Skip to main content

2023-02-15 -

 

Pressmeddelande

Lernias bokslutskommuniké 2022: Omsättningsrekord för bemanningsdivisionen som fördubblat omsättningen på 10 år

Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 3 269 (2 898) mkr och ökade med 13 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens rörelseresultat uppgick för helåret till 44 (160) mkr. Det försämrade rörelseresultatet beror huvudsakligen på engångseffekter samt en resultatförsämring för utbildningsverksamheten.

Bemanningsverksamhetens nettoomsättning uppgick för helåret till 2 765 (2 407) mkr, vilket är den högsta omsättningen sedan verksamheten startades och innebär en fördubbling på 10 år. Rörelseresultatet uppgick till 109 (191) mkr. Det lägre resultatet beror primärt på en minskad återbetalning av avtalsgruppsförsäkringar samt lägre sjuklönestöd.  

Utbildningsverksamhetens nettoomsättning för helåret uppgick till 344 (362) mkr och rörelseresultatet till -37 (-12) mkr. Resultatet har huvudsakligen påverkats negativt av låg anvisningstakt av elever till arbetsmarknadsutbildningar i kombination med ökade kostnader för insatsmaterial och energiförsörjning. Yrkeshögskolan fortsätter att visa stabila, goda resultat och det var glädjande att antalet beviljade utbildningar som meddelades från Myndigheten för yrkeshögskola (MYh)i januari visar på en ökande marknadsandel. 

Matchningsverksamheten är från 1 januari 2022ett eget segment och jämförelsetalen är justerade. Verksamheten fortsätter att växa och omsatte 160 (128) mkr vilket är 25 procent mer jämfört med helåret föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 24 (16) mkr. 

- Lernia har under 2022 fortsatt att leda utvecklingen av framtidens arbetskraft genom vårt breda erbjudande inom utbildning, matchning, bemanning och rekrytering. Vi har en bra plattform att utgå ifrån under 2023, med en stabil finansiell ställning, nöjda medarbetare och ett starkt varumärkesäger Veronica Rörsgård, VD Lernia. 

Läs rapporten i sin helhet här.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040