Skip to main content

2020-01-17 -

 

Pressmeddelande

Lernia har framställt en förfrågan till ägaren om att erhålla ett kapitaltillskott

Lernias ekonomiska utveckling har varit vikande under de senaste åren, till stor del beroende på ökad konkurrens, fallande priser och därpå kraftigt fallande volymer inom utbildning. Därför har styrelsen framställt en förfrågan till ägaren om kapitaltillskott.

För att möta de kraftigt försämrade marknadsförutsättningarna med vikande efterfrågan inom utbildningsmarknaden har Lernia sedan 2018 vidtagit ett flertal åtgärder. Bland annat har omfattande besparingsprogram genomförts där overheadkostnaderna har minskats med ca 200 miljoner kronor och över hälften av personalen kopplat till centrala funktioner har fått lämna bolaget. Stora nerdragningar och besparingar har genomförts inom den operativa utbildningsverksamheten. Trots vidtagna åtgärder har Lernia främst beroende på långa kundkontrakt med höga fasta kostnader uppvisat förluster under 2018 (-129 mkr) och 2019. Lernia har genom de kraftiga besparingarna ett betydligt bättre utgångsläge 2020 men bolaget bedömer att det finns ett behov av ett kapitaltillskott för att förbättra soliditeten.

 

- Lernia är ett starkt bolag med stark konkurrenskraft och bra kunderbjudande. Utmaningen har varit höga fasta kostnader i kombination med kraftigt vikande intäkter. Detta är något vi nu har tagit tag i och ser ljust på framtiden, men vi har fortfarande ett osäkert läge där vi sitter kvar med viss del fasta kostnader och en osäkerhet inför kommande marknadsefterfrågan vilket gör att vi bedömer att vår soliditet behöver förstärkas, säger Anders Uddfors, vd på Lernia.

Presskontakt

Kontaktperson Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

010-2505040