Yrkeshögskoleutbildning

Specialistundersköterska anestesi, operation och intensivvård


Är du utbildad undersköterska med arbetslivserfarenhet som vill specialisera dig mot anestesi, operation och intensivvård? Är du på jakt efter en efterfrågad specialistkunskap så att du kan ta dig vidare i karriären?

Kursfakta

Plats

Poäng

Utbildningstyp

Yrkeshögskoleutbildning

Nästa kursstart

Utbildningslängd

Ansökningsperiod

undefined till undefined

Kontaktuppgifter

Telefon

0771-650 650

E-post

kundservice@lernia.se

Hemsida

www.lernia.se

Om utbildningen

Hur blir man undersköterska med specialistkompetens inom anestesi, operation och intensivsjukvård?

YH-utbildningen till specialistundersköterska inom anestesi, operation och intensivsjukvård är för dig som vill ha möjlighet att fortsätta jobba under dina studier. För att kunna bli antagen till utbildningen krävs det att du är undersköterska sedan innan och att du nu vill specialisera dig mot vård inom anestesi, operation och intensivvård. Utbildningen pågår under ca 1 år och har en studietakt på 100% och den är på distans. Det innebär att du kan studera var och när du vill förutsatt att du kan medverka vid de obligatoriska moment som finns.

Under yh-utbildningen kommer du att lära dig mer om anatomi, fysiologi, patofysiologi och farmakologi inom relevanta områden samt om vårdhygien inom nyss nämnda områden. Eftersom utbildningen riktar sig mot en specialisering inom ofta akuta vårdärenden gäller det att du kan hantera och analysera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. 

Utbildningens upplägg

Distansstudier innehåller en mix av  självstudiematerial, föreläsningar, grupparbeten, olika examinationsmoment och individuell handledning. 

Du träffar din basgrupp varje tisdag, onsdag och torsdag förmiddag i Teams. Ni har handledning med lärare i kursen vid varje tillfälle. Varje vecka jobbar basgruppen med en uppgift, övrig tid under veckan jobbar du med självstudier där du själv planerar hur och var du studerar.

Studieperioder:

Studieperiod 1 2024-08-19-2024-12-19, 90 YHP

Studieperiod 2 2025-01-05-2025-06-05, 110 YHP

Upprop sker via Teams den 16 augusti kl 13.00

 

Utgår från Lernias lärportal

Utbildningen utgår från Lernias lärportal där kursen finns i digital form med exempelvis: övningsuppgifter, självrättande övningsprov, utbildningsmaterial, inspelade föreläsningar, länkar m.m. 

Via Lärportalen har du möjlighet att kontakta andra studerande i kursen för att diskutera frågor och samarbeta för att lösa uppgifter, kontakta lärare för frågor samt lämna in uppgifter för rättning och bedömning. 

Digitala och webbaserade mötesrum

Vi använder oss av digitala mötesrum som är webbaserade . För att kunna medverka på våra digitala föreläsningar och möten rekommenderar vi att man har en dator med god internetuppkoppling samt ett headset för bästa ljudkvalitet för alla närvarande. Schemalagt grupparbete på distans via dator förekommer, i så fall under dagtid och ca 10-15 timmar/vecka.

Platsträffar varje termin

Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Malmö och Umeå. Under platsträffarna genomförs ofta närvarokrävande moment som innefattar delar av betygsgrundande uppgifter och du som studerande får själv står för resa, mat, boende och omkostnader vid dessa träffar. 

Utbildning på svenska och ibland engelska 

Utbildningen bedrivs på svenska men det förekommer kurslitteratur på engelska. 

Att studera på distans och arbete

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. En heltidsutbildning motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka). Det gäller att ha självdisciplin och att du är tillgänglig och uppdaterad på aktuella datum för ev grupparbeten, uppgifter och så vidare.

Du behöver se till att frigöra tid och planera noga för dina studier så att du hittar en bra struktur och balans som fungerar för dig och din sociala situation. 

LIA, lärande i arbete

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen. Under utbildningens LIA-perioder (praktik) omsätter du dina teoretiska kunskaper ute på ett företag.

Du som studerande har tydliga mål som ska genomföras under LIA-praktiken. Detta ger dig ännu fler möjligheter att lära dig och fördjupa dina teoretiska kunskaper och prova praktiskt. Viktigt att tänka på är att man under sin LIA period följer företagets arbetstider. Om du väljer att ha arbete vid sidan av studierna kom då ihåg att ta ledigt under LIA-perioden, så du har möjlighet att genomföra din LIA. 

LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen. Mer info om när LIA-perioderna är kommer inom kort. 

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Region Skåne, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Värmland, Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset.

Kurs på tom plats

För företag kan vi erbjuda så kallad ”kurs på tom plats” för vissa av våra utbildningar. Det innebär att vi, när det finns tomma platser på en yrkeshögskoleutbildning från 100 poäng, kan släppa dessa till utomstående.

Som företag kan du skicka dig själv eller anställda på kurser från våra yrkeshögskoleutbildningar – helt kostnadsfritt! Samma behörighetskrav och urval gäller precis som vid ordinarie antagning, och din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning.

Vill du veta mer? Kontakta oss på yh-antagning@lernia.se så berättar vi mer.

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om dessa. 

Akutsituationer, krispsykologi och teamträning

Syftet med denna kurs är att du ska få fördjupade kunskaper inom anestesi, operation och intensivvård som du kan använda och tillämpa vid stora olyckor och katastrofer, både i din yrkesutövning samt att arbeta i sjukvårdsgrupper utanför sjukhuset.

Anatomi, fysiologi, patofysiologi och farmakologi

Efter avslutad har du kunskaper om anatomi, fysiologi, patofysiologi och farmakologi. Du erhåller kunskaper om beträffande andningsorganen, cirkulationsorganen, neuromuskulära och muskulära sjukdomar, reumatiska sjukdomar, njursjukdomar, endokrina och metabola sjukdomar samt rörelseorganens sjukdomar. Du får även kunskap om vilka olika användningsområden läkemedel har och om hur läkemedel fördelas och bryts ned i kroppen.

Handledning och kvalitetsuppföljning

Efter avslutad kurs ska du som undersköterska med specialisering inom ett yrkesområde kunna informera enskilda patienter och deras närstående samt handleda och undervisa studenter och medarbetare enskilt och i grupp inom anestesi, operation och intensivvård. Du lär dig även att, inom ditt yrkesområde, leda, planera och utveckla arbetet inom arbetslaget samt samarbeta med företrädare för andra yrken.

Introduktion personcentrerad omvårdnad

I denna kurs får du kunskap om personcentrerad omvårdnad utifrån de tre grundprinciperna partnerskap, patientberättelse och dokumentation samt hur du kan omsätta denna kunskap till att ge vård utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659), Patientdatalagen (PDL 2008:355) och Patientlagen (PL 2014:821) som styr hälso- och sjukvårdens arbete.

Kommunikation, etik och kulturmöten vid akut omhändertagande

Du får kunskaper om kommunikation i relation till specialistundersköterskans roll och kunna tillgodose patientens vårdbehov när denna ej kan göra sig hörd. Genom kunskap i etik ska du kunna genomföra omvårdnad på ett etiskt försvarbart sätt med hänsyn till patentens rätt till lika värde och självbestämmande.

Mikrobiologi och vårdhygien

Här får du fördjupade kunskaper om immunsystemets uppbyggnad och dess funktioner. Du får även kunskap om vanligt förekommande mikroorganismer och hur dessa är uppbyggda och vilken sjukdomsframkallande förmåga de har. Du får kunskaper om hur smittvägar bryts och vilka vårdhygieniska åtgärder som krävs för detta arbete inom de olika specialiteterna, samt fördjupade kunskaper om hur smittskyddsarbete regleras i lagar och förordningar. Kursen ger specialiserade kunskaper i att arbeta förebyggande för att minimera risker för patienter att drabbas av komplikationer och vårdrelaterade infektioner.

Personcentrerad omvårdnad inom intensivvård

Efter denna kurs har du fördjupade kunskap inom respiration och cirkulations anatomi och fysiologi, medicin, teknik samt personcentrerad omvårdnad. Du lär dig om allmän och specifik omvårdnad och får fördjupade kunskaper om relevant medicinteknisk utrustning som är vanligt förekommande inom intensivvård. I kursen ingår färdigheter i dokumentation av vitala parametrar samt att identifiera och åtgärda avvikelser i patientens tillstånd.

Personcentrerad omvårdnad perioperativ vård

Här ges du fördjupade kunskaper om övervakning och/eller utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar. Kursen ger specialiserade färdigheter i dokumentation av vitala parametrar samt att identifiera och åtgärda avvikelser i patientens tillstånd.

