Skip to main content

2018-10-26 -

 

Pressmeddelande

Lernias delårsrapport januari - september 2018: En utbildningsbransch under stor press påverkar Lernias resultat

Lernias intäkter för tredje kvartalet minskade med tre procent till 729 (748) mkr. Det förklaras främst av lägre deltagarvolymer och färre avtal inom utbildning. Delårsperiodens intäkter minskade med knappt en procent till 2 413 (2 428) mkr.

–Vi har lanserat ett besparingsprogram med en årlig effekt på 100 miljoner kronor. Under normala marknadsförutsättningar skulle kostnadsanpassning varit tillräcklig, men den kraftigt minskade efterfrågan av vuxenutbildning kommer att kräva fortsatt tuffa anpassningar. Vi ser en utbildningsbransch som är under stor press. Lernia och hela vuxenutbildningsbranschen står inför en omvälvande omställning. Satsningen på extratjänster, som idag sysselsätter 13 000 personer, har lett till stora minskningar av antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar de närmaste åren. Vi går därför in i fjärde kvartalet med en ny strategi och en ny organisationsstruktur för hela koncernen, säger Anders Uddfors vd för Lernia.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -17 (15) mkr. Den negativa utvecklingen inom segment Utbildning  påverkar resultatet negativt med 38 mkr. Kraftfulla åtgärder är vidtagna och ytterligare strukturella förändringar är nödvändiga. Besparingsprogrammet belastar rörelseresultatet i tredje kvartalet med 15 mkr.

Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -67 (46) mkr. Det försämrade rörelseresultatet förklaras främst av den negativa utvecklingen inom segment Utbildning och engångsposter kopplat till åtgärder för de förändrade marknadsförutsättningarna inom utbildningssegmentet, med lägre volymer och kraftig prispress. Besparingsprogrammet har hittills påverkat rörelseresultatet negativt med 40 mkr i form av avveckling av personal, lokaler, förlustkontrakt (23 mkr) samt nedskrivningar (17 mkr).

Läs rapporten i sin helhet här. 

Eventuella frågor besvaras av:
Elias Wästberg, kommunikationschef, elias.wastberg@lernia.se, 0722-54 66 24.