Skip to main content

2020-04-24 -

 

Pressmeddelande

Lernias delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020: Förbättrat rörelseresultat för utbildningsverksamheten men lägre rörelseresultat för bemanningsverksamheten

Lernia inledde året på en stabil resultatnivå, då de besparingar och effektiviseringar som genomförts har gett önskat resultat. När det nya Covid-19-viruset började spridas försämrades bemanningsverksamhetens resultat som en följd av minskad efterfrågan. Lernia har dock snabbt vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna, följa myndigheters rekommendationer samt möta en förändrad efterfrågan.

Lernias intäkter för första kvartalet minskade med 23 procent till 561 (727) mkr. Det förklaras främst av lägre intäkter inom bemanning. Koncernens rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till -7 (-10) mkr. Jämförelsestörande poster uppgick till -11 (0) mkr och rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande uppgick till -18 (-10) mkr. Bemanningsverksamheten minskade sina intäkter under kvartalet jämfört med samma period föregående år, 461 (588) mkr, och uppvisade ett rörelseresultat uppgående till -1 (20) mkr. Det är främst utvecklingen under mars månad som påverkar resultatet negativt. Utbildningsverksamheten uppvisade för första gången på lång tid ett positivt rörelseresultat under årets första kvartal på 3 (-20) mkr. Detta är resultatet av ett fokuserat arbete med besparingar och effektiviseringar som bedrivits under de senaste två åren och som fortfarande görs för att parera kraftigt sjunkande deltagarvolymer, främst inom arbetsmarknadsutbildning. Intäkterna uppgick till 101 (141) mkr.

– Vi kan konstatera att effekterna av Covid-19 har påverkat intäkter och resultat för bemanningsverksamheten negativt i första kvartalet. Vi arbetar fortsatt intensivt för att löpande anpassa oss efter de kraftigt förändrade förutsättningarna som coronakrisen medför. Lernia har en viktig funktion att fylla i samhällets och näringslivets anpassning utifrån de kraftigt och snabbt förändrade förutsättningarna som drabbar såväl företag, myndigheter och privatpersoner. Jag är stolt över det samhällsansvar vi tar och den anpassningsförmåga vi uppvisar i detta utmanande läge, säger Anders Uddfors, vd för Lernia.

Läs rapporten i sin helhet.

 

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101