Skip to main content

2022-07-19 -

 

Pressmeddelande

Lernias delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022: Ökade intäkter men ett lägre rörelseresultat

Koncernens nettoomsättning för delårsperioden var 16 procent högre jämfört med samma period föregående år och koncernens rörelseresultat uppgick för delårsperioden till 13 (58) mkr.

Minskningen i koncernens rörelseresultat kan främst härledas till lägre beläggningsgrad av uthyrda konsulter inom bemanningsverksamheten samt lägre anvisningsgrad av elever till arbetsmarknadsutbildningar. 

Lernias bemanningsverksamhet stärker sin position som den främsta aktören inom yrkesarbetare och är totalt sett det tredje största bemanningsföretaget i Sverige.  

Bemanningsverksamhetens nettoomsättning uppgick för delårsperioden till 1 378 (1 166) mkr och rörelseresultatet till 53 (82) mkr. Det lägre resultatet beror främst på ej debiterbara lönekostnader på grund av produktionsstörningar hos flera större kunder, vilket minskat beläggningsgraderna på uthyrda konsulter. Kundefterfrågan är mycket hög, både bland befintliga och nya kunder. Kandidatbristen påverkar dock möjligheten att växa ytterligare. En glädjande nyhet är att Lernia är bland topp tre i den årliga kvalitetsmätningen från svenskt kvalitetsindex (SKI) rörande kundnöjdhet inom bemanningsverksamheten vilket är ett förbättrat resultat. 

Utbildningsverksamhetens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 174 (181) mkr och rörelseresultatet till -26 (-12) mkr. Resultatet har huvudsakligen påverkats negativt av låg anvisningstakt av elever till arbetsmarknadsutbildningar. Detta är bekymmersamt för såväl samhället som Lernias ekonomiska utveckling inom utbildningsverksamheten, då merparten av kostnaderna är fasta. Lernia satsar fortsatt i norra Sverige för att möta kompetensbehovet hos aktörer som har etablerat sig där hållbar industri är i fokus kopplat till Sveriges klimatmål och den gröna omställningen. Ett rekordstort antal ansökningar till nästa års yrkeshögskoleutbildningar har nyligen skickats in.

Matchningsverksamheten fortsätter att växa och omsatte 81 (60) mkr vilket är 35 procent mer jämfört delårsperioden föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 15 (4) mkr. Lernia är nu den fjärde största aktören på marknaden och vi växer både i antal anställda och lokal närvaro, etablerade på 85 orter. Inom kort planeras verksamhet på totalt 90 kontor runt om i landet.

- Utgångspunkten för fortsatt tillväxt ser god ut för resterande del av året och vi har goda utsikter att överträffa vårt mål att få 15 000 personer i jobb under 2022, säger Anders Uddfors, vd för Lernia.

Anders Uddfors lämnar den 19 juli på egen begäran sin post som vd för Lernia och hans efterträdare Veronica Rörsgård tillträder tjänsten i oktober.

- Det har varit fyra fantastiska, innehållsrika och spännande år på Lernia och jag är stolt över att ha fått vara en del av Lernias verksamhet. Lernia gör varje dag arbetsinsatser som gör skillnad för individer och samhället i stort. Lernia står nu starkt och väl rustat för framtiden. Det är med varm hand jag lämnar över till min kompetenta efterträdare, Veronica Rörsgård, som kommer att tillträda tjänsten i oktober. Fram till dess går Lernias CFO Inge Lindberg in som tillförordnad vd för Lernia. Tack alla medarbetare, kunder, kandidater och elever för fyra fantastiska år, säger Anders Uddfors. 

Läs rapporten i sin helhet här

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040