Skip to main content

2022-02-15 -

 

Pressmeddelande

Lernias bokslutskommuniké 2021: Förbättrat resultat för Lernia

Koncernens nettoomsättning ökade det fjärde kvartalet med 24 procent till 794 (638) mkr. För helåret uppgick ökningen till 43 procent jämfört med föregående år. Helårets rörelseresultat inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 160 (-5) mkr.

– Lernia har under 2021 visat att de kraftfulla besparings- och effektivitetshöjande åtgärderna som koncernen har arbetat med under en längre tid har givit resultat. Vi har sedan 2018 förbättrat resultatet successivt och redovisar för helåret 2021 ett rörelseresultat på 160 mkr, vilket är en resultatförbättring med 289 mkr jämfört med 2018 då besparings- och effektiviseringsprogrammen initierades. Jämfört med 2020 har intäkterna ökat med 41 procent och rörelseresultatet har förbättrats med 165 mkr, säger Anders Uddfors, vd för Lernia.

Bemanningsverksamheten är den enhet som har växt mest med en intäktsökning om 46procent jämfört med föregående år vilket genererade en nettoomsättning uppgående till 2 407 mkr. En viktig framgångsfaktor har varit enhetens snabba omställningsförmåga i den volatila omvärldssituation som rått under de senaste åren. Andra viktiga styrkor som stärkt konkurrenskraften är bemanningsverksamhetens förmåga att finna rätt kandidat till respektive uppdrag samt upprätthålla en god och tät kundrelation. Utmaningarna under 2021 har främst bestått i kandidatbrist samt produktionsstopp på grund av produktionsstörningar hos vissa av våra större kunder. 

Utbildningsverksamheten ökade under året sin nettoomsättning med 97 mkr till 490 mkr. Rörelseresultatet för 2021 belastades dock av uppstartskostnader för nya utbildningar, fördröjda utbildningsstarter samt en anmärkningsvärt låg anvisningstakt av elever till nyetablerade arbetsmarknadsutbildningar vilket gjorde att lönsamheten försämrades jämfört med föregående år. Arbetsförmedlingens låga anvisningstakt till Arbetsmarknadsutbildningar har under 2021 varit koncernens största utmaning. Driften av våra andra utbildningsformer, Komvux, Yrkeshögskolan samt Företagsutbildningar har löpt på enligt förväntan. 

Lernias matchningstjänster som ingår i utbildningsdivisionen har under 2021 fortsatt att växa kraftigt. Lernia har gått från att finnas på 39 orter vid årets början till att vid utgången av året finnas på 76 orter. Verksamheten levererar en god genomsnittlig placeringsgrad inom huvudtjänsten Rusta och matcha på drygt 50 procent bland deltagarna och uppvisar ett bra ekonomiskt resultat. Då matchningsverksamheten är ett fortsatt satsningsområde för Lernia bryts verksamheten från och med januari 2022 ut från utbildningsverksamheten och blir Lernias tredje division och därmed ett eget segment i rapporteringen. Sedan tidigare är Bemanning respektive Utbildning divisioner och segment inom Lernia. 

– Lernia står nu starkare än på mycket länge och vi ser med tillförsikt fram mot 2022. Samtidigt har vi en stor ödmjukhet inför det faktum att våra verksamheter bedrivs inom områden med hög volatilitet, vilket snabbt kan förändra förutsättningarna. Vår nya lägre kostnadsbas och bevisade förmåga att snabbt ställa om verksamheten ger dock goda förutsättningar för fortsatta framgångar, säger Anders Uddfors. 

 

Läs rapporten i sin helhet här.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040