Skip to main content

2021-02-15 -

 

Pressmeddelande

Lernias bokslutskommuniké 2020: Förbättrat resultat för Lernia

Koncernens huvudintäkter för helåret var 23 procent lägre jämfört med föregående år och uppgick till 2 029 (2 627) mkr. Koncernens rörelseresultat efter jämförelsestörande poster uppgick till -5 (-66) mkr.

– Trots minskade intäkter till följd av pandemin har rörelseresultatet förbättrats, vilket främst förklaras av den omställning koncernen har genomfört i form av besparingar och effektiviseringar de senaste åren men beror också på bättre förutsättningar för lönsamhet inom utbildningsverksamheten. Koncernens resultatförbättring motverkades dock av en resultatförsämring i bemanningsverksamheten till följd av den momentant stora efterfrågeminskningen som uppstod under andra och tredje kvartalet till följd av coronapandemin, säger Anders Uddfors, vd för Lernia.

Bemanningsverksamhetens huvudintäkter för helåret uppgick till 1 634 (2 140) mkr, en minskning med 24 procent jämfört med 2019. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 0 (38) mkr, en minskning med 38 mkr jämfört med föregående år. Minskningen inom såväl intäkter som rörelseresultat är främst hänförlig till den kraftiga inbromsningen till följd av den rådande coronapandemin. Under fjärde kvartalet ökade efterfrågan igen, vilket gjorde att året avslutades med stigande volymer för Lernias bemanningsverksamhet.

Utbildningsverksamhetens huvudintäkter för helåret uppgick till 393 (485) mkr, en minskning med 19 procent jämfört med föregående år. Minskningen är främst hänförlig till färre avtal och etableringar inom arbetsmarknadsutbildningar och Komvux. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 28 (-48) mkr, en förbättring med 76 mkr jämfört med föregående år. Resultatförbättringen förklaras av de strukturella åtgärderna som har gjorts. Glädjande är att den kraftiga nedgången i efterfrågan vi sett inom utbildningsverksamheten under 2018 och 2019 nu har bromsats upp en del.

– Under det gångna året har vi påmints om hur viktigt det är att kunna anpassa och ställa om snabbt utan att tappa fokus på kunder och medarbetare. Vi vet inte vad 2021 bär med sig då pandemin fortfarande pågår men vi vet att Lernia har visat kraft, snabbhet och förmåga att ställa om verksamheten till den verklighet som råder samt att vi nu har en effektiv verksamhet med lägre kostnadsbas. Detta gör att vi är konkurrenskraftiga och väl positionerade för att på ett framgångsrikt sätt bidra till en allt mer flexibel, inkluderande och hållbar arbetsmarknad, säger Anders Uddfors.


Läs rapporten i sin helhet.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101