LIA Perioperativ vård

Efter avslutad LIA ska du ha kunskap inom områdena för att framgångsrikt kunna ingripa i en risksituation, det vill säga kunskap omsatt i praktiskt handlande som ger faktisk kompetens. Du ska tillsammans med din handledare utöva specifik och målinriktad träning/problemlösning inom perioperativ omvårdnad.

LIA 2 Intensivvård

Efter avslutad LIA ska du ha kunskap inom områdena för att framgångsrikt kunna ingripa i en risksituation, det vill säga kunskap omsatt i praktiskt handlande som ger faktisk kompetens. Du ska tillsammans med din handledare utöva specifik och målinriktad träning/problemlösning inom omvårdnad på en intensivvårdsavdelning.

Examensarbete

I denna kurs ges du förutsättningar för att i framtiden driva utvecklingsarbeten och projekt på din arbetsplats. Du utvecklar en förståelse för att ett vetenskapligt arbetssätt leder till en kvalitetssäkring av omvårdnaden samt att det även ger en professionell utveckling av den egna yrkesrollen. I kursen igår utbildning i vetenskapligt skrivande och opponering.

För vem

För att söka till undersköterska med specialistkompetens inom anestesi, operation och intensivvård krävs att du uppfyller alla krav nedan.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
 2. Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Du ska ha:

 • Lägst betyget Godkänd på minst 2 250 poäng från ett fullständigt gymnasieprogram (slutbetyg fr o m 2010-01-01) eller,
 • Lägst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg (slutbetyg före 2010-01-01) eller,
 • Fullständigt avgångsbetyg från minst 2-årig linje på gymnasiet (äldre gymnasielinjer med sifferbetyg) eller,
 • Slutbetyg/avgångsbetyg från motsvarande vuxenutbildningar som ovan

Kontakta studievägledare i din hemkommun om du är osäker på om ditt betyg ger grundläggande behörighet.

 

Du kan också uppfylla kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en utländsk utbildning som motsvarar kraven i en svensk utbildning enligt beskrivning ovan.

  Detta kan du nå om du har validering från VHS/UHR (Verket för Högskoleservice/Universitets- och högskolerådet), som intygar att du har motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier. Eller att du får dina betyg översatta av en auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Tänk på att denna process kan ta några månader, så kolla upp detta i god tid!
 2. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 3. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Godkända betyg i följande kurser

Godkända betyg i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

 • Anatomi 1 & fysiologi 1 eller Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Omvårdnad 1 och Social omsorg 1
  eller Vård och omsorgsarbete 1
 • Omvårdnad 2 och Social omsorg 2
  eller Vård och omsorgsarbete 2

Och:

Minst 1 års heltid (alternativt 2 års halvtid) dokumenterad yrkeslivserfarenhet som undersköterska.

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Har du redan viktig kunskap men saknar betyg? Ansök om reell kompetens

Vad betyder reell kompetens?

Reell kompetens betyder kunskap (kompetens) som är betydelsefull för utbildningen, men som du skaffat dig på andra sätt än genom studier. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från yrkeserfarenhet, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse eller annan motsvarande utbildning. Om du vill söka in till en utbildning och vill ansöka om reell kompetens behöver du beskriva vad du saknar och styrka det du har istället med intyg; tex tjänstgöringsintyg, kursbevis osv. Ett CV kan vara ett komplement men räcker inte för att styrka din reella kompetens.

Vad behöver du göra?

I din ansökan till utbildningen skickar du med information där du beskriver vad du saknar. Du skickar även in viktiga dokument som visar vad du har för tidigare erfarenheter/reell kompetens. Det kan till exempel vara arbetsgivarintyg, betyg från högre studier, testresultat, annan dokumentation eller liknande för att visa att du ändå har vad som krävs. I stycket här under ser du hur du går tillväga för att ansöka om, eller åberopa som det kallas, reell kompetens.

Det är ditt eget ansvar att visa att du har motsvarande kunskaper och/eller att du kommer klara utbildningen trots att det saknas formella betyg för ett eller flera behörighetskrav. I den individuella prövningen ställs alltid den åberopade kompetensen i förhållande till den specifika utbildningen du har ansökt till.

All bedömning utgår från de meriter/dokument som du skickar in.

