggning

Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Söka till utbildningen

För att ansöka klickar du på knappen ”Ansök nu” på den utbildning du är intresserad av. Därefter behöver du skapa ett konto på Yh-antagning.se. Instruktioner hur du gör det finns på antagningssidan.

Var noga med att läsa igenom alla instruktioner när du genomför din ansökan så att du inte missar något.

När du har lämnat in din ansökan måste du kolla din mejl regelbundet, för det är via Yh-antagning.se som Lernia informerar dig löpande om status på din ansökan.

 

Betyg/intyg måste finnas med i ansökan

Betyg/intyg som styrker din behörighet måste finnas med, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivna av rektor eller vara vidimerade.

Antingen skannar du in eller fotar med din mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med. En skärmdump är inte ett giltigt underlag.

Om du inte har kvar dina betyg, kontakta först gymnasieskolan där du studerade och finns de inte kvar där kan du kontakta stadsarkivet i den kommun du studerade.

 

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Antagningsprocessen sker i tre steg:

Steg 1 – Behörighetsprövning

Successivt som ansökningarna kommer in påbörjas arbetet med att i första hand titta igenom de betyg och intyg som bifogats ansökningshandlingarna. Vi bedömer om de sökande har den behörighet som krävs för utbildningen. Alla behöriga sökande går vidare till nästa steg.

Steg 2 – Urval

Om det till utbildningen är fler behöriga sökande än antalet studieplatser sker ett urval. De sökande kontaktas i så fall och blir kallade till ett urvalsprov

I provet kan de sökande få visa sina teoretiska och/eller praktiska förkunskaper inom det utbildningsområde som man har sökt. Urvalsprovet är utformade efter respektive utbildnings krav. Det kan röra sig om:

 • skriftliga prov som är inriktade på kunskaper och färdigheter relaterade till utbildningen och yrkesrollen och eller/
 • muntliga prov, individuellt eller i grupp, inriktade på samma som ovan, och/eller
 • praktiska prov/arbetsprov, individuellt eller i grupp.

Proven säkerställer att de personer som kommer med i antagningen är de som har de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen.

Till vissa utbildningar finns kriterier som anger att vissa meriter ska poängsättas i urvalsprovet. Detta kan till exempel gälla betyg i specifika kurser, yrkeserfarenhet eller specifikt gymnasieprogram.

Steg 3 - Antagning

Alla behöriga sökande rangordnas efter det sammanlagda resultatet på urvalsprovet i steg 2. De med bäst resultat antas sedan till utbildningen och övriga blir tilldelade reservplatser. Antagningsbesked brukar skickas ut ca 5-11 veckor efter sista ansökningsdag.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kunskaper om praktisk laborieteknik, exempelvis att pipettera och göra spädningar. Du kan utföra ingående analyser som förekommer på ett laboratorium inom primärvården och kan självständigt utföra venös och kapillär provtagning med rätt provtagningsteknik samt att du kan handleda och introducera nya medarbetare och kvalitetsövervaka processer och genomföra kvalitetskontroller. Du har lärt dig att bemöta patienter på ett professionellt sätt och att via olika källor, tolka analys- och undersökningsresultat, muntligen och skriftligt redogöra resultaten med berörda parter samt att samverka med andra yrkesgrupper.

Yrkesroller

Efter utbildningen kan du jobba som specialistundersköterska inom laboratoriemedicin på laboratorier, sjukhus och andra arbetsplatser.