Skip to main content

2017-02-11 -

 

Pressmeddelande

Tillväxt och stabilt resultat

Lernias intäkter fortsätter att öka och bröt för första gången tremiljardersgränsen och uppgick 2015 till 3 030 (2 657) mkr.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 106 (111) mkr, vilket är i linje med ägarens finansiella mål men något lägre än föregående år. Mixförskjutningen från utbildningstjänster till bemanningstjänster är den främsta förklaringen till den lägre rörelsemarginalen om 3,5 (4,2) procent. Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 796 (685) mkr, en ökning med 111 mkr och rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 17 (27) mkr, en minskning med 10 mkr hänförligt till lägre resultat i utbildningsverksamheten.

Rörelseresultatet inom bemanning har ökat jämfört med föregående år till följd av att vi har fler bemanningskonsulter i uppdrag hos våra kunder, främst inom industrisektorn som gynnas av en fortsatt relativt stabil konjunktur. Inom utbildning ligger rörelseresultatet i linje med föregående år, där ökade utmaningar möts av en än bättre framförhållning i verksamheten.

– Vår strategi att nå ut till fler kunder och utbildningsdeltagare ger resultat. Under 2016 gör vi nya satsningar för att ytterligare intensifiera arbetet med att få fler människor i arbete. Dessa satsningar är angelägna då vi under det gångna året välkomnat många nya människor till vårt land, säger Helena Skåntorp, vd och koncernchef.

Läs delårsrapporten i sin helhet här.

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24