 

Gör så här för att åberopa (ansöka om) reell kompetens:

 1. Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se
 2. Ladda ner blanketten ”Formulär för kompetenskartläggning”
 3. Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

 

Vi erbjuder behörighetstester i:

 • Svenska 1
 • Matematik 1
 • Engelska 5

 

Så här går det till

Om du inte har godkända betyg i något av ovan listade ämnen kan du göra ett test för att se om du uppfyller kunskapskraven och på så sätt bli behörig att söka.

Du får göra testet en gång och behörigheten gäller endast på Lernias Yrkeshögskolas utbildningar.

Du kan boka upp dig på ett test efter att du har sökt utbildningen och din ansökan har blivit granskad av Lernia. Testet görs online.

 

Är du osäker på om du har rätt behörighet eller behöver ansöka om reell kompetens?

Skicka in din ansökan så fort som möjligt så bedöms den av antagningsenheten. Om du behöver komplettera med reell kompetens så kommer du att få ett meddelande från yh-antagningen.

 

Formulär för kompetenskartläggning

Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se

Om ansökan, urval och antagningsprocessen

Här får du steg-för-steg information om hur du gör en ansökan och hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.

Så fungerar ansökan, urval och antagning

Så här gör du för att söka till utbildningen

För att ansöka klickar du på knappen ”Ansök nu” på den utbildning du är intresserad av. Därefter behöver du skapa ett konto på Yh-antagning.se. Instruktioner hur du gör det finns på antagningssidan.

Var noga med att läsa igenom alla instruktioner när du genomför din ansökan så att du inte missar något.

När du har lämnat in din ansökan måste du kolla din mejl regelbundet, för det är via Yh-antagning.se som Lernia informerar dig löpande om status på din ansökan.

Betyg/intyg måste finnas med i ansökan!
Betyg/intyg som styrker din behörighet måste finnas med, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivna av rektor eller vara vidimerade.

Antingen skannar du in eller fotar med din mobil för att kunna bifoga dokumenten digitalt. Var noga med att alla uppgifter syns tydligt och att alla sidor är med. En skärmdump är inte ett giltigt underlag.

Om du inte har kvar dina betyg, kontakta först gymnasieskolan där du studerade och finns de inte kvar där kan du kontakta stadsarkivet i den kommun du studerade.

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Antagningsprocessen sker i tre steg:

Steg 1 – Behörighetsprövning

Successivt som ansökningarna kommer in påbörjas arbetet med att i första hand titta igenom de betyg och intyg som bifogats ansökningshandlingarna. Vi bedömer om de sökande har den behörighet som krävs för utbildningen. Alla behöriga sökande går vidare till nästa steg.

Steg 2 – Urval för Specialistundersköterska inom anestesi, operation och intensivvård

Vid fler behöriga sökande än utbildningsplatser till utbildningen, så kommer urvalet ske genom:

Urvalsprov ske baserat på den särskilda förkunskapen för utbildningen. Provet genomförs på distans och du deltar hemifrån med din dator och med kamera påslagen.

Meritpoäng för arbetslivserfarenhet.

Steg 3 - Antagning

Alla behöriga sökande rangordnas efter det sammanlagda resultatet på urvalsprovet i steg 2. De med bäst resultat antas sedan till utbildningen och övriga blir tilldelade reservplatser. Antagningsbesked brukar skickas ut ca 5-11 veckor efter sista ansökningsdag.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba som specialistundersköterska med inriktning anestesi, operation och intensivvård.

Du kommer att kunna hantera och analysera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, arbeta utifrån ett vårdhygieniskt förhållningssätt och kunna arbeta inom verksamheter som ställer stora krav på självständighet och forsknings- och utvecklingsarbete.

Du kommer att ha fått fördjupad förståelse för sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse av yrkesutövningen, att självständigt och i samverkan med sjuksköterska, patient och närstående identifiera behov och omvårdnadsåtgärder samt att med en helhetssyn kunna göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.

Yrkesroller

 • Specialistundersköterska
 • Undersköterska med specialistutbildning inom anestesi, operation och intensivvård
 • Undersköterska, sjukvård

Lön som undersköterska med specialistkompetens inom anestesi, operation och intensivvård

Vad du tjänar i lön som specialistundersköterska kan bero på lite olika faktorer, till exempel hur gammal du är, var du bor och vad du har för bakgrund. Här kan du läsa mer om genomsnittslönen för undersköterskor inom vård- och specialavdelningar, enligt SCB.