Skip to main content

2020-02-13 -

 

Pressmeddelande

Lernias bokslutskommuniké januari–december 2019: Förbättrat, men fortsatt negativt rörelseresultat påverkat av stor andel jämförelsestörande poster

Under de senaste två åren har Lernia erfarit betydligt sämre marknadsförutsättningar. Utbildningsverksamheten har minskats som följd av Arbetsförmedlingens minskade upphandling av arbetsmarknadsutbildningar, och lägre deltagarantal på upphandlade utbildningar. Samtidigt har bemanningsbranschen mattats av och marginalerna minskat.

Lernias intäkter för 2019 minskade mot bakgrund av detta med 19 procent till 2 660 (3 272) mkr. Lernia har under året genomfört ett omfattande besparingsprogram som trots minskade intäkter på 612 mkr har medfört att rörelseresultat före jämförelsestörande poster för helåret förbättrats till -20 (-35) mkr. Lernias rörelseresultat har dock belastats av omstruktureringskostnader och en omvärdering av framtida pensionsåtaganden vilket försämrat resultatet med -80 mkr.

– Lernia har sedan andra halvåret 2018 genomfört besparingsåtgärder för att vända den negativa resultatutvecklingen till följd av de försämrade marknadsförutsättningarna. Det har bland annat inneburit att overheadkostnaderna har minskats med ca 200 miljoner kronor och att över hälften av medarbetarna kopplat till centrala funktioner har fått lämna bolaget. Utbildningsverksamheten har också genomfört kostnadsbesparingar och anpassningar av verksamheten till den nya lägre efterfrågan av arbetsmarknadsutbildningar, säger Anders Uddfors, vd för Lernia. Rörelseresultatet för helåret uppgick till -100 (-129) mkr. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet före jämförelsestörande poster är positivt och uppgick till 5 (-8) mkr. Det förbättrade resultatet beror framförallt på besparingar inom utbildningsverksamheten och central administration. Samtidigt skedde en marginalförsämring inom bemanning till följd av prispress på marknaden och lägre volymer, vilket höll tillbaka resultatförbättringen.

Då efterfrågan förväntas bli låg även under 2020 och Lernia fortsatt sitter kvar med en viss andel fasta kostnader kommer 2020, liksom åren 2019 och 2018, att bli ett finansiellt svagt år. Detta i kombination med ett osäkert marknadsläge för såväl bemanningsverksamheten som utbildningsverksamheten gjorde att Lernia under fjärde kvartalet 2019 bad ägaren om ett kapitaltillskott.

- Lernia har efter de nu genomförda anpassningarna och effektiviseringarna lagt grunden för att kunna vara en framgångsrik och lönsam aktör som säkrar kompetens inom svensk industri. Lernias ambition är att vara en garant för rikstäckande investeringstunga arbetsmarknadsutbildningar, bemanning av yrkesarbetare och matchning till nya jobb. Genom vårt breda tjänsteutbud och geografiska täckning ser vi även goda möjligheter att som en stark nationell aktör bidra till en välfungerande övergång i samband med reformeringen av Arbetsförmedlingen, säger Anders Uddfors.

Läs rapporten i sin helhet.

För eventuella frågor kontaktaKatarina Devell, kommunikationschef Lernia, 076-776 41 01.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101