Skip to main content

2019-10-28 -

 

Pressmeddelande

Lernias delårsrapport januari–september 2019: Positivt rörelseresultat för kvartalet men lägre intäkter

Lernias intäkter för tredje kvartalet minskade med 18 procent till 599 (729) mkr. Rörelseresultatet är dock svagt positivt och bättre än föregående år tack vare omfattande besparingar.

– Under kvartalet liksom delåret har stor kraft lagts på att parera minskade volymer, stänga olönsamma avtal och anpassa såväl produktion som overhead till nya förutsättningar. Flera konjunkturindikatorer vittnar om att svensk ekonomi är inne i en avmattningsfas, vilket för Lernias del märks genom en lägre efterfrågan på konsulter från våra kunder. Det råder fortsatt hård priskonkurrens vilket pressat marginalen i bemanningsaffären. Genom bevisat effektiv leveransförmåga med kompetenta konsulter och god kundförståelse har bemanningsverksamheten under kvartalet fått förnyat förtroende av två av de största kunderna. För utbildningsverksamheten är bilden densamma som tidigare med ett stadigt minskande antal anvisningar av deltagare till Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster och utbildningar. Sammantaget ser vi fortsatta ekonomiska utmaningar beroende på en svag efterfrågan på Lernias tjänsteutbud inom vuxenutbildning och en avmattning av efterfrågan inom bemanningsmarknaden, säger Anders Uddfors, vd för Lernia.


Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 5 (-17) mkr. Det förbättrade resultatet beror på omfattande besparingsprogram och effektiviseringar inom utbildningsverksamheten. Bemanningsverksamheten har under perioden upplevt lägre volymer främst på grund av att en större kund övertog ett stort antal konsulter från Lernia samt en marginalförsämring till följd av prispress på marknaden.

– Kraftfulla besparingspaket i form av personalneddragningar och kostnadsanpassningar har börjat ge önskad effekt. Lernias overheadkostnader för utbildningsverksamheten har hittills minskat med 54 procent jämfört med föregående år, vilket bidrar till att Lernia trots lägre omsättning uppvisar ett postivt rörelseresultat för kvartalet. Utbildningverksamheten har dock fortsatta utmaningar med fasta kostnader i form av lokaler och maskiner, vilket fortsatt kommer att belasta resultatet. Parallellt med neddragningar inom driften av utbildningsverksamheten har också kraft lagts på att öka specialiseringen inom organisationen. Syftet är att skapa en än mer kostnadseffektiv verksamhet anpassad till de förändrade behov som växer fram i och med Arbetsförmedlingens reformering, där privata aktörer ska ta över stora delar av förmedlingsverksamheten, säger Anders Uddfors.


Läs rapporten i sin helhet.


För eventuella frågor kontaktaKatarina Devell, kommunikationschef Lernia, 076-776 41 01.

För mer information

Kontakt Katarina Devell

Katarina Devell, Kommunikationschef


katarina.devell@lernia.se

076-7764101