Skip to main content

2019-07-16 -

 

Pressmeddelande

Lernias delårsrapport januari–juni 2019: Lägre intäkter inom bemanning och fortsatt lägre deltagarvolymer inom utbildning

Lernias intäkter för andra kvartalet minskade med fjorton procent till 695 (806) mkr. Det förklaras främst av en kombination av lägre intäkter i bemanningsverksamheten och lägre deltagarvolymer i utbildningsverksamheten.

– Efterfrågan på arbetsmarknadsutbildningar har minskat markant, på grund av Arbetsförmedlingens minskade anslag och minskning av antal kontor, och vi bedömer att ännu färre deltagare kommer att anvisas till utbildningarna under de närmaste åren. Det är framför allt utbildningar av det slag Lernia erbjuder som drabbats hårdast – praktiska utbildningar med höga fasta kostnader och stora investeringar i form av lokaler, maskiner och material. Lernias bemanningsverksamhet är sund och stabil, men efterfrågan inom bemanningsbranschen har mattats av något under året och en större kund har slutat hyra in och övertagit vår personal vilket påverkat vår bemanningsverksamhet, säger Anders Uddfors, vd för Lernia.


Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -32 (-55) mkr. Kvartalet innehåller jämförelsestörande poster uppgående till -7 mkr jämfört med -25 mkr samma period föregående år. Rörelseresultat före jämförelsestörande poster har förbättrats med 5 mkr jämfört med samma period föregående år. Marginalförsämringen jämfört med samma period föregående år förklaras av en lägre marginal inom bemanningsverksamheten.

 

– Till följd av redan genomförda besparingsprogram har förlusterna inom utbildningsverksamheten minskat. Ytterligare ett besparingsprogram har initierats under andra kvartalet primärt inriktat på att minska kostnader inom utbildningsverksamheten och affärsstödjande enheter. Besparingsprogrammet beräknas successivt ge effekt under andra halvåret 2019 för att 2020 ha uppnått full effekt, säger Anders Uddfors.


Läs rapporten i sin helhet.

För eventuella frågor kontakta Lernias pressjour, 010-250 22 25.