Skip to main content

2021-06-16 -

 

Pressmeddelande

Nya utbildningar av lärarassistenter kan göra stödinsatser i skolan bättre

Sedan 2019 gäller Läsa-skriva-räkna-garantin, Skolverkets satsning på tidiga stödinsatser i skolan. Men en granskning från Lärarnas Riksförbund visar att insatserna inte räckt till, bland annat på grund av personalbrist. Ett yrke som kan hjälpa till att lösa behovet av extra stöd är lärarassistenter och till hösten startar yrkeshögskoleutbildningar runt om i landet som ska utbilda fler. Utbildningsaktören Lernia står bakom utbildningarna.

Under de senaste veckorna har bristerna med Läsa-skriva-räkna-garantin diskuterats flitigt i och med Lärarnas Riksförbunds nya undersökning Lågstadielärarna om åtgärdsgarantin (2021) som visar att stödinsatserna inte fått önskad effekt. Satsningen skulle fånga upp lågstadieelever i behov av extra stöd i undervisningen, men nu har det flaggats för att bland annat bristen på personal försvårar arbetet med tidiga stödinsatser. Lärarassistent är yrket som avlastar lärarna, och fler lärarassistenter kan vara en lösning på problemet. 

 - Vi ser att lärarassistenter är en viktig resurs som möjliggör för de yrkesverksamma lärarna att fokusera på sina kärnuppgifter. Det kan handla om att man hjälper till att hålla ordning i klassrummet, är ett administrativt stöd eller hjälper elever, säger Anders Hvarfner, divisionschef på Lernia, som bedriver flera yrkeshögskoleutbildningar inom yrket.

Tuija Larsson arbetar på utbildningsförvaltningen i Kalix och menar på att lärarnas uppdrag förändrats och att lärarassistenter kommit att bli ett yrke som behövs inom skolväsendet. 

 - Den yrkesverksamma lärarens uppdrag har blivit alltmer komplext, många uppgifter har tex inte någon direkt koppling till planering och utveckling av undervisning. På grund av den här utvecklingen finns det ett stort behov av lärarassistenter som kan avlasta och vara ett stöd, där slutmålet är att stärka elevers förutsättningar till kunskapsutveckling, säger Tuija Larsson, rektor Vuxenutbildningen Kalix. 

Utbildningen till Lernias utbildning Lärarassistent med specialisering inom integration på distans från Stockholm, Malmö eller Piteå startar till hösten. Utbildningen passar den som tycker om att arbete med det svenska språket, med människor i behov av stöd och administrativa arbetsuppgifter. Under utbildning ges också kunskaper om det svenska skolsystemet och svenska skolans uppdrag. 

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101