Skip to main content

2018-02-15 -

 

Finansiell information

Lernia 2017 - Ökade intäkter och förbättrat resultat

Lernias intäkter för fjärde kvartalet ökade med 9 procent och uppgick till 921 (843) mkr och intäkterna för helåret ökade med 6 procent och uppgick till 3 349 (3 153) mkr jämfört med samma perioder föregående år. Intäktsökningen för det fjärde kvartalet och helåret förklaras av en stark utveckling för bemanningsverksamheten.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 11 (11) mkr. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 57 (35) mkr, en förbättring med 63 procent jämfört med föregående år, som en effekt av bemanningsverksamhetens positiva utveckling. Samtidigt har lägre volymer inom utbildningsverksamheten påverkat rörelseresultatet negativt för helåret.

– Resultatet för 2017 är i nivå med våra förväntningar och vi kommer fortsätta på den inslagna vägen under 2018 med en ökad digitalisering och utveckling av vårt tjänsteerbjudande för att förbättra lönsamheten. Utbildningsverksamheten har fortsatt haft låga volymer under 2017, men genom en ökad effektivitet har resultatet förbättrats det senaste kvartalet, säger Inge Lindberg, tillförordnad vd och koncernchef för Lernia.

Lernias verksamhet inom bemanning och rekrytering har fortsatt att utvecklas starkt med god rörelsemarginal för både helåret och fjärde kvartalet. Detta tack vare fler bemanningskonsulter i uppdrag och en effektivare drift av verksamheten. Lernias utbildningsverksamhet har successivt anpassats för ett minskat antal kursdeltagare främst beroende på färre utbildningsavtal. Sett till helåret har utbildningsverksamheten haft en negativ utveckling av såväl intäkter som resultat. I fjärde kvartalet uppvisade utbildningsverksamheten ett nollresultat.

– Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar vi lösningar för en effektivare, mer hållbar arbetsmarknad. Under 2017 har vi sett en stor efterfrågan på kompetenser typiska för bristyrken både inom tillverkningsindustrin och andra branscher, fortsätter Inge Lindberg.

Läs rapporten i sin helhet

Frågor besvaras av:
Elias Wästberg, kommunikationschef, 0722-54 66 24.

Presskontakt

Kontaktperson Elias Wästberg

Elias Wästberg, PR-ansvarig


elias.wastberg@lernia.se

072-254 66